UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stipendije

Zadužbina Ljubice M. Zdravković
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 16.12.2014. godine
03 Broj: 67-5871/1-14

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012.godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 16.12.2014. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
STIPENDIJA ZADUŽBINE LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendiju studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2014/2015. godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2014/2015. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine
  2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00
  3. drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.)

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENJE o upisu školske 2014/2015. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 22. decembra 2014. godine do 23. januara 2015. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Milica Jovanović Popović