УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
reklama-SAS-PIN_o

Обавештење за кандидате

Одобрава се пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе, у школској 2014/2015. години, до попуне броја, тј. до почетка наставе 26.09.2014. године.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Специјалистичке академске студије – Пројектовање и наслеђе 2014/15

Број студената

Пројектовање и наслеђе – 27 самофинсирајућих студената.

Кандидати

На студијски програм специјалистичких академских студија Пројектовање и наслеђе могу се уписати:

  • лица која имају завршен мастер академске студије из области архитектуре и урбанизма; мастер академске студије Филозофског факултета – археологија и историја уметности; мастер академске студије Шумарског факултета – одсек за пејзажну архитектуру; мастер академске студије Географског факултета – просторно планирање; мастер студије Грађевинског факултета – модул конструкције, модул менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству; односно интегрисане студије из чл. 83.ст.5 и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова;
  • лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из наведених области, према прописима који су важили до ступања на снаге Закона о виском образовању.

Висина школарине и накнада за полагање

Годишња школарина за студенте специјалистичких академских студија на студијском програму Пројектовање и наслеђе утврђена је у износу од 180.000,00 динара.
Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 2.000,00 евра.
Накнада за упис студената износи 6.000,00 динара.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата за упис у први семестар специјалистичких академских студија утврђује се на основу оствареног успеха у току студија (максимално 60 поена), приложеног портфолија који се односи на радове у области културног наслеђа (20 бодова) и интервјуа са кандидадатом (20 бодова).

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета у периоду од 03. до 05. септембра 2014. године од 12 до 14 часова.

Начин пријављивања

Кандидати приликом, пријаве на конкурс предају:

  • личну и радну биографију,
  • фотокопију диплома о завршеним студијским програмима основних и мастер студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе на увид оригинална документа),
  • доказ о уплати накнаде трошкова који износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета 840-1436666-34 позив на број 83 – 540004

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама и фотокопију пасоша.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се од 22. до 25. септембра 2014. године од 12 до 16 часова у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд
Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
E-mail: prijemniAF@arh.bg.ac.rs