УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конкурс

Расписивач конкурса:
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Адреса: 81000 Подгорица, Џорџа Вашингтона бб, Црна Гора
Тел: +382 20 269 134, 269 262;
фаx: +382 20 269 317

Веб адреса: http://www.arhitektura.ac.me
Е-маил: arhitektura@ac.me

Архитектонски факултет у Подгорици расписује анонимни:

КОНКУРС

за израду знака и логотипа за Архитектонски факултет у Подгорици

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
У оквиру реформи које се спроводе Темпус пројектом ”Реструктуирање студијског програма Архитектуре у програм са интегрисаним мастером, усклађен са стандардима ЕУ”, предвиђена је и промјена визуелног идентитета Архитектонског факултета. Предмет конкурса је израда знака и логотипа за Архитектонски факултет у Подгорици. Конкурсни рад треба да садржи знак (графички елемент) и логотип – испис са пуним називом Архитектонски факултет у Подгорици Универзитет Црне Горе и варијанту са акронимом (скраћеница АФ) у колор и црно-бијелој верзији ријешења.

Напомена: Словне знаке писати латиничним писмом.

2. ЦИЉ КОНКУРСА
Циљ конкурса је да се добије што квалитетније рјешење знака и логотипа, а потребно је да рјешење буде оригинално и једноставно и да је примјењиво на сва савремена средства пословне и визуелне комуникације (меморандум, визит карта, промо материјал…). Идејно рјешење знака треба да симболизује дјелатност установе, и да са одговарајућом графиком буде добар репрезент Архитектонског факултета.

3. ТИП КОНКУРСА И ПРАВО УЧЕШЋА
Конкурс је јавни, једностепени и анонимни. Право учешћа имају сва правна и физичка лица са и ван територије Црне Горе (индивидуално или у групи). Могуће је послати и више од једног решења.

4. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ ЕЛАБОРАТА
– Радове доставити на А4 формату, и на ЦД-у (ЈПГ, ТИФФ, ПНГ, ГИФ, ПДФ, ЦДР и сл. резолуција 300дпи, ЦМYК).
– Уз рад приложити кратко текстуално образложење (до 500 ријечи) на листу А4 формата, које треба да је приложено и на ЦД-у (ПДФ).
– Рад предати у запечаћеном омоту на којем је потписана шифра и који обавезно садржи:

 • А4 формат са димензионисаним рјешењем знака и логотипа, потписан шифром у доњем десном углу;
 • текстуално образложење, А4, потписано шифром у доњем десном углу;
 • Примјену знака-логотипа на коверти, меморандуму и визит карти, презентирану 1:1
 • ЦД са електронском верзијом рјешења знака и логотипа (.јпг, .тифф, и сл.) и текстуалним образложењем (пдф), потписан шифром на омоту или ЦД медијуму;

Заштита анонимности:
Шифровање конкурса: Материјал је неопходно означити идентификационим кодом-шифром, и то сваки лист појединачно, у доњем десном углу. Шифра треба да садржи максимум 6 карактера (састављена од словних и бројчаних карактера). Шифру је неопходно поставити и на цд-у, као и на омоту конкурсног материјала. У случају повреде анонимности, на било који начин, учесници ће бити елиминисани. Пристигли радови не смију бити отварани прије финалног засиједања жирија.

Подаци о аутору или ауторском тиму: У затвореној бијелој коверти са натписом “Аутор шифре”, приложити: име и презиме аутора (ауторског тима), адресу, контакт телефон, е-маил, број жиро рачуна и назив банке. Уколико појединац/тим жели да конкурише са више рјешења, потребно је да свако од рјешења има различиту шифру.

Оригиналност рјешења: У затвореној бијелој коверти са натписом “Изјава аутора”, приложити потписану изјаву да је пројекат оригинално ауторско дјело.

5. НАГРАДА
I награда: 1000,00 Еура

6. ЖИРИ КОНКУРСА:

 1. Проф. др Душан Вуксановић – предсједник
 2. Проф. др Наташа Ђуровић
 3. Проф. др Илија Лалошевић
 4. Проф. др Горан Радовић
 5. Проф. др Ратко Митровић
 6. Доц. др Светислав Поповић
 7. Доц. др Рифат Алихоџић
 8. Доц. др Вељко Радуловић
 9. Доц. др Драган Коматина
 10. Др Славица Стаматовић Вучковић
 11. МСц Ема Алихоџић Јашаровић

7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ

 • Јасна концепција – визија
 • Оригиналност рјешења
 • Умјетничка и естетска вриједност
 • Актуелност
 • Графичка јасноћа

Понуде се оцјењују на основу критеријума ове методологије и упоредном анализом свих предлога и појединачних оцјена чланова жирија.

8. ДИНАМИКА КОНКУРСНИХ АКТИВНОСТИ
Календар конкурса:

Објава конкурса: 25. 12. 2013.
Рок за пристизање радова: 14. 02. 2014. до 15 часова
Проглашење резултата конкурса: 24. 02. 2014.

Учесници конкурса морају радове доставити најкасније до 14. фебруара 2014. до 15 часова, на адресу расписивача конкурса. Радови који су послати поштом морају имати поштански печат са датумом и временом предаје, као и име и презиме пошиљаоца (не аутора), са пуном адресом.

9. АУТОРСКА ПРАВА

 1. Исплатом награде ауторима конкурсног рада Архитектонски факултет у Подгорици стиче право да рад користи у цјелини или дјелимично. Награђени аутор је обавезан да Архитектонском факултету достави изабрано графичко ријешење у векторском облику и књигу графичких стандарда.
 2. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
 3. Приспјели радови неће се враћати ауторима.

Радове доставити лично или поштом, на адресу:

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
Адреса: 81000 Подгорица, Џорџа Вашингтона бб, Црна Гора
Кабинет 112

Омот конкурсног материјала је бијеле боје и треба да садржи назив конкурса: ”КОНКУРС-ЗНАК/ЛОГОТИП АФ Подгорица”, као и шифру у горњем десном углу са назнаком “Не отварати”.

Контакт за све додатне информације:
МСц Ема Алихоџић Јашаровић, спец.сци
тел: +382 67 437 006
е-маил: aema@t-com.me