УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и циљеви студијског програма

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Основне академске студије Aрхитектурa, трогодишње студије – 180 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  1. Техничко-технолошке науке;
  2. Друштвено-хуманистичке науке;
  3. Уметност.

ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ СУ:
Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитектонскe технологијe. Подразумева се и стицање одређених примењених знања и вештина ради могућности конкурисања на тржишту рада. Стицање права на наставак образовања на Мастер академским студијама из области архитектуре, урбанизма или других сродних области.

DSCF1894_opt

Врста студија и исход процеса учења

Студије првог степена су академског карактера, и у том погледу садрже наставу из области широког скупа наставних области из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, и уметности. Исход процеса учења је стицање квалификације која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

Стручни, академски, односно научни назив

Инжењер архитектуре (Bachelor of Architecture)

Услови за упис на студијски програм

Завршена средња школа у четворогодишњем трајању. Положен пријемни испит за студије архитектуре.

Модули и курсеви

Листа обавезних и изборних студијских подручја и предмета (модули и курсеви), са оквирним садржајем:

Начин извођења студија

Настава се остварује предавањима, вежбама, пројектовањем у студију (атељеу), семинарима, консултацијама, образовно-научним, односно образовно-уметничким радом, менторским радом,стручном праксом као и другим облицима образовно-научног рада.

Наставни часови у табелама плана изражени су на следећи начин:

Предавања + Вежбе + (Пројектовање у студију).

Само један број у табели говори да је у оквиру датог фонда сати могуће изводити наставу на више различитих начина. Фонд вежби од 1 часа недељно одвија се у форми интерактивне наставе (заједно са предавањима).

Укупно предвиђено трајање студија је три године, односно 180 ЕСПБ.

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета

Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са Европским системом преноса бодова.

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета исказана је у документу ОАС – АРХИТЕКТУРА (2014/15) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, у табелама под тачком 5.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама

На основним студијама није предвиђен завршни рад.

Ову функцију у методолошком оквиру има модул Студио пројекат 4 – Синтеза.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета

Предуслови су дати у описима модула и курсева.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студент може одабрати изборни предмет другог студијског програма у оквиру Изборног модула на III години студија. Услов за избор је одобрење Продекана за наставу.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на студијски програм са другог студијског програма исте области студија, у складу са расположивим капацитетима и процедуром која ће бити дефинисана посебним правилником.

Остала питања од значаја за извођење студијског програма

Студије су засноване по методу „STUDIO DRIVEN“, који подразумева тежишно наставу у оквиру студија, у којима студенти радом на индивидуалном или групном пројекту стичу потребна знања, вештине и компетенције у области архитектуре. Теоретска настава првенствено је оријентисана као подршка раду на пројекту.

Наставни предмети груписани су у оквиру студијских подручја. Резултат похађања наставе на сваком студијском подручју изражава се јединственом оценом. Провера знања врши се путем израде и одбране пројектних или елабората са вежби, семинарских радова, путем колоквијума и (писмених или усмених) испита.

Напомена:
списак изборних програма и изборних предмета може се мењати и допуњавати за сваку школску годину.

Документи

Више информација о студијском програму Основних академских студија – Архитектура 2015/16 (акредитоване 2009) можете наћи овде:

ОАСА (2015/16) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ за III годину (акредитован 2009)