УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 03
17 МАСИУ-23010

Урбани простор као јавно добро

Упознавање са теоријским оквиром социолошког разумевања простора као јавног добра и различитих приступа урбане политике у управљању просторним ресурсима у граду. Посебан акценат је на феномену социјалне одрживости урбаног простора и укључивању корисника у обликовањe, коришћење и управљање простором. Позиције различитих друштвених актера у пројектима урбане обнове/ревитализације анализирају се применом социолошких метода (анкетом, интервјуом, фокус групама).

КУРИКУЛУМ: Урбани простори као јавно добро
18 МАСИУ-23020

Теорија планирања

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја.

КУРИКУЛУМ: Теорија планирања
19 МАСИУ-23030

Методологија планирања

Основни циљ предмета је овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Биће дискутована питања улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. На предмету се истражују релације између развојног и вредносног контекста и модела / система планирања, као и релације планирања и урбаног дизајна и пројектовања.

Студенти ће овладати основним знањима и вештинама од значаја за активност планирања: (1) упознавање са основним методама које се употребљавају у планирању, и (2) дизајн процеса планирања. Методологија планирања и планерски методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих различитих типова планских инструмената.

КУРИКУЛУМ: Методологија планирања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 03
20 МАСИУ-23041

ИП03_Интегралне урбане стратегије

Проблем отежане приступачности физичког окружења особама са инвалидитетом свакодневно представља велики изазов при кретању и коришћењу јавних објеката и јавних површина у градовима широм Србије. Сведоци смо да велики број јавних установа нема адекватну инфраструктуру која би задовољила основне стандарде у погледу физичке приступачности за особе са инвалидитетом, чиме се нарушавају основна људска права која произилазе из Универзалне декларације о правима човека. Ограничења у кретању доводе до пораста социјалне искључености чиме се угрожава физички, психолошки и емоционални статус осетљивих група становништва. Уклањање физичких баријера је приоритетан део сваке конвенције, стратегије, акционог плана, којим се дефинишу циљеви и креирају правни оквири за унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Мултиструктурални приступ у решавању проблема је незаобилазан оквир у којем се треба посматрати проблематика трајног отклањања свих видова баријера у друштву, између осталих и физичких баријера. Концепт приступачности „Дизајн за све“ подразумева сагледавање свих мањкавости и снага у посматраном физичком окружењу. Неопходан је одржив континуитет у отклањању физичких баријера и побољшања приступачности за све.

У складу са мерама и активностима које су дефинисане нацртом новог Акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период до 2020. године, пројектне активности су усмерене на анализу и креирање амбијента који ће ефикасно и економично омогућити имплементацију концепта универзалног дизајна – „Дизајн за све“ и тиме Србију сврстати у Европске земље које воде одговорну социјалну политику у сфери приступачности физичког окружења.

Пројекат се реализује у оквиру споразума сарадње Архитектонског факултета и удружења „Limitless”, а под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Интегралне урбане стратегије
21 МАСИУ-23042

ИП03_Урбани менаџмент

Задатак студената је међународни студ. конкурс Schindler Global Award – Развој приобаља: урбана трансформација у Мумбаију, Индија. Студенти предлажу визије и урбане пројекте регенерације дела приобаља у Мумбаију. Пројекти ће обухватати сценарије и инструменте урбаног менаџмента за процену просторних, социјалних, економских и еколошких ефеката у тражењу одговора на питање: како креирати нови простор приобаља и уклопити га у мобилност града, мрежу јавних простора и потребе за различитим типовима становања, у граду Боливуда, богатих и сиромашних сламова? Коментор је и проф. Џери Ентони из САД-а, пореклом из Индије. Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладају методама и практичним знањима из области урбаног менаџмента, различите врсте регулаторних, економских, просторних и информационих инструмената урбаног менаџмента, као и ефекте њихове примене и начине брендирања градова.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Урбани менаџмент
22 МАСИУ-23043

ИП03_Семинар 02

Наставни програм “Семинар 2” има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и градских насеља; и да им пружи поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: ИП03_Семинар
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 03
23 МАСИУ-23050

Изборни предмет 5 / ЗАЈ-ИГ05 /

Бира се један од набројаних предмета са листа изборних предмета:
• 18. МАСА-23020 Историја и теорија 3 (МАСИУ-23050),
са овог линка само:
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја
и
• 20. МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-23050-У)
са овог линка:
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
8. МАСА-23040-08: Политике урбаног развоја
9. МАСА-23040-09: Менаџмент урбане инфрастуруктуре

СПИСКОВИ: МАСИУ-23050: Изборни предмет 5 / ЗАЈ-ИГ05 /
24 МАСИУ-23060

Изборни предмет 6 / ЗАЈ-ИГ06 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
• 19. МАСА-23030: Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА – 2018/19 (МАСИУ-23060-А) или
• 21. МАСА-23050: Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2018/19 (МАСИУ-23060-АТ)

СПИСКОВИ: МАСИУ-23060: Изборни предмет 6 / ЗАЈ-ИГ06 /

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
25 МАСИУ-24010

Стручна пракса

Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сарадњу у институцијама које се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживачком раду и др. Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању планерских решења, као и да провере теоретска знања у релевантним областима која су стекли током студирања.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса

Обавештење за студенте II године МАС 2018/19 (18.06.2019)

Обавештавају се студенти II године МАСИУ да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада.

Документе можете преузети овде:

Мастер завршни рад 2018/19: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад 2018/19: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА Записник о полагању мастер завршног рада: МАСИУ – ДИП-Мастер завршни рад

Обавештење за студенте II године МАСА, МУАД и МАСИУ 2018/19 (07.02.2019)
Спискови студената (ДРУГИ КРУГ ИЗБОРА) финално! – ажурирано 11.02.2019
МАСИУ-24021: МАСТЕР ТЕЗА/ ПРОЈЕКАТ/ ЗАВРШНИ РАД – 2018/19

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ДИПЛОМСКИ ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ

“Идентитет малих градова Србије”

Како сазнања о концепту идентитета урбаних насеља, као и резултате истраживања идентитета и специфичности малих градова Србије на полигону општине Ћићевац преводимо у конкретне стратегије, акције и пројекте? Како се питања идентитета сагледавају на стратешком, а како на оперативном нивоу? Одговори на ова питања се разматрају у оквиру основне теме истраживања идентитета урбаних насеља, са специфичном темом “Идентитет малих градова Србије” на полигону општине Ћићевац.

На основу истражених релација између природног и културног наслеђа и специфичних образаца идентитета са једне стране, и коришћења различитих концепата, приступа и инструмената урбаног развоја са друге стране. Мастер пројекти ће бити израђени са ослонцем на урбаном дизајну или инструментима за управљање развојем територије.

Тематски оквир рада на мастер тези, пројекту и завшном раду је планиран у складу са „Стратегијом одрживог и интегралног урбаног развоја Србије до 2030. године“

Мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад за школску 2018/19. годину раде се у сарадњи Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Општином Ћићевац.

Полигон за израду интегралних урбаних пројеката је територија Општине Ћићевац, а развојни оквир планска документа на локалном, националном и наднационалном нивоу

26 МАСИУ-24021

ДИП_Мастер теза / ЗАЈ-ИГ07 /

Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање, упознају са различитим приступима и методама истраживања, конвенцијама референцирања и облицима презентације истраживачког рада. Теоријска настава обухвата: анализу стања у области истраживања, преглед актуелних тема/проблема у области истраживања, план активности током истраживања, основе истраживања литературе, основне методолошке приступе у истраживању, основне методе прикупљања података, приступе анализи, интерпретацији и презентацији резултата истраживања.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-TEZA_Cicevac_opt

Рад на предмету подразумева самостални истраживачки рад у одабраној тежишној области у оквиру које студент бира и дефинише тему, врши преглед различитих теоријских приступа и досадашњих истраживања теме, обликује теоријски оквир рада, дефинише методолошки приступ и врши избор адекватног метода истраживања предложене теме која се обрађује на мастер пројекту. Резултат рада је формулација тезе и дефинисање пројекта истраживања. Теза се сагледава и формулише у релацији са актуелним теоријским и практичним проблемима урбаног развоја. Пројекат истраживања одражава интегрални приступ истраживању теме.

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер теза
27 МАСИУ-24022

ДИП_Мастер пројекат / ЗАЈ-ИГ08 /

Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа у истраживању и обликовању простора у општини Ћићевац и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-PROJEKAT_opt

Рад на мастер пројекту се заснива на синтези претходно стечених знања и вештина и подразумева њихову примену у истраживачком и практичном раду у одабраној тежишној области, у оквиру одабране теме, одређеног развојног контекста и дефинисаног полигона истраживања. Практична настава на предмету обухвата истраживачки и апликативни део рада на пројекту у оквиру теоријског и методолошког оквира дефинисаног мастер тезом.

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер пројекат
28 МАСИУ-24023

ДИП_Мастер завршни рад

Завршни део студијског програма Мастер академских студија Интегрални урбанизам састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина.

201819-MAS-IU_24021_MASTER-ZAVRSNI-RAD_opt

Мастер завршни рад представља рад на највишем и најкомплекснијем степену мастер нивоа студија – самостално истраживање и синтезни, пројектантски резултат на највишем степену наставе изражен је кроз графички и просторни приказ урбанистичко-архитектонског идејног решења са елементима идејног пројекта одабраног објекта и урбаног дизајна отворених јавних простора.

КУРИКУЛУМ: ДИП_Мастер завршни рад