УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 01
01 МАСИУ-11010

Урбана регулатива

Теоријска настава обухвата усклађеност и повезаност различитих сектора унутар урбане регулативе, области животне средине, грађевинског земљишта, јавних саобраћајница и др. Посебан осврт је везан за јавни интерес и учешће јавности, конфликтне ситуације везане за регулативу, потом спровођење урбанистичких и просторних планова, процедуре и институције на различитим нивоима урбаног и просторног планирања у Србији. Практична настава обухвата истраживање студија случаја који се односе на нелегалну/неформалну изградњу у Србији, начине и узроке одступања од легалних оквира планирања и изградње као и могућности превазилажења проблема.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
02 МАСИУ-11020

Савремени урбани феномени

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града: друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбани феномени
03 МАСИУ-11030

Савремени урбанистички концепти

Студенти ће се путем интерактивних и мултимедијалних предавања упознати са савременим теоријским приступима, концептима и практичним освртима урбане обнове, као и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и еколошким факторима. Ове године фокус ће бити на просторним и урбанистичким плановима везаним за подручје општине и насеља Голубац.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбанистички концепти
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 01
04 МАСИУ-11041

ИП01_Интегрална анализа територије

ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
На Самиту Уједнињених Нација о одрживом развоју, који је одржан 25. септембра 2015. године, светски лидери су усвојили Агенду 2030 за одрживи развој, као скуп од 17 циљева одрживог развоја који испред свега апострофирају борбу против сиромаштва, неједнакости, неправде и климатских промена. Циљеви oдрживог развоја се надовезују на Миленијумске развојне циљеве којима је свет био посвећен до 2015. године.

Иако су Циљеви одрживог развоја универзални, локалне управе имају важну улогу у њиховом прилагођавању конкретним ситуацијама и имплементацији. То подразумева промоцију интегралног, инклузивног и одрживог територијалног развоја.

Тема овогодишњег студија је Локализација циљева одрживог развоја. За просторни полигон је изабрана територија Доњег Дорћола. Задатак ће бити рађен у сарадњи са студентима Факултета за архитектуру и урбано планирање из Штутгарта. Тежиште рада ће бити на реализацији заједничке радионице у Београду.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Интегрална анализа територије
05 МАСИУ-11042

ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС

Одрживост заједнице се базира на отпорности и еластичности те заједнице да реагује на промене у ширем окружењу. Иновативне заједнице су у позицији да подстакну и остваре сопствену одрживост. Оне имају организациони капацитет да стимулишу, негују, развију и продуктивно искористе инхерентне иновативне квалитете својих људи, и створе одрживу конкурентност у свом тржишту или арени рада.

У 2016. години кроз оквир глобалног покрета отпорних градова и у оквиру програма 100 Resilient Cities Београд покреће Програм отпорности за Град Београд и ради на изради Стратегије отпорности. У фази прелиминарне оцене отпорности идентификовано је 5 различитих области „трагања“ за решењима која ће повећати отпорност Београда на промене.

Kонстатовано је да је за сваку од њих неопходна квалитетна информациона основа. Студенти овог програма својим радом активно ће учествовати у експерименталном процесу дефинисања квалитетне информационе подршке развоју отпорности града Београда.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС
06 МАСИУ-11043

ИП01_Mетоде и технике истраживања

С обзиром да предмет припада теоријско-методолошкој групи, циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама истраживања у области урбанизма. Дакле, акценат предмета није елаборација специфичне теме истраживања, већ увид у начине истраживаког рада, као и упознавање и примена различитих истраживачких метода и техника, што представља основ рада на будућим истраживањима.

Прецизније, након увида у основе методологије истраживања и писања, као и приказе различитих врста извора и различитих врста истраживања у области урбанизма, фокус предмета је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазнања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за избор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Крајњи исход предмета је припрема студената за писање дипломског рада.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Mетоде и технике истраживања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 01
07 МАСИУ-11050

Изборни предмет 1 / ЗАЈ-ИГ01 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
• 04. MASA-11040: Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-11050) – 2017/18

08 МАСИУ-11060

Изборни предмет 2 / ЗАЈ-ИГ02 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
• 03. МАСА-11030: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА – 2017/18 (МАСИУ-11060-А) или
• 05. МАСА-11050: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2017/18 (МАСИУ-11060-АТ)

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 2
09 МАСИУ-12010

Урбана екомонија

Циљ курса је упознавање студената са економским аспектима урбаног развоја на свим територијалним нивоима. И то како са функсионисањем читаве градске привреде, тако и њених посебних делова, а нарочито земљишне, комуналне и стамбене привреде, дакле секторима од посебног јавног значаја.

КУРИКУЛУМ: Урбана екомонија
10 МАСИУ-12020

Теорија урбаног дизајна

Циљ курса је упознавање студената са различитим теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна. Акценат је на сагледавању различитих приступа препознавању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима урбаног развоја.

КУРИКУЛУМ: Теорија урбаног дизајна
11 МАСИУ-12030

Методологија урбаног дизајна

Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну (дескриптивних, корелативних, генеричких, експерименталних), као и могућностима њиховог комбиновања. Оспособљавање студената за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање способности студената за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси.

КУРИКУЛУМ: Методологија урбаног дизајна
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 02
12 МАСИУ-12041

ИП02_Интегрални урбани дизајн

Истраживачко – пројектним радом у студију примењеном на репрограмирање и преобликовање простора студенти стичу нова знања заснована на савременим парадигмама урбаног дизајна који подразумевају учешће актера и заинтересованих страна у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком друштву.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Интегрални урбани дизајн
13 МАСИУ-12042

ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја

Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање свих учесника за партиципацију и сарадњу у процесу локалног развоја премиса су ефективности интегралног планирања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила савременог урбанисте.

Улога урбаниста у савременим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу: Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање вештина у коришћењу основних техника и организационих и поступака фасилитације и медијације у колаборативном партиципативном процесу планирања пројектовања.

Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја
14 МАСИУ-12043

ИП02_Семинар

Упознавање са специфичностима и комплексностима развоја града кроз историјски дискурс. Историја поимања, дефинисања и значења града. Однос друштва, културе и градске грађене средине у дискурсу ширег историјског контекста.

Оспособљавање студената за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја градских насеља. Поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради. Критичко разумевање специфичних историјских импута на развој града.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Семинар
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 02
15 МАСИУ-12050

Изборни предмет 3 / ЗАЈ-ИГ03 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
12. МАСА-12040: Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-12050) – 2016/17

16 МАСИУ-12060

Изборни предмет 4 / ЗАЈ-ИГ04 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
11. МАСА-12030: Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА (МАСИУ-12060-А) – 2016/17 или
13. МАСА-12050: Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАСИУ-12060-АТ) – 2016/17