УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
15 МАСУ М3.1

Теорија планирања

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја: глобалне конкуренције, друштвене једнакости и остварења бољих услова живота.

КУРИКУЛУМ: Теорија планирања
16 МАСУ М3.2

Урбани простори као јавно добро

КУРИКУЛУМ: Урбани простори као јавно добро
17 МАСУ М3.3

Методологија планирања

Основни циљ предмета је овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Биће дискутована питања улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. На предмету се истражују релације између урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Студенти ће овладати основним знањима и вештинама од значаја за израду планских докумената: (1) упознавање са основним методама које се употребљавају у планирању, и (2) дизајн процеса планирања. Методологија планирања и планерски методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, акционих, генералних, регулационих.

КУРИКУЛУМ: Методологија планирања
18 МАСУ М3.4

Урбана регулатива

Кроз предмет Урбана регулатива студенти се упознају са законским одговорностима архитекте-урбанисте, као и системом институција и процедура у урбаном и просторном планирању у Србији. Кроз визуру урбане регулативе упознају се категорије као што су јавни интерес, имплементација планских решења, потом обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима, и др. Истражујући студију случаја нелегалне праксе, студенти истражују домет и ограничења легислативе и регулативе, као и система планирања и изградње у Србији.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
19 МАСУ М3.5

Интегрални пројекат 2

Иновативне зејаднице_ Иновација је прича о људима. Заједница не може да иновира – људи стварају иновације. Иновација је суштински људско активност: природна, проактивна, урођена, нелинеарна и у свом најчистијем облику представља врхунац самоактуализације појединца. Одрживост заједнице се базира на отпорности и еластичности те заједнице да реагује на промене у ширем окружењу. Иновативне заједнице су у позицији да подстакну и остваре одрживост заједнице. Иновативна заједница није основана са циљем да производи и дистрибуира достигнућа малог броја појединца. Она мора имати организациону способност да стимулише, негује, развија и продуктивно искористити инхерентне иновативне квалитете својих људи да створе одрживу конкурентску предност у свом тржишту или арени рада. У локалном управљању „иновативност” је – између осталог – способност да се разуме и анализирају проблеми; партнерство како би се активирали различити извори (унутрашњи као и спољашњи) и прилагодили свом локалном контексту; ангажман и активно учешће свих релевантних актера; поштујући историју и културу локалне/регионалне територије у проналажењу нових решења.

КУРИКУЛУМ: Интегрални пројекат 2
20 МАСУ М3.6

Теорија планирања

Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање свих учесника за партиципацију и сарадњу у процесу локалног развоја премиса су ефективности интегралног планирања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила савременог урбанисте. Улога урбаниста у савремениим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу: Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање вештина у коришћењу основних техника и организационих и поступака фасилитације и медијације у колаборативном партиципативном процесу планирања пројектовања. Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника.

КУРИКУЛУМ: Технике и алати 2
број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
21 МАСУ М3.7

Изборни предмет 3

Предмети изборног блока:
1. М3.7-01: Менаџмент локалног развоја
2. М3.7-02: Урбанисти и грађанске иницијативе за одрживи развој

4. семестар

број_ шифра______ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ 2015/16
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
22 МАСУ М4.1

Стручна пракса

Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сарадњу у институцијама које се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживачком раду и др. Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању планерских решења, као и да провере теоретска знања у релевантним областима која су стекли током студирања.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса
23 МАСУ М4.2

Мастер теза

Инструменти управљања интегралним урбаним развојем

Будућност градова је директно зависна од начина управљања њиховим развојем. Убрзана динамика урбаног раста, створена комплексност и сходно томе нагомилани проблеми, захтевају поделу одговорности у одлучивању о развојним политикама између различитих заинтересованих страна у циљу остваривања интегралног урбаног развоја. То подразумева успостављање сложеног скупа механизама, процеса и институција кроз које би заинтересоване стране артикулисале своје интересе и остваривале своја права. Концепт ‘управљања на више нивоа власти’ (multi-level governance) промовише модел интеграције развојних политика између заинтересованих страна на различитим нивоима територијалне организације.

Мастер рад студената ће бити усмерен ка операционализацији принципа ‘управљања на више нивоа власти’ кроз креирање и разраду иновативних модела, метода и процедура интегралног урбаног развоја сегмента градског подручја. Фокус је на разради инструмената ‘управљања урбаним развојем на више нивоа’, за интеграцију секторских приоритета и фасилитацију интегралних локалних акција, територијалну кооперацију, партиципацију различитих заинтересованих страна и координацију између различитих нивоа управљања. Као полигон за израду интегралних урбаних пројеката користиће се “Стратегија развоја града Панчева за период 2014-2020″. Пројекти ће бити рађени у сарадњи са локалном управом и представницима најзначајнијих заинтересованих страна града Панчева и експертима из најугледнијих институција планирања у Србији.

КУРИКУЛУМ: Мастер теза СПИСАК СТУДЕНАТА: Мастер теза

Обавештење за студенте II године МАС 2015/16.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању завршног рада. Документe можете преузети овде:

Мастер завршни рад: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Мастер завршни рад: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ РАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2015/16
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Архитектура, Унутрашња архитектура и Интегрални урбанизам
Обавештавају се студенти друге године МАС да ће се уверења о стеченом услову за одбрану Мастер завршног рада (МАСА и МУАД) и Мастер пројекта (МАСУ) подизати у периоду од 01. јула до 05. јула 2016. године, од 10.00 до 16.00 сати у студентској служби, уз уплату од 1000,00 динара.

Уверење о стеченом услову за одбрану мастер пројекта – ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ
24_____ МАСУ_М4.3__

Мастер пројекат

Инструменти управљања интегралним урбаним развојем

Будућност градова је директно зависна од начина управљања њиховим развојем. Убрзана динамика урбаног раста, створена комплексност и сходно томе нагомилани проблеми, захтевају поделу одговорности у одлучивању о развојним политикама између различитих заинтересованих страна у циљу остваривања интегралног урбаног развоја. То подразумева успостављање сложеног скупа механизама, процеса и институција кроз које би заинтересоване стране артикулисале своје интересе и остваривале своја права. Концепт ‘управљања на више нивоа власти’ (multi-level governance) промовише модел интеграције развојних политика између заинтересованих страна на различитим нивоима територијалне организације.

Мастер рад студената ће бити усмерен ка операционализацији принципа ‘управљања на више нивоа власти’ кроз креирање и разраду иновативних модела, метода и процедура интегралног урбаног развоја сегмента градског подручја. Фокус је на разради инструмената ‘управљања урбаним развојем на више нивоа’, за интеграцију секторских приоритета и фасилитацију интегралних локалних акција, територијалну кооперацију, партиципацију различитих заинтересованих страна и координацију између различитих нивоа управљања. Као полигон за израду интегралних урбаних пројеката користиће се “Стратегија развоја града Панчева за период 2014-2020″. Пројекти ће бити рађени у сарадњи са локалном управом и представницима најзначајнијих заинтересованих страна града Панчева и експертима из најугледнијих институција планирања у Србији.

КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат