УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:
Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
01 МАСА-11010

Социологија и простор

Циљ наставе је стицање знања о основним појмовима савременог друштва и разумевање друштвених процеса који утичу на обликовање и управљање простором, посебно градским простором.

КУРИКУЛУМ: Социологија и простор ФОРМУЛАР: Социологија и простор
02 МАСА-11020

Историја и теорија 1

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11020-01: Тумачење визуелне културе
2. МАСА-11020-02: Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси
3. МАСА-11020-03: Модел у архитектури
4. МАСА-11020-04: Јавни простори града
5. МАСА-11020-05: Град кроз историју
6. МАСА-11020-06: Пројектовање и грађење у складу са климом
7. МАСА-11020-07: Генерисање просторних структура

03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање

04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације

05 МАСА-11050

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11050-01: Дрво у савременој архитектури
2. МАСА-11050-02: Урбана оаза
3. МАСА-11050-03: Осветљење у архитектури 1
4. МАСА-11050-04: Инсталације 2
5. МАСА-11050-05: (Пр)оцена еколошких карактеристика куће
6. МАСА-11050-06: Оптимизација конструктивних системa
7. МАСА-11050-07: Пројектовање бетонских конструкција
8. МАСА-11050-08: Пројектовање бетонских монтажних конструкција
9. МАСА-11050-09: Стакло у савременој архитектури

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У6 МАСА-У11011

СТУДИО М01У – Пројекат

Еколошки урбани дизајн

Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе минимизира утицаје који су штетни за окружење. Он повезује природу и културу и подстиче на креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају специфичности локације и контекста. Предмет рада у студију је развој „Еко-дистрикта“ на локацији „Трећег Београда” (лева обала Дунава).

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн ФОРМУЛАР: Еколошки урбани дизајн
У7 МАСА-У11012

СТУДИО М01У – Семинар

Еколошки урбани дизајн

Семинар упознаје студенте са еколошким захтевима и принципима урбаног развоја као и мерама за њихову реализацију у урбаном дизајну. Анализирају се теорије, концепти и посебне теме еколошког урбаног дизајна и разматрају питања које воде дизајнерски процес усмерен на одрживи и климатским променама прилагођен развој савремених градова.

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн ФОРМУЛАР: Еколошки урбани дизајн
У8 МАСА-У11013

СТУДИО М01У – Радионица

Еколошки урбани дизајн: Учини природу видљивом!

Учинити природу видљивом  је први корак ка њеној афирмацији и ре-интеграцији у урбани живот и развој. Задатак ове радионице је да истражи различите форме пристуства природе граду, као и да предложи и реализује мини-просторне интервенције њеног „осветљавања“ у градској свакодневници.

КУРИКУЛУМ: Еколошки урбани дизајн: Учини природу видљивом! ФОРМУЛАР: Еколошки урбани дизајн: Учини природу видљивом!
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ6 МАСА-АТ11011

СТУДИО М01АТ – Пројекат

АТ7.1 МАСА-АТ11012

СТУДИО М01АТ – Семинар 1

АТ7.2 МАСА-АТ11013

СТУДИО М01АТ – Семинар 2

АТ8 МАСА-АТ11014

СТУДИО М01АТ – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК6 МАСА-АК11011

СТУДИО М01АК – Пројекат

Меморијални центар Старо сајмиште

Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања, кроз процес израде не-стандардних,рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима контекста пројектовања.

КУРИКУЛУМ: Меморијални центар Старо сајмиште ФОРМУЛАР: Меморијални центар Старо сајмиште
АК7.1 МАСА-АК11012

СТУДИО М01АК – Семинар 1

Теорија система

Упознавање са основним поставкама теорије линијских система.

КУРИКУЛУМ: Теорија система КУРИКУЛУМ: Теорија система
АК7.2 МАСА-АК11013

СТУДИО М01АК – Семинар 2

Примењена математика у области конструктивних система

Одабрана поглавља математике која налазе примену у процесу пројектовања и анализе конструктивних система и просторних структура.

КУРИКУЛУМ: Примењена математика у области конструктивних система ФОРМУЛАР: Примењена математика у области конструктивних система
АК8 МАСА-АК11014

СТУДИО М01АК – Радионица

Дигиталне технологије у процесу конструисања

Напредне дигиталне технике у процесу пројектовања конструктивних система и просторних структура.

КУРИКУЛУМ: Дигиталне технологије у процесу конструисања ФОРМУЛАР: Дигиталне технологије у процесу конструисања

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
09 МАСА-12010

Филозофија

Током курса испитују се близине, преплитања и удаљавања између филозофије и архитектуре, односно између филозофа и архитекте. Намера је да се у делатности архитекте пронађе и препозна оно што припада пољу или институцији филозофије. Полази се од тумачења најважнијих архитектуралних фигура и траже се у „актуелној” филозофији нове инспирације.

КУРИКУЛУМ: Филозофија ФОРМУЛАР: Филозофија
10 МАСА-12020

Историја и теорија 2

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12020-01: Савремена теорија архитектуре
2. МАСА-12020-02: Савремени принципи очувања градитељског наслеђа
3. МАСА-12020-03: Античко наслеђе у региону
4. МАСА-12020-04: Физика зграде: енергија у зградама
5. МАСА-12020-05: Пројектовање и прорачун конструкција 3
6. МАСА-12020-06: Теорија урбаног дизајна
7. МАСА-12020-07: Теоријске основе урбаног менaџмента

11 МАСА-12030

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12030-01: Простори сениора и људи са посебним потребама
2. МАСА-12030-02: Архитектура и метаструктура
3. МАСА-12030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод
4. МАСА-12030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара
5. МАСА-12030-05: Савремена скулптура
6. МАСА-12030-06: Архитектура позоришта и спектакла
7. МАСА-12030-07: Енглески за архитекте 3
8. МАСА-12030-08: Дигитална анимација – курс 2
9. МАСА-12030-09: БИМ
10. МАСА-12030-10: Увод у архитектонско истраживање
11. МАСА-12030-11: Градска стајалишта

12 МАСА-12040

Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12040-01: Град и дизајн
2. МАСА-12040-02: Град будућности
3. МАСА-12040-03: Урбана мобилност
4. МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна
5. МАСА-12040-05: Градски центри
6. МАСА-12040-06: Елементи просторног планирања
7. МАСА-12040-07: Трендови у урбаној инфраструктури
8. МАСА-12040-08: Градски експеримент
9. МАСА-12040-09: Стратегија интегралног урбаног развоја – нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ

13 МАСА-12050

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12050-01: Савремене фасаде и кровови
2. МАСА-12050-02: Архитектура: пројекат, објекат, детаљ
3. МАСА-12050-03: Осветљење у архитектури 2
4. МАСА-12050-04: Зелена градња – поуке прошлости
5. МАСА-12050-05: Smart recycling-куће од рециклираног материјала
6. МАСА-12050-06: Одржавање објеката и управљање
7. МАСА-12050-07: Конструктивни системи у дрвету
8. МАСА-12050-08: Пројектовање дрвених конструкција
9. МАСА-12050-09: Основи савремене технологије бетона

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У14 МАСА-У12011

СТУДИО М02У – Пројекат

Партиципативни урбани дизајн

Партиципативни урбани дизајн има за циљ да студенте упозна и оспособи за деловање у пољу партиципативног урбаног дизајна, односно за експертски рад на изради урбанистичких пројеката за комплексна урбана подручја коришћењем активног укључења јавности, локалне заједнице и других релевантних стејколдера у процесе урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.

КУРИКУЛУМ: Партиципативни урбани дизајн ФОРМУЛАР: Партиципативни урбани дизајн
У15 МАСА-У12012

СТУДИО М02У – Семинар

Партиципативни урбани дизајн

Партиципативни урбани дизајн има за циљ да студенте упозна и оспособи за рад у специфичним условима експертског деловања у пољу урбаног дизајна уз помоћ и активно укључење јавности, локалне заједнице и других релевантних стејколдера у процесе доношења одлука, урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.

КУРИКУЛУМ: Партиципативни урбани дизајн ФОРМУЛАР: Партиципативни урбани дизајн
У16 МАСА-У12013

СТУДИО М02У – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ14 МАСА-АТ12011

СТУДИО М02АТ – Пројекат

АТ15.1 МАСА-АТ12012

СТУДИО М02АТ – Семинар 1

Савремене фасаде и кровови

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката ниске енергетске потрошње, концептима и техничким решењима фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепата до детаља. Студент развија вештине критичког и комплексног приступа како у теоријком-истраживачком тако и практичном подручју архитектонског и урбанистичког пројектовања.

КУРИКУЛУМ: Савремене фасаде и кровови ФОРМУЛАР: Савремене фасаде и кровови >>> AŽURIRANO !
АТ15.2 МАСА-АТ12013

СТУДИО М02АТ – Семинар 2

АТ16 МАСА-АТ12014

СТУДИО М02АТ – Радионица

Заштита од сунчевог зрачења

Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања услова, проблема и захтева у процесу пројектовања елемената за заштиту од сунчевог зрачења на фасадама објеката, као и научно засноване оцене ефикасности решења.
Кроз квалитативну урбанистичко-архитектонску анализу решења у задатом контексту, очекује се формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима.

КУРИКУЛУМ: Заштита од сунчевог зрачења ФОРМУЛАР: Заштита од сунчевог зрачења
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2014/15
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК14 МАСА-АК12021

СТУДИО М02АК – Пројекат

Вишеспратна АБ зграда
Пословни центар креативног пословања – Марина Дорћол

Циљ овог курса је упознавање студената са урбанистичким аспектима при позиционирању објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом, са посебним освртом на пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са обезбеђењем темељне јаме као и решавање основних архитектонских детаља објекта.

КУРИКУЛУМ: Пословни центар креативног пословања – Марина Дорћол ФОРМУЛАР: Пословни центар креативног пословања – Марина Дорћол
АК15.1 МАСА-АК12022

СТУДИО М02АК – Семинар 1

Основи савремене технологије бетона

Нове технологије у пројектовању и производњи бетона отварају неочекиване могућности при извођењу архитектонских објеката. Циљ овог курса је упознавање студената са савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима. Овим се омогућава пуна сарадња архитекте пројектанта, конструктера и извођача радова.

КУРИКУЛУМ: Основи савремене технологије бетона ФОРМУЛАР: Основи савремене технологије бетона
АК15.2 МАСА-АК12023

СТУДИО М02АК – Семинар 2

Отпорност материјала 2

Циљ наставе у оквиру семинара Отпорност материјала 2 је продубљивање знања из области отпорности материјала стечених на основним академским студијама архитектуре, у функцији унапређења теоријских основа и практичних знања из области архитектонског конструктерства. Настава из ове области омогућава студентима стицање знања у вези са димензионисањем напрегнутих елемената конструктивних склопова архитектонских објеката тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности.

КУРИКУЛУМ: Отпорност материјала 2 ФОРМУЛАР: Отпорност материјала 2
АК16 МАСА-АК12024

СТУДИО М02АК – Радионица

Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма

Циљ овог семинара је да уведе студенте у област примене постојећих рачунарских програма у поступку пројектовања конструкција архитектонских објеката и да омогући младим архитектима да своје конструктивне концепте могу једноставно креирати и контролисати оптималност њихове примене. Повећање обима знања из коструктерства.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма ФОРМУЛАР: Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма