УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе на модулу је развијање способности сналажења у комплексним ситуацијама у савременом урбаном развоју, у којима је потребно посредовати између различитих, често сукобљених интереса (друштвена интеграција, економски развој, екологија, заштита, …). Теоретска настава и рад на конкретним проблемима подстичу студенте на критички и креативан приступ што омогућава квалитетно бављење праксом и теоријом на подручју урбанистичког планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6У.1. – Студио, У 14ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

Курс М6У.1. – Студио
модел 1
Пројекат уводи студенте у праксу планирања од дефиниције проблема, одређивања начина прикупљања података, анализе, дефинисања циљева до креативног процеса решавања проблема, процене резултата и извлачења закључака који иду у правцу препорука за предузимање одређених мера.
Резултат рада у оквиру модула је овладавање различитим методама урбане анализе, оспособљавања за решавање проблема у урбаном развоју и припремање предлога за унапређење живота у граду, као и развијање способности презентације предлога и њихове аргументације.
модел 2
Овладавање материјом израде планског документа. Могуће опције: генерални урбанистички план мањег насеља, план детаљне регулације, акциони план или посебни плански акти као што је Агенда 21. Избор ће зависити од интересовања студената и њиховог избора комплементарних предмета, као и актуелности појединих тема које могу бити предмет регулисања/третмана кроз планирање. Теме, тј. врста планског документа ће се мењати годишње. У студију ће се обрађивати типичне теме као што су: институциуонални оквир и легислатива за израду плана, процес израде плана и примена одговарајућих метода и техника анализе, вредновања и синтезе, као и посебних везаних за тип

M6_1_Miodrag_Ralevic

Курс М6У.1. – Студио:
КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ: БЕОГРАД НА ВОДИ

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Циљ курса је пружање знања студентима о савременим техникама процеса моделовања остварљивих визија градова, како на глобалном, тако и на локалном нивоу, и њихово оспособљавање да исте користе на различитим проблемима и нивоима креирања развоја урбаних система.

Предметни простор рада је „БЕОГРАД НА ВОДИ”, заправо приобаље Београда, које лежи на Дунаву и Сави. Положај Београда на ушћу тако важних река представља огроман потенцијал града и његову јединственост међу свим европским и светским престоницама. Приобаље Београда је стога простор изванредних могућности за развој и ширење града, који је данас у највећој мери неискоришћен и запуштен. Овај раскорак између могућности и тренутног стања је управо изазов у пројектном задатку. Задатком се управо тражи увидађе нацина покретања развоја и коришћења београдског приобаља на начин да оно постане окосница остварљивог развоја Београда у будућности.

Пројектни задатак је тако уређен да студенте проведе кроз све фазе планирања урбаног развоја и стварања остварљиве визије града. Задатком је обухваћено и упознавање са простором рада и истраживање терена, анализу ресурса и потенцијала простора, као и тенденција и могућности развоја простора. Кроз истраживање принципа развоја и образовања урбаних простора и истраживање могућности примене различитих моделских опција развоја на предметни простор трага се за плуралистичким решењем, отвореним планом, који ће омогучити остварљивост жељене визије кроз време и простор. Моделовањем и регулисањем простора визија се преводи у планерски ниво сегмента, где се истражује просторно и садржајно уређење простора.

НОВО КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ: БЕОГРАД НА ВОДИ НОВО Формулар записника за оцењивање: КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ: БЕОГРАД НА ВОДИ