УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Урбанизам похађају семинаре са свог департмана и имају могућност да слушају предавања на семинару М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5У – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5У.3. – Семинар 2 – Просторна композиција, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

M5_seminar-PROSTORNA-KOMPOZICIJA_prof-ARSIC_o

Курс М5У.3. – Семинар 2:
ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА

Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Циљ наставе на предмету је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и вештина из области урбанизма и архитектуре, са новим знањима из области просторне композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на аспект просторне композиције у осмишљавању и пројектовању комплексних урбанистичко-архитектонских целина.
Семинар подразумева теоријски и практични део. У теоријском делу обухвата: анализе историјског континуитета развоја просторних композиција, преглед основних тематских области просторне композиције, упознавање студената са општим појмовима и категоријама просторне композиције, стицање знања из области елемената просторне композиције, као и области релација међу елементима просторне композиције, све до сазнања о целовитости и синтези композиционих елемената као једном од циљева коме се тежи у процесу пројектовања.
У практичном делу студенти анализирају и презентују (сукцесивно током семестра) једну тему кроз задатe или предложене примерe из праксе, а на основу следећих понуђених тематских оквира:

група 1:
Историјски дискурс просторне композиције
група 2:
Концепт (идеја) и просторна композиција
Једна ситуација / варијетети просторно-композиционих концепата
група 3:
Нове типологије просторних композиција.

На основу стечених знања у теоретском и практичном делу студенти раде семинарски рад, као завршни рад на предмету.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА НОВО   Формулар записника за оцењивање: ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА