УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 5 година300 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Простор и облик*
01 ИАСА-11011

Елементи пројектовања

Упознавање студената са основним елементима архитектонског пројектовања, композицијом, архитектонском анализом, структуром архитектонског пројекта, контекстом, размером, односима, димензионисањем, мерама и пропорцијама, перцепцијом и симулацијом, логиком просторне организације и елементима архитектонског програма. Оспособљавање студената за израду смислених графичких, ликовних и просторних прилога у циљу читљивог приказивања стварности на својим пројектима, од пројектног програма, просторног концепта, израза и цртежа, карактера и модела до укупне појавности и форме.

КУРИКУЛУМ: Елементи пројектовања ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ: Елементи пројектовања СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Елементи пројектовања
02 ИАСА-11012

Ликовни елементи

Циљ наставе је да студенти усвоје знања о основним ликовним елементима и стекну практична ликовна искуства из области на које се односе теорије боје и форме. Такође, циљ наставе је и да се истражују везе и методе какве постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре на нивоу једноставних и апстрактних ликовних истраживања.

КУРИКУЛУМ: Ликовни елементи
03 ИАСА-11013

Визуелна истраживања

КУРИКУЛУМ: Визуелна истраживања СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Визуелна истраживања
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Увод у архитектуру и уметност*
Формирање студентских елабората
04 ИАСА-11021

О архитектури

Циљ рада на предмету је упознавање са основним елементима архитектуре, са областима и дисциплинама које је чине, као и са основним идејама и претпоставкама савремене архитектонске праксе. Кроз предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу почетни увид у основне појмове у архитектури и испитују њихов садржај и значења.

КУРИКУЛУМ: О архитектури
05 ИАСА-11022

Архитектура данас

Предмет Архитектура данас упознаје студенте са значајним савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму, обухватајући референце на историјску перспективу 20. века и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму.

КУРИКУЛУМ: Архитектура данас
06 ИАСА-11023

Уметност данас

Циљ наставе на предмету Уметност данас је да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима уметности каква се испољава данас а који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема савремене уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Уметност данас
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Основе урбанизма 1
07 ИАСА-11030

Град: форме и процеси

Настава на предмету је  усмерена на упознавање и сагледавање феномена града, његову улогу и позицију у контексту друштва, технологије и животне средине. У предавањима се наглашава веза града и архитектуре кроз проучавање урбане форме и објашњавају се процеси који директно и индиректно утичу на градски простор и друштво.

КУРИКУЛУМ: Град: форме и процеси
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 1 и материјали
08 ИАСА-11040

Архитектонске конструкције 1

Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима конструисања и материјализације зграда мањег габарита и распона у масивном конструктивном склопу. Студент током наставе на овом предмету усваја знања неопходна за адекватно дефинисање конструкција, темељење зграда, изолацијама (хидро и термо), ревним крововима, прозорима и вратима, степеницама и облогама. Предмет пружа заокружен корпус знања неопходних за конструисање и материјализацију мањих зграда са равним крововима.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 1
09 ИАСА-11050

Материјали и физика зградa

Проучавајући одабране карактеристике  и облике понашања материјала, студенти стичу свест о њиховим потенцијалима, могућностима и начинима на који се они примењују у архитектонским објектима, као и о узрочно-последичној вези коју одабир материјала има на понашање зграде као целине, односно, на остваривање потребних услова комфора у њој.

КУРИКУЛУМ: Материјали и физика зградa
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Геометрија архитектонске форме 1
10 ИАСА-11060

Математика у архитектури

Предмет Математика у архитектури својим називом говори о свом карактеру. Садржи одабрана поглавља математике која имају своју непосредну примену у области архитектуре и урбанизма.

КУРИКУЛУМ: Математика у архитектури
11 ИАСА-11070

Геометрија облика 1

• развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и професионално компетентног читања тродимензионалног простора и унапређење способности имагинације;

• упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања – екстеријерно и ентеријерно;

• упознавање студената са методама геометријско-конструктивне обраде и представљања 3Д форми применљивих у архитектури и урбанизму – у „ортогоналним приказима“, сагласно захтевима савремене CAAD технологије.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 1
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16Студијска целина: Графичке форме
12 ИАСА-11080

Трансформација графичке форме

КУРИКУЛУМ: Трансформација графичке форме СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Трансформација графичке форме
* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета

2. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Елементи пројектовања*
13 ИАСА-12011

Простор и облик

Обавезни предмет на коме се истражују идеје о односу простора и облика, испитују основни елементи структуре архитектонског простора, изграђују простори и ситуације, пројектују сопствена средстава за рад у задатом оквиру – као припрема основе одговарајућих знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио пројекту.

КУРИКУЛУМ: Простор и облик
14 ИАСА-12012

Ликовне форме

КУРИКУЛУМ: Ликовне форме
15 ИАСА-12013

Архитектонска графика

Циљ курса Архитектонска графика је изучавање принципа и процедура графичког представљања геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел уз примену стечених знања и вештина у реализацији архитектонских пројектантских задатака.

КУРИКУЛУМ: Архитектонска графика
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Историја модерне
16 ИАСА-12020

Историја модерне архитектуре и урбанизма

Предмет Историја модерне архитектуре и урбанизма у основним цртама упознаје студенте са значајним правцима и ауторима модерне архитектуре и урбанизма.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне архитектуре и урбанизма
17 ИАСА-12030

Историја модерне уметности и дизајна

Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности, дизајна и визуелне културе. У предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од појаве индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њихових теорија, као и најразличитија питања односа и интеракција које владају између различитих уметности у контексту естетских и теоријских промишљања.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне уметности и дизајна
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Основе урбанизма 2
18 ИАСА-12040

Морфологија града

КУРИКУЛУМ: Морфологија града
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 2
19 ИАСА-12050

Архитектонске конструкције 2

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 2
20 ИАСА-12060

Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде

Циљ предмета је да се кроз израду извођачког пројекта за мањи индивидуални објекат провежбају стечена знања из теоретских предмета Архитектонске конструкције 1 и 2. Рад на пројекту студентима пружа неопходна знања о конструкцији и материјализацији једног мањег објекта и практично заокружује у целину појединачне сегменте склопа објекта са којима се сусретао у теоретској настави.

КУРИКУЛУМ: Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 1
21 ИАСА-12070

Механика и отпорност материјала

Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава студентима стицање основних знања у вези са природом, расподелом и величином унутрашњих сила у напрегнутим линијским елементима конструктивних склопова архитектонских објеката, као и стицање основних знања у вези са димензионисањем ових елемената тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности. Настава се састоји из два часа предавања недељно и два часа вежбања недељно. У току наставе студенти полажу два колоквијума. Студенти полажу и завршни испит.

КУРИКУЛУМ: Механика и отпорност материјала
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина:
Геометрија архитектонске форме 2
22 ИАСА-12080

Геометрија облика 2

Развијање вештина:

• конструисања 2Д приказа архитектонских и урбанистичких простора: косе пројекције и перспективе,

• конструисања сенке за задати извор светлости – у различитим типовима 2Д приказа

• фотомонтаже и реконструисања обликовних и димензионих карактеристика архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама – перспективном реституцијом њихових геометријских својстава и параметара осветљаја, и

• «тродимензионалног мишљења» у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања – коришћењем погодности виртуелних CAАD 3Д простора.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 2
* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета