УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA - PRIJEMNI I UPIS

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду.

Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву школску годину основних и интегрисаних студија, на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

Упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија

Студенти који у прву школску годину основних и интегрисаних студија, на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу нису уписани кроз Програм афирмативне мере, а код којих је након оствареног уписа наступио инвалидитет, могу да остваре право на упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија као лица са инвалидитетом, а у складу са Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом.

Поступак и документација

Особа која жели да се упише кроз наведени Програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програмподноси, поред обавезне конкурсне документације, и мишљење Универзитета о статусу кандидата.

Поступак утврђивања статуса кандидата регулисан је Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом и спроводи га Комисија за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
  • мишљење Интерресорне комисије.

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

Рокови

Уколико се поступак покреће ради утврђивања статуса кандидата са инвалидитетом, захтев са прописаном документацијом подноси се до 10. јуна 2023. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања студента са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се током целе школске године.

Пријемни испит

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Контакт

За све додатне информације кандидати се могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 065/3031-261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Центар се налази у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.