УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конкурс за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду

Univerzitet_u_Beogradu

Расписује се Конкурс за доделу 16 (шеснаест) стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2022/2023. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне и интегрисане академске студије факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, чије се школовање у школској 2022/2023. години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних и интегрисаних академских студија на студијским програмима на којима има најмање 3 предмета из области менаџмента и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине.

Предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани студијски програм/модул менаџмента или трговине.

 

Критеријуми за утврђивање редоследа су:

1) просечна оцена свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос,

где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.
Студенти који су корисници других стипендија или сличног облика давања из буџета Републике Србије (изузев кредита) или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на стипендију Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара.

 

Потребна документација:

 1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице

  Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“,

  http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),

 2. Уверење факултета о уписаном зимском семестру одговарајуће године

  студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“,http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),

 3. Два примерка својеручно потписаног уговора о студентској стипендији (Уговор преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“) и
 4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Поднета конкурсна документа се не враћају.
Рок за подношење пријава је од 6. децембра 2022. до 16. јануара 2023. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.
Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

Одбор може донети одлуку о додели мањег или већег броја стипендија у зависности од расположивих средстава у тренутку доношења одлуке.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

ПРИЈАВА

УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ