УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину докторских студија 25 студента, 3 студента финансирана из буџета и 22 студената који плаћају школарину.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената у прву годину докторских студија архитектуре (у оквиру квоте од 22 студената).


На прву годину докторских студија може конкурисати лице која има претходно:

  1. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл.гласник РС”, бр. 76/05, 100/07– аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове (минимум један научни рад) објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, а у складу са општим актима Факултета, односно Универзитета. Бодовање научних остварења ближе је дефинисано у делу „Пријемни испит са елементима за рангирање кандидата“ који је саставни део овог Информатора.
  2. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије у области Архитектура или у другој сродној области образовања у оквиру образовно‐научног поља Техничко‐ технолошких наука или Друштвено‐хуманистичких наука или образовно‐уметничког поља Уметности дефинисаних Правилником о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно‐научних, односно образовно‐уметничких поља и остварило најмање 300 ЕСПБ. Под сродним областима образовања, подразумевају се научне, односно стручне области које представљају саставни део савременог интердисциплинарног приступа професији Архитектуре и Урбанизма. Одлука о степену сродности доноси се појединачно на основу пријаве кандидата.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит за проверу склоности за научни, односно уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма.

Рангирање кандидата одређује се на следећи начин:
– остварени успех на претходним студијским програмима – до 20 поена,

– писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад и биографија – до 40 поена, и

– пријемни испит који се састоји од теста и интервјуа – до 40 поена.


Пријемни испит је класификационог карактера и састоји се из два дела:

а) теста и

б) интервјуа.

Накнада за полагање пријемног испита износи 15.000,00 дин.


Годишња школарина за студенте прве године докторских академских студија који плаћају школарину утврђена је у износу од 300.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 3.500 евра.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

НАПОМЕНА:
Архитектонски факултет у Београду задржава право да измени термински план уписа. Све евентуалне промене ће благовремено бити објављене на интернет страници факултета www.arh.bg.ac.rs

Пријављивање кандидата обавиће се на Архитектонском факултету у Београду, Булевар краља Александра бр.73, други спрат, соба 204, дана 15. и 16. септембра 2022. године од 10‐16 часова.

Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху са претходних студијских програма, биће истакнута на веб сајту Факултета, дана 16. септембра 2022. године, у 17 часова.

Кандидати, чији су лични подаци и подаци о успеху са претходних студијских програма евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу приговор Комисији за спровођење пријемног испита, дана 19. септембра 2022. године, у 9 часова, у соби 204 Факултета.


 

Пријемни испит одржаће се дана 19. и 20. септембра 2022. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду, према следећем распореду:

–  Тест ‐ 19. септембра 2022. године од 10‐12 часова;

–  Интервју ‐ 20. септембра 2022. године од 10‐17 часова.

 


Распоред кандидата по салама за тест и интервју биће објављен на сајту Факултета дана 19. септембра 2022. године, у 9,00 часова.

Прелиминарна ранг листа биће истакнута дана 21. септембра 2022. године, на веб сајту Факултета.

Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за спровођење пријемног испита у писаном облику, искључиво лично, дана 21. септембра 2022. године, до 16 часова, у соби 204 Факултета.

Решење Комисије по жалбама кандидата биће објављено дана 22. септембра 2022. године, у 12,00 часова, на веб сајту Факултета.

Жалбе на Решење Комисије подносе се Декану Факултета, у писаном облику, искључиво лично, дана 22. септембра 2021. године, до 16 часова, у соби 204 Факултета.

Коначна одлука Декана Факултета по жалбама биће достављена Кандидатима и Комисији 23. септембра 2022. године, у 12,00 часова, у соби 204 Факултета.

Коначна ранг листа биће објављена дана 23. септембра 2022. године, у 14,00 часова на веб сајту Факултета.

Упис кандидата обавиће се дана 26. и 27. септембра 2022. године, од 12‐17 часова, у соби 204 Факултета.

Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2022/23 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2022/23. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2022/23. КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: ДАС – Архитектура и урбанизам 2022/23. ОПШТИ УСЛОВИ: ДАС – Архитектура и урбанизам 2022/23.