УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

02_Cover za sajt Konkurs(1)

Обавештење о измењеном начину предаје конкурсних радова за ЈАВНИ, АНКЕТНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОБИЛНОГ ПАВИЉОНА / ПРОСТОРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У складу са измењеним епидемиолошким условима и новим мерама уведеним од стране Владе Републике Србије од 16.03.2021. године, обавештавају се учесници да ће се предаја радова спровести у складу са дефинисаним конкурсним роковима закључно са 23.03.2021. године најкасније до 14:00 путем мејла: cid@arh.bg.ac.rs

 

Конкурсни тим/аутор за потребе предаје радова формира посебну емаил адресу креирану за ту сврху која се састоји од следећих елемената:

 

paviljonŠIFRA@domen

 

пример: paviljonxxxxx@gmail.com

 

Молимо учеснике да приликом слања документације воде рачуна да иста није већа од 5MB или да у супротном користе WeTransfer линк или еквивалент.

 

Пријава треба да садржи четири одвојена фолдера и то:

  • ФОЛДЕР ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – А4 свеска са текстуалним образложењем и умањеним графичким прилозима (један multipage .pdf),
  • ФОЛДЕР ГРАФИЧКИ ЕЛАБОРАТ – А2 плакати (једанmultipage .pdf),
  • ФОЛДЕР ПОДАЦИ О АУТОРИМА – Један.pdf фајл под називом “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса. Други .pdf фајл под називом “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона,
  • ФОЛДЕР ЦРТЕЖИ – Цртежи решења у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у).

 

Секретар конкурсног жирија ће по пристизању конкурсних радова проверити достављену документацију и издвојити фолдер са подацима о аутору/има на чување до коначне одлуке Жирија.

 

Учесници ће добити емаил потврде пријема. Учесници су у потпуности одговорни за сигурну и правовремену доставу документације и Архитектонски факултет, Универзитета у Београду се не може сматрати одговорним за неуспеле пријаве.

 

Резултати конкурса и извештај жирија биће објављени на интернет страници:

arh.bg.ac.rs

У оквиру међународног пројекта Europe Readr у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду, Центар за истраживачку делатност Архитектонског факултета Универзитета у Београду расписује ЈАВНИ, АНКЕТНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОБИЛНОГ ПАВИЉОНА / ПРОСТОРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

 

  1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА

Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) је пројекат инициран од стране Министарства спољних послова Републике Словеније поводом предстојећег председавања Словеније Саветом Европске уније од јула до краја децембра 2021. године. Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Националним институтима Европске уније за културу (EUNIC). Циљ пројекта је да подстакне културу читања и критичко размишљање у друштву о будућем животу, да подржи стварање јавних простора за размену и дебату о заједничким европским вредностима, да отвори дијалог о Европском зеленом договору (European Green Deal), одрживости и урбанизму кроз серију активности заснованих на међународној сарадњи и креативности.

Лабораторија за морфологију и типологију града (Morpho-Lab), руководиоца др Владана Ђокића, у оквиру Центра за истраживачку делатност Архитектонскoг факултета у Београду учествоваће у  једној од активности пројекта Europe Readr која ће окупити велики број школа архитектуре из целог света. Мрежа архитектонских школа и експертски тимови радиће у предстојећем периоду на пројектовању и реализацији павиљона / просторних инсталација у јавним просторима који ће имати за циљ да допринесу остварењу циљева пројекта Europe Readr. Процес пројектовања и реализације павиљона / просторних инсталација предвиђа укључивање студента кроз различите ваннаставне активности (радионице, семинаре, конкурсе и сл.).

Пројекат павиљона / просторне инсталације реализоваће се кроз 3 фазе:

I фаза / студентски конкурс за идејно решење павиљона / просторне инсталације

II фаза / радионица разраде конкурсних решења

III фаза / извођење и реализација павиљона / просторне инсталације у јавном простору на        територији града Београда

 

Више информација о активностима у оквиру сваке фазе видети на

http://www.arh.bg.ac.rs/2021/03/02/morpho-lab-u-saradnji-sa-ambasadom-republike-slovenije-u-beogradu-ucesnik-je-medjunarodnog-projekta-europe-readr/?pismo=lat

 

  1. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Europe Readr павиљон / просторна инсталација планиран је као мобилна и монтажно-демонтажна мултифункционална структура, која подржава различите излагачке и друге активности (игра, одмор, реклреација итд.). Програм павиљона прати концепт развијен у оквиру пројекта »library under the treetops« (http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/en/).

Павиљон пројектовати тако да може да се прилагоди различитим контекстима и просторним капацитетима. Може бити конципиран као јединствена просторна инсталација или низ мобилних елемената који чине целину и омогућавају међусобну интеракцију. Павиљон треба пројектовати тако да је максимална димензија појединачних елемената 2,8м. Пројектована структура доприноси промоцији различитих читалачких догађаја за различите категорије корисника јавних простора (студенте, старе, децу итд.) и може представљати везе различитих фокалних тачака у јавном простору, иницирати интеракцију између различитих корисника, или промовисати на читалачку културу други начин. Просторна инсталиација / павиљон не мора нужно бити намењен за излагање књига, већ може укључивати и ознаке за приступ дигиталним библиотекама.

У релацији са сталним променама које може изазвати намена, релокација или технологија коришћења и градње, павиљон овог типа (елементи, структуре, инсталације, различите експерименталне, недовршене и пролазне форме) може постати шира платформа за развој различитих активности у простору (изложбе, промоције, радионице итд.). Флексибилност предложене просторне структуре би требало да поседује и карaктеристике модуларних система, те да се методама као што су додавање, одузимање, надградња, уметање и сл. могу добити различите просторне конфигурације. Пажљивом анализом пројектног задатка испитати могућност успостављања прецизних модуларних елемената појединих намена.

Након иницијалне поставке у оквиру одабраног јавног простора у Београду, предвиђено је потенцијално постављање павиљона  у оквиру ауле Архитектонског факултета у Београду, различитих музеја и галерија, као и других јавних простора у градовима Србије.

Пожељно је да цела структура буде што више ослоњена на независне изворе напајања у односу на постојеће инфраструктурне мреже. При формирању решења применити рационалне концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и енергетски економични. Очекује се употреба локално доступних, одрживих материјала (нпр. дрво, рециклирани материјали, али и други).

  1. ПРАВИЛА КОНКУРСА

3.1. Врста конкурса

Конкурс који се спроводи је

по врсти: отворен, према категорији учесника: студентски,

према задатку: идејни,

по облику: једностепени, и

према начину предаје: анонимни.

Жири ће изабрати до пет предлога из првог степена конкурса и са тимовима који су учествовали на конкурсу спровести радионице за разраду решења на основу изабраних конкурсних предлога, а до нивоа извођачког пројекта.

 

3.2. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма у области архитектуре, урбанизма, и других просторних, пројектантских, дизајнерских, техничко-технолошких и уметничких области студирања. Посебно се охрабрују мултидисциплинарни тимови сачињени од студената са различитих факултета, а један од чланова тима може бити и из других области као што су друштвено-хуманистичке, природно-математичке итд.

Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

3.3. Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана решења предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.

3.3. Садржај конкурсног рада

Текстуални део:

– Опис и образложење предложеног решења

– Умањени графички прилози на А4 формату

Графички прилози:

– Основе павиљона / просторне инсталације Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични пресеци, Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични изгледи, Р 1:100 или Р 1:50

– Просторни 3Д приказ или макета,

– Aмбијентални прикази решења у оквиру минимално 2 јавна простора у граду по избору студената.

Достављање материјала:

Текстуални део на А4 формату доставити у 3 примерка.

Сви графички прилози се достављају у штампаном облику на формату А2 (вертикално оријентисан формат). Прилози се не каширају и не савијају у ролну.

Све прилоге је обавезно доставити и у електронској форми, у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у) на CD/DVD-у који се ставља у мапу и означава шифром.

Сви графички прилози морају бити означени шифром од пет цифара у горњем десном углу.

Сви графички прилози морају бити упаковани и затворени у непрозирну мапу у којој мора бити списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ), као и CD/DVD са графичком документацијом. На спољашњој страни мапа се означава искључиво шифром рада од пет цифара. Коверте се означавају шифром у горњем десном углу.

Коверта са назнаком “АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса.

Коверта са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром. Техничко обликована обрада конкурсног елабората према наведеном опису, захтеву и димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Сви наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

3.4. Конкурсни рокови

– Почетак конкурсног рока: 02.03.2021.

– Рок за постављање питања: 09.03.2021. Питања слати на email адресу cid@arh.bg.ac.rs

– Рок за предају конкурсних радова: 23.03.2021. од 12:00 до 14:00 часова у кабинету 249 Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II 11000 Београд или поштом на наведену адресу уз назнаку „Јавни, анкетни студентски конкурс за идејно решење мобилног павиљона / просторне инсталације“. Радови послати поштом морају стићи пре истека конкурсног рока (23.03.2021.године).

– Објава резултата конкурса: 26.03.2021. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs

3.5. Врста награде и постконкурсне активности

Жири ће доделити 3 награде и 2 признања.

Након конкурса, у оквиру друга фазе (студентска радионица) очекује се детаљна разрада решења за извођење у смислу програма, материјализације и примењених система и технологија. Циљ друге фазе је припрема документације за реализацију павиљона.

Архитектонски факултет ће све пристигле радове јавно приказати кроз изложбу и каталог конкурсних радова. Разрађена моделска решења ће детаљно бити приказана у публикацији која је производ радионице и која представља основ за III фазу реализације пројекта на изабраној локацији.

С обзиром да је реч о учешћу студената у добротворним активностима за заједницу, свим члановима награђених тимова, као и учесницима радионице другог степена конкурса, ће се ова активност вредновати са 2ЕСП бода.

3.6. Састав Жирија

Чланови жирија:

проф. др Владан Ђокић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

в. проф. др Ана Никезић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Јелена Ристић Трајковић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Верица Крстић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Милица Милојевић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ирена Херак, саветник за културу и медије, Амбасада Републике Словеније у Београду

Секретар конкурса/жирија:

Александра Миловановић, истраживач приправник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

 

 

За Универзитет у Београду –

Архитектонски факултет

проф. др Владан Ђокић, декан