УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

sas URBANA OBNOVA upis 2

ДРУГИ УПИСНИ РОК
УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА АРХИТЕКТОНСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: УРБАНА ОБНОВА – ГРАДОВИ У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета 05. новембра 2020. године од 12‐16 часова.

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:
‐ личну и радну биографију,
‐ фотокопије диплома и додатка дипломе о завршеним студијским програмима основних и мастер,
односно интегрисаних студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),
‐ доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 ‐ 1436666 ‐ 34, позив на број 51‐590002 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.
Кандидати ‐ страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе ‐ дипломе о завршеним студијама и пасош.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се од 11. новембра 2020. године од 12‐14 ч у канцеларији 204 Архитектонског факултета.
Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:
‐ оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и оригинална документа на увид,
‐ оригинално уверење о држављанству,
‐ један обрасца ШВ‐20, (добија се у служби приликом уписа)
‐ индекс,
‐ две фотографије формата 4,5х3,5 см,
‐ доказ о уплати школарине,
‐ потписан уговор о студирању у 2 примерка (добија се у служби приликом уписа)
Страни држављани, поред наведеног достављају:
‐ потврду о изједначавању стране високошколске исправе ‐ дипломе о завршеним студијама,
‐ доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
‐ одговарајуће уверење да владају српским језиком и
‐ фотокопију важећег пасоша.
Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.
Годишња школарина, 120.000,00 динара, односно 1.200 еура за стране држављане, се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

Уплатницу за плаћање школарине попунити на следећи начин:

Уплатилац: име и презиме, адреса
Сврха уплате: школарина за прву годину специјалистичких студија, (прва
рата)
Прималац: Архитектонски Факултет Београд
Износ: износ дефинисан уговором
Рачун примаоца: 840 ‐ 1436666 ‐ 34
Позив на број: 51‐590002

контакт особа: Весна Мулић
тел: (+381) 011 3370 – 197
е‐маil: vesnam@arh.bg.ac.rs