УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 15. став 1. и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,
Министар здравља доноси

НАРЕДБУ
о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

1. Ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се окупља више од 50 људи.
2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 на територији Републике Србије.
3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број 512-02-9/1/2020-01 од 11. марта 2020. године.
4. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 512-02-9/6/2020-01
У Београду, 15. марта 2020. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.