УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Studentski-konkurs-za-Dom-kulture-u-Becmenu_lokacija

Локација Дома културе у Бечмену

Спровођење
ЈАВНОГ, АНКЕТНОГ, НЕАНОНИМНОГ СТУДЕНТСКОГ КОНКУРСА,
ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКО-ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
НЕДОВРШЕНОГ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У БЕЧМЕНУ


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Градска општина Сурчин,
Војвођанска 79, 11271 Сурчин
Интернет страница: https://www.surcin.rs/

1.2 Назив, адреса и интернет страница спроводиоца у организацији конкурса
Назив: Друштво архитеката Београда
Адреса: Кнеза Милоша 7а, 11000 Београд
Интернет страница: http://www.dab.rs/

1.3. Контакт
Лице за контакт из Друштва архитеката Београда: Ана Главички, тел: 011/32-30-059 и 011/3239-754; e-mail: sas-dab@eunet.rs

1.4. Опис конкурса
Конкурс се спроводи као студентски, анкетни, отворени, пројектни, неанонимни, једностепени архитектонски конкурс.

1.5. Повод и циљ конкурса
Повод за расписивање конкурса огледа се у чињеници да се у самом центру Бечмена налази недовршен Дом културе који нарушава слику самог центра и насеља. Започети Дом културе налази у близини поште и дела за пијачну продају и уз главни пут насеља. Намера Општине Сурчин је да реконструкцијом започетог објекта «Дома културе» започне и ревитализацију и редизајн ове централне зоне. Жеља инвеститора је да се јавним такмичењем студената прибаве што креативнији и квалитетнији предлози за реконструкцију започетог Дома.
Циљ конкурса,је првенствено, да се добију креативна програмско-просторна решења за реконструкцију започетог Дома културе у Бечмену примерена локацији али и развојним могућностима Општине Сурчин у Београду.

1.6. Опис и задатак конкурса
Предмет конкурса је израда програмског-идејног архитектонског решења са елементима идејног пројекта, за реконструкцију постојећег започетог објекта „Дом културе“ у центру Бечмена, Општина Сурчин, Београд.
Локација се налази између улица Николе Тесле и Главне, а обухват конкурса је парцела је КП 722 и део парцеле КП 723. Програмско-идејно решење обухвата реконструкцију постојећег изграђеног односно, започетог објекта Дома културе, и припадајући неизграђени део парцеле, укључујући задат просторни оквир (КП 722 и део парцеле КП 723), уређење парцеле и пејзажно уређење слободних и зелених површина уз улице Николе Тесле и Главне, све у складу са очекивани развојем и увођењем нових просторних квалитета који ће допринети савременом развоју ове зоне Бечмена, као и унапређењу контекстуалних вредности локације.
Детаљан опис предмета – односно задатка конкурса, налази се у делу 2. Конкурсне документације, Програм.

1.7. Услови за учешће на конкурсу
Право учешћа на конкурсу студенти Архитектонског факултета Универзитета у Београду, и других државних и приватних факултети из области архитектуре и дизајна. Неопходно је да сваки тим има „заступника тима“ који је овлашћено лице у случају исплате хонорара, али који не учествује у изради конкурса. Као доказ да су чланови тима студенти достављају фотокопију уверење матичног факултета или фотокопију индекса.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.
Обавезни услови за учешће на конкурсу
– Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
– Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене расписом конкурса.
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.

1.8. Састав Жирија
Председник Жирија
в. проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда

Чланови Жирија
Стево Шуша, Председник ГО Сурчин – представник Општине Сурчин
Душан Вујадиновић, Председник Скупштине ГО Сурчин – представник Општине Сурчин
Доцент др Марјана Стругар, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда
др Снежана Веснић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда.
Секретар Жирија
Ана Главички, Друштво архитеката Београда

1.9. Обавезе Наручиоца према одлуци Жирија
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донету и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

1.10. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација са програмом и свим прилозима, преузима се бесплатно са интернет странице наручиоца ГО Сурчин или интернет странице Друштва архитеката Београда – http://www.dab.rs/

1.11. Конкурсни рокови

  • Почетак конкурсног рока/датум оглашавања: 16.04.2019.
  • Рок за постављање питања до (питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs): продужено до 13.05.2019.
  • Рок за одговоре на питања (Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда): продужено до 17.05.2019.
  • Рок за предају радова (до 15,00 часова, без обзира на начин предаје, непосредно или поштом, у просторијама Друштва архитеката Београда, на адреси Кнеза Милоша 7а/III, Београд): продужено до 11.06.2019.
  • Објављивање резултата конкурса (резултати ће бити објављени на интернет страни Наручиоца и интернет страни Друштва архитеката Београда): накнадно.

Веб – изложба конкурсних радова
биће постављена на сајту Друштва архитеката Београда најкасније у року од 60 дана од дана објављивања резултата конкурса.

1.12. Критеријуми Жирија за оцену радова
Поред поштовања и задовољења услова из конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама, Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
– Концепт и актуелност пројекта. Квалитет решења у односу на специфичност задатка;
– Квалитет решења у контексту окружења. Рационалност и спроводљивост решења;
-Предлог програмског решења–савременост, примереност намена и садржаја у простору, ункционалност предложеног решења. Програмска и тржишна оправданост предложеног решења и атрактивност пројекта;
– Урбанистичко-архитектонско обликовање и унапређење амбијенталних карактеристика;
– Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине);
– Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

1.13. Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 175.000,00 динара, према следећој расподели:
– Прва награда 100.000,00 динара
– Друга награда 50.000,00 динара
– Трећа награда 25.000,00 динара
Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом – расписом у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке Жирија од стране Наручиоца.

1.14. Права и обавезе Наручиоца и аутора награђених студентских радова
Како је циљ конкурса да се испитају капацитети и програм за будући Дом, сви награђени радови постају власништво Наручиоца. Општина може из награђених радова да одлучи да ли ће један рад даље спроводити или направити комбинацију радова: исто тако Општина у зависности од броја и квалитета награђених радова може да формира део тима од учесника израде конкурса.
Жири неће разматрати радове који су одступили од изричитих услoвљености датим у програму и пропозицијама конкурса.

1.15. Садржај изјаве конкурената
Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у складу са овим Расписом конкурса.
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће:
– Име и презиме (аутора / чланова ауторског тима; сарадника),
– Потписе аутора / чланова ауторског тима и сарадника,
– Именовати представника тима – у случају исплате ауторског хонорара који мора бити запослено лице.