УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Насловна страна монографије: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић | Фото: М.Булатовић

ЧЕТВРТАК, 22. новембра 2018. у 19.15 часова
Амфитеатар Архитектонског факултета у Београду
Представљање монографије: “ЕСЕЈИ О ГРАДУ” – Спасоје Крунић
Уредник: Александар Бобић
Рецензенти: Милица Лапчевић и Јелена Митровић
Издавач: Орион Арт
Монографију ће представити проф. Владан Ђокић, проф. Милорад Младеновић и Александар Бобић. Након представљања монографије завршни говор ће одржати проф. Спасоје Крунић. На промоцији монографије биће могуће купити књигу по промотивној цени о 1.000,00 РСД.
Добродошли!

Са задовољством Вам представљамо монографију нашег редовног професора у пензији: „ЕСЕЈИ О ГРАДУ” – Спасоје Крунић, 1992–1996. (РТС 1, „Београдска хроника“), уредника Александра Бобића у издању Орион Арт-а из Београда.

Крунић, Спасоје / Krunić, Spasoje
ЕСЕЈИ О ГРАДУ / ESSAYS ON THE CITY
1992–1996. (РТС 1, „Београдска хроника“) / 1992-1996 (TV show “Beogradska hronika” on RTS 1)

Монографија „ЕСЕЈИ О ГРАДУ” је текстуални запис телевизијских наратива и наступа Спасоја Крунића раније емитованих на националној телевизијској станици, данас јавном сервису Србије – РТС-у. Књига доноси шеснаест есеја – личних ставова аутора изведених из мисли о  градовима у Србији, али понајпре Београду, граду у коме живи и ради, уједно универзално тематизованих кроз низ појава свакодневно присутних у градском животу. „Есеји о граду” нам доносе и фото-разговор уредника за сваки есеј посебно. Шеснаест фото-разговора, шеснаест места сусрета аутора и уредника, шеснаест тачака пресека мисли датих у два различита наратива, несумњиво одговарају дијалектичкој максими „ један се дели на два”.

Spasoje-Krunic-Eseji-o-gradu_sadrzaj

Садржај монографије: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић

Spasoje-Krunic-Eseji-o-gradu_stranice_34-35

Монографија: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић (стр. 34-35)

Из предговора:
„Читалачка јавност свакако ће се сусрести у овој књизи са фрагментом хронике континуитета Београда и градова Србије, као оквира изабраним темама које превазилазе локалну средину из које настају. Сасвим је могуће да неке ствари, сада након две и по деценије, делују као опште место, јер је неминовно остварен извесни напредак. Ово не значи да су проблеми на које нам Крунић указује превазиђени већ, најчешће значи, да су нормативно скривени. Уосталом, практични хуманизам у нашем свету је под сталним притиском и без изгледног решења. Забрињавајућа је актуелност Крунићевих запажања које нам доносе завршеци његових есеја. Зато, овде и сада, вредело би поновити једну од његових поука, а то је да „нема оправдања за лењост духа.”
Александар Бобић

Eseji_o_gradu-Spasoje_Krunić_odabrano---13-of-16

Eseji_o_gradu-Spasoje_Krunić_odabrano---7-of-16

Монографија: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић | Фото: М.Булатовић

Из рецензија:
„Кратки, прецизно артикулисани текстови, очуване свежине и критичности, ослобођени су дидактичног тона, док нас поуздано воде кроз различите тачке посматрања које указују на важност наших доживљаја, јер, гетеовски речено, нема ничег неважног на свету – све зависи од тачке посматрања. У доба некритичне хоризонталне дисперзије дигиталних информација, књига „Есеји о граду” је поуздани водич и добродошли пример поновног освајања слободе за процесе учења и трагања, вредновања и промишљања, којима ће , упркос „новом добу”, у свом цивилизацијском сазревању стремити и наредне генерације.”
Милица Лапчевић

„Есеји поседују  хронолошки континуитет, иако се могу читати као одвојене целине које са датим тренутком и својственом темом чине заокружен мисаони садржај. Текстови су изузетни по својој виталности, јер остварују непосредни однос према стварности и градском простору у коме покрет, светлост, време дају осећање целовите егзистенције. У њима јавни простор града, где је доживљај суштинско кретање, као медиј сусрета између нужних различитости, представља стварност par excellence.”
Јелена Митровић

Eseji_o_gradu-Spasoje_Krunić_odabrano---3-of-16

Eseji_o_gradu-Spasoje_Krunić_odabrano---4-of-16

Монографија: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић | Фото: М.Булатовић
Одабране странице монографије: “Есеји о граду” – Спасоје Крунић  | Фото: М.Булатовић
Наслов: ЕСЕЈИ О ГРАДУ
1992–1996. (РТС 1, „Београдска хроника“)
Аутор: Спасоје Крунић
Издавач: Орион Арт, Београд
За издавача: Надежда Ковачевић, директор
Уредник: Александар Бобић
Графички дизајн: Александра Ћебић
Предговор и фото-разговор: Александар Бобић
Аутор фотографија: Александар Бобић
Рецензије: Милица Лапчевић и Јелена Митровић
Штампа: БироГраф, Београд
Тираж: 300 (сваки примерак је нумерисан)
Формат: 240 х 290 mm
Страница: 116 страна
Повез: тврд повез
ISBN 978-86-6389-086-2

Spasoje-Krunic-portret_Aleksandar_Bobic

О аутору

Спасоје Крунић, архитекта, редовни професор Архитектонског факултета (АФ) Универзитета у Београду, у пензији од 2005. Крунић je хeрцeгoвaчкoг пoрeклa и прaвoслaвнe вeрoиспoвeсти, рoђeн 23. oктoбрa 1939. гoдинe у Никшићу, тaдaшњoj Крaљeвини Jугoслaвиjи, oд oцa Вojислaвa (Стoлaц) и мajкe Jeлeнe, рoђeнe Кoкoљ (Билeћa). Супругa му je Зoрицa, a синoви Вojислaв и Дрaгoслaв. Oснoвну шкoлу и гимнaзиjу зaвршиo je у Бeoгрaду. Студирao je нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту у Бeoгрaду 1958–1964, гдe je и диплoмирao 1968. гoдинe. Прojeктoвaњe учи у aтeљeу прoф. Mилaнa Злoкoвићa, a диплoмирa кoд прoф. Бoгдaнa Бoгдaнoвићa.

На Aрхитeктoнскoм фaкултeту бивa изaбрaн зa дoцeнтa (1995), вaнрeднoг прoфeсoра (1998) и рeдoвнoг прoфeсoрa (2000). Шeф је Кaтeдрe зa aрхитeктoнскo и урбaнистичкo прojeктoвaњe нa AФ (2001–2002).

Aрхитeктa Крунић je aутoр вишe извeдeних дeлa рaзличитoг aрхитeктoнскoг прoгрaмa: гaлeриja, зaтвoр, грoбљe стрeљaних, прaвoслaвни хрaм, стaнoвaњe, мeмoриjaлни цeнтaр, спoмeници, кoмaндни цeнтaр (првa пословна згрaдa изграђена у чeлику у Србиjи), куће зa oдмoр и др.

Крунићeвo дeлo je прикaзaнo у вeликoм брojу књигa, лeксикoгрaфским публикaциjaмa и стручнoj, нeдeљнoj и днeвнoj пeриoдици. Крунић је једини аутор из Србије коме су приказана дeлa Meмoриjaлни цeнтaр „Рaвнa гoрa” и Пaлaтa „Зoрa” у: The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon, London – 2003. (зa пeриoд 1998–2003) и 2008. (зa пeриoд 2000–2008).

Монографија „Спасоје Крунић: Просторне метафоре” (2017) је најсвеобухватнији приказ животног и професионалног опуса професора Крунића.

Крунић сe вишe дeцeниja сaмoстaлнo бaви истрaживaњeм нoвих кoнструкциja, прeвaсхoднo мoнтaжних прeфaбрикoвaних систeмa зa грaдњу нa трусним и другим пoдручjимa, oднoснo зa људe скрoмниjих прихoда – инoвaтoр je и прoнaлaзaч чeтири систeмa у чeлику и дрвeту: 1) Систем Крунић 81 – конструктивни елементи за формирање приземних и вишеспратних зграда (П-1645/81), 1981; 2) Систем Крунић 82 – префабриковане квадратне плоче међуспратне таванице (П-1961/82), 1982 (оба: Jугoслoвeнски пaтeнтни зaвoд); 3) Систем Крунић 84 – за градњу на трусним и другим подручјима, 1984; 4) Систем Крунић 87– од шпeрплoчa зa мaњe oбjeктe рaзличитe нaмeне, 1987; 5) Склониште – конструктивни систем од елемената у облику кришкасте полулопте од полиестера („пластеник”), 1987.године. Сa M. Пeрoвићeм aутoр je мoнoгрaфиje „Никoлa Дoбрoвић: Eсejи, прojeкти, критикe” (1998). Урeдник je књигe „Српскa aрхитeктурa XX вeкa” (2006) и књигe „Срeдњoвeкoвни мaнaстири и црквe Србиje” (2006). Вишe путa рeцeнзeнт књигa из oблaсти aрхитeктурe.

Излaгao je сaмoстaлнo и нa кoлeктивним излoжбaмa (1963–2015), избoр: Гaлeриja млaдих, Нoви Сaд 1963; Сaлoн aрхитeктурe у Бeoгрaду (вишe путa); Биjeнaлe aрхитeктурe у Вeнeциjи (2003. и 2014.); Сaмoстaлнe излoжбe у Вaршaви (2004) и Пoзнaњу (2005); Српскa aрхитeктурa XX вeкa, Пaриз 2006; „Пaрaлeлe и кoнтрaсти – Српскa aрхитeктурa 1980 – 2005”, MПУ, Бeoгрaд 2007; Сaмoстaлнa излoжбa „Нoвa пoeтикa фoрмe”, Цeнтрaлни Дoм aрхитeкaтa, Moсквa 2007; Пoртрeти aрхитeкaтa (УЛУПУДС), Бeoгрaд 2010; Сaмoстaлнa излoжбa цртeжa „Увeћaњe”, Гaлeриja ОЗОН, Бeoгрaд 2011; „Maпирaњe идeнтитeтa – Aрхитeктурa Бeoгрaдa 1919–2015”, MПУ, Бeoгрaд 2015; „Serbia: The city as a regional context for Architecture“, Exibition center of the Vienna I.G. AG, Vienna 2015, кao и у Нoвoм Сaду (1963), Вoлгoгрaду (1982), Mилaну (1991), Moскви (1998), Бeрлину (2003), Прaгу (2007), Ужицу (2014), Вaљeву (2015) и др. Дoбитник je прeкo пeдeсeт нaгрaдa нa дoмaћим и мeђунaрoдним aнoнимним кoнкурсимa (1963–2010), кao и вeликoг брoja друштвeних и стручних признaњa зa ствaрaлaштвo (1964–2015), oд кojих сe издвajajу: Орден светог Саве другог степена, Српска православна црква (2015), Добровићева награда, Асоцијација српских архитеката, АСА (2013), Повеља за животно дело у архитектури Србије, АСА (2011), Награда за животно дело, УЛУПУДС (2011), Велика награда Савеза архитеката Србије за животно дело (1998), Борбина награда за архитектуру (1995. и 2000.), Велика награда Србије за примењену уметност и дизајн (1991), Октобарска награда града Београда (1984), Студентска награда „Рата Богојевић”, АФ (1964) и друге.

Крунић je биo прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Скупштинe грaдa Бeoгрaдa (1997–2000) и пoтпрeдсeдник Влaдe Рeпубликe Србиje испред Српског покрета обнове (2000–2001). Кoмeсaр je српскoг нaступa нa X биjeнaлу aрхитeктурe у Вeнeциjи, 2006. године. Члaн je УЛУПУДС-a, Сaвeзa aрхитeкaтa Србиje, Друштвa aрхитeкaтa Бeoгрaдa и Aсoциjaциje српских aрхитeкaтa. Oд 2007. дoписни, a oд 2012. рeдoвни je члaн Aкaдeмиje инжeњeрских нaукa Србиje (АИНС).