УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201617_reklama-EEAZ_800x600

Колегијум наставника специјалистичких студија је, у сарадњи са заинтересованим предузећима, обезбедио један број једнократних стипендија (2-5) у износу од 500 евра намењених смањењу износа трошкова школарине за најбоље рангиране кандидате на конкурсу! Пријавите се.

Број студената

Архитектонски факултет у Београду, у школској 2016/2017. години уписује на студијски програм специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура 32 студента који плаћају школарину.

Студенти страни држављани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис студената на студијски програм специјалистичких академских студија (у квоту од 32 студента).

Кандидати

На студијски програм специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике, односно интегрисане студије из чл. 83. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова
 • лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из области архитектуре грађевине, машинствa или електротехнике према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Висина школарине и накнада за полагање

Накнада за упис студената износи 6.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте специјалистичких академских студија на студијском програму Енергетски ефикасна и зелена архитектура утврђена је у износу од 180.000,00 динара.

Годишња школарина за стране студенте који похађају наставу на српском језику износи 2.000,00 евра.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу оствареног успеха у току студија (максимално 80 поена), радног искуства у струци (максимално 10 поена) и искуства из области енергетски ефикасне и зелене архитектуре (максимално 10 поена)

Термини пријављивања кандидата

Пријављивање кандидата обавиће се у канцеларији 204 Архитектонског факултета у периоду од 05. до 06. септембра 2016. године од 14 до 17 часова.

Начин пријављивања

Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:

 • личну и радну биографију,
 • фотокопије диплома о завршеним студијским програмима основних и мастер студија у складу са Законом о високом образовању, односно основних студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (подносе се на увид оригинална документа),
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа која износи 6.000,00 динара, а коју кандидат уплаћује на жиро рачун Архитектонског факултета број: 840 – 1436666 – 34, позив на број 20 550016 са сврхом дознаке: трошкови уписа за специјалистичке студије.

У случају да поседују искуство у струци, односно да раде на одговарајућим пословима у фирмама које су својом делатношћу везане за проблематику енергетски ефикасних и зелених зграда или да имају претходне референце (релевантне пројекте или писане радове) из области ЕЕ и зелене архитектуре, кандидати уз пријаву на конкурс предају и:

 • потврду о радном искуству, и
 • потврду о искуству из области ЕЕ и зелене архитектуре

Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе, поред прописане документације и потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама и пасош.

Упис кандидата

Упис кандидата обавиће се од 19. до 23. септембра 2016. године од 14 до 16 часова у канцеларији 204 Архитектонског факултета.

Приликом уписа потребно је да кандидати приложе следећа документа:

 • оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе односно уверења о дипломирању и
  оригинална документа на увид,
 • оригинални извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • три фотографије формата 4,5х3,5 см,
 • доказ о уплати школарине,
 • потписан уговор о студирању у 2 примерка.

Страни држављани, поред наведеног достављају:

 • потврду о изједначавању стране високошколске исправе – дипломе о завршеним студијама,
 • доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
 • одговарајуће уверење да владају српским језиком и
 • фотокопију важећег пасоша.

Кандидати који су стекли право за упис обавезни су да пре подношења докумената за упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, односно висина школарине.

Годишња школарина се може платити у једнократном износу или у више рата (највише три рате), што се утврђује уговором о студирању.

Услови и правила студирања утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета.

Студијски програм се неће организовати у школској 2016/2017. години уколико се пријави мање од осам кандидата.

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд
Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193

контакт особа: Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа на Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2016/17. ОБАВЕШТЕЊЕ: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2016/17. КОНКУРС: САС – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2016/17.