УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_UA_sept

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2015/16

Упис кандидата - други уписни рок

  • Упис кандидата: уторак, 20. октобар 2015. године од 14 до 15 сати.

Решење о Коначној листи кандидата

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1844/2
Дана: 16.10.2015. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. став 1., а у вези са чланом 85. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Комисија за спровођење Уписа је, дана 16.10.2015. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се Коначна ранг листа кандидата за упис студената у прву годину мастер академских студија – унутрашња архитектура у школској 2015/2016. години. Коначна ранг листа налазе се у прилогу овог Решења и његов је саставни део.

2. Одобрава се упис у прву годину мастер академских студија у школској 2015/2016. години, на студијски програм Унутрашња архитектура, у статусу самофинансирајућег студента који се налази на 1. месту, на Коначној ранг листи МАС Унутрашња архитектура.

3. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.

4. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.

5. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 21. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, 168/12), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2015/2016. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. др Рената Јадрешин-Милић, с.р.

Решење Комисије за спровођење уписа за коначну ранг листу