УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Kursumlija01_o
Извор фотографија: Програм конкурса

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
и
Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за дизајн:

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА
КУРШУМЛИЈЕ СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ

број ЈН 34/2014

Општина Куршумлија и Јавно Предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија (у даљем тексту Наручилац) позива све заинтересоване да учествују у конкурсу за дизајн – Отворени, идејни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење дела центра Куршумлије са градским парком, бр. ЈН 34/2014.

1. Расписивач и спроводиоци

Расписивачи конкурса:
Општина Куршумлија и Ј.П. Дирекција за изградњу, планирање и пројектовање, урбанизам и стамбене послове oпштине Куршумлија

Спроводилац конкурса:
Удружење урбаниста Србије

2. Циљ конкурса

На основу донете одлуке од стране Општине Куршумлија, циљ конкурса је да се за један драгоцени, најстарији простор у ужем делу града са парком у облику четри слова „С“, посвећеном ослободиоцима од Турака, Топличком устанку и жртвама рата из 1999. године, добију надахнута и разноврсна идејна решења којима треба да се истакне препознатљивост вароши Куршумлије као једне од престонице „Немањића“ и дефинише просторна организација и уређење и то:

• партерно уређење са предлогом намена и планираних садржаја;
• саобраћајно решење са пешачком зоном и нивелацијама;
• архитектонско решење будућих објеката и постојећих фасада уношењем нове архитектуре имајући у виду постојеће стање објеката у ужем центру града;
• одабир и распоред зеленила и зелених површина у оквиру постојећег парка са новим савременим обликовањем и решењем;
• урбани мобилијар и декоративни елементи;
• могућност постављања фонтане, чесме и простора за манифестације (концерте) да се не наруши амбијент и функционалност будућег трга;
• реафирмација значаја објекта „Европа“ као обележја једног времена у контексту целокупног простора трга/парка, његова ревитализација / реконструкција / ремоделација;
• веза трга са административним објектима у ужем центру града и православним објектом црквом Св.Тројице;
• декоративна расвета;
• графички дизајн информационих табли и путоказа.

3. Тип конкурса

По врсти: отворени
По задатку: идејни
По облику: једностепени

4. Опис и задатак конкурса

Предмет конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра Куршумлије са градским парком као тежишног подручја и непосредно окружење – ужи и шири контекст, у смислу укључивања у анализу и преиспитивања односа према тежишном подручју и обрнуто.

Тежишно/конкурсно подручје обухвата простор садашњег градског парка, укључујући ободне улице: ул. Вука Караџића, ул. Косовска, ул. Палих бораца, ул. 16. фебруара и део ул. Немањина, простор садашње бензинске пумпе планиране за измештање, као и контактну зону коју чине низови објеката који окружују градски парк.
Ужи контекст обухвата блокове око тежишног подручја. Овај простор оивичен је улицама Немањином, Пролетерских бригада, 16. фебруара, Карађорђевом, и ул. Косте Војиновића.
Шири контекст обухвата шири простор центра Куршумлије, са циљем преиспитивања могућих праваца ширења централних садржаја, фунционисања и реорганизације саобраћајних токова, решење стационарног саобраћаја, наглашавања просторних репера, као и повезивање центра са ширим окружењем у визуелном, комуникативном и садржајном смислу. Граница ширег окружења је оријентациона уз могућност њеног ширења нарочито према реци Топлици.

Конкурсом се бира програмско, урбанистичко, композиционо и пејзажно решење предметне локације и идејно архитектонско решење планираних објеката.

Задатак конкурса је вишеструк и вишеслојан:
Плански ниво има за циљ да повеже простор централног (тежишног) подручја са контекстом и градским окружењем у вишеструком облику – визуелно, комуникационо, функционално, садржајно, обликовно, контекстуално, типолошки, итд.
Програмски ниво обухвата формирање програма развоја (садржаји, намена, физичка структура, …) на начин да се активирају сви потенцијали предметног простора, повећа степен његове атрактивности и трасирају путеви оживљавања и адекватнијег коришћења простора централног градског подручја у целини.
Пројектни ниво обухвата урбанистичко-архитектонско решење тежишног подручја у садржајном, типолошком, моделско-обликовном и структурално-амбијенталном смислу. Овај ниво има циљ да предложи измену, преобликовање (ремоделацију) читавог простора, физичких структура и композиције отворених/зелених површина, јасно „дефинише“ простор будућег парка-трга, естески доведе до нивоа атракције који заслужује и обликовно успостави архитектонску препознатљивост како својих микроамбијената, тако и целине предметног подручја.
Архитектонско-урбанистичко решење за изабрани сегмент тежишног подручја обухвата идејни пројекат планираних објеката, партерно уређење, озелењавање и формирање амбијенталних склопова.

Kursumlija02_o
Извор фотографија: Програм конкурса

5. Учесници конкурса

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал.

На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

6. Обавезни услови за учешће на конкурсу

Обавезни услови за учешће на конкурсу су:

 1. Да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса
 2. Да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко-обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса

7. Састав жирија и известиоца

Жири конкурса је у следећем саставу:

 • Радољуб Видић, дипл. ецц., председник општине Куршумлија, председник
 • Горан Ђорђевић, инж.,заменик председника жирија
 • Проф. др Милан Пунишић, дипл.просторни планер, Удружење урбаниста Србије, члан
 • Проф. др Александар Кековић, дипл.инж.арх., члан
 • Мирослав Динић, дипл.инж.арх, члан
 • Родољуб Стојчић, дипл.инж.грађ., члан
 • Емилија Савић, дипл.инж.арх., члан

Заменици чланова жирија су:

 • Миодраг Радовановић, дипл.инж.грађ., члан
 • Драган Миленковић, дипл.инж.грађ., члан

Известиоци конкурса су:

 • Дејан Пантић, дипл.просторни планер
 • Наташа Ђуровић, дипл.инж.грађ.

Секретари конкурса су:

 • Драган Вукоичић, дипл.правник, ЈП Дирекција за изградњу општине Куршумлија
 • Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије

Одлука жирија обавезује Наручиоца.

8. Садржај конкурсне документације

Конкурсна документација садржи:
• распис конкурса
• програм конкурса у дигиталном формату
• геодетска подлога непосредног окружења у дигиталном формату
• геодетска подлога централног окружења у дигиталном формату
• фотодокументација у дигиталном формату

Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду конкурса, опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препоруке и услове, генезу и развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију која се односи на обухват конкурса и шире окружење, услове и решења надлежних завода за заштиту споменика културе, фотодокументацију.

9. Услови, износ накнаде, начин и адреса преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије, Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд или путем пријаве на e-mail: urbanist@eunet.rs, спроводилац конкурса доставља конкурсну документацију, уз доказ о уплати обавезне накнаде од 1.200,00 динара на т.р. Удружења урбаниста Србије: 205-25985-24, са назнаком: за конкурс.

Контакт особа: Светлана Јаковљевић (УУС)
контакт телефони: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864,
e-mail: urbanist@eunet.rs, www.uus.org.rs
e-mail расписивача: kursumlija.direkcija@gmail.com

10. Конкурсни рокови

 • Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 27.01.2015. године
 • Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 28.01.2015. године
 • Постављање питања је до 12.02.2015. године, достављање одговора је до
  19.02.2015. године
 • Предаја конкурсних радова је 17.03.2015. године до 16,ooh, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу Удружења урбаниста Србије, 11000 Београд, Кнеза Милоша 9
 • Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 20.03.2015. године
 • Завршетак рада жирија је 28.03.2015. године
 • Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 31.03.2015. године

11. Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса предаје на вредновање и избор жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику.

1. Програмско – планско решење организације простора, саобраћајно решење, дистрибуција садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким показатељима подручја непосредног контекста (Р – 1:2500);
2. Композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова, уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора ужег подручја трга/парка (Р – 1:1000);
3. Предлог архитектонско – урбанистичког решења централног трга-парка са уређењем партера, потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 1:500);
4. Идејно решење изабраног сегмента подручја са потребним основама и изгледима објеката (Р – 1:250);
5. Тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у целини и/или у сегментима; компјутерска презентација тродимензиналних приказа и/или радна макета;
6. Приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског, технолошког, итд.) од постојећег до планираног стања у облику који одговара учесницима (ликовно, дијаграмски, описно, шематски, итд.);
7. Текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и показатеља по сегментима (блоковима) централног подручја (у 10 примерака);
8. Процена потребних улагања за реализацију предложеног решења;
9. Прилог по избору.

12. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату 70/100 cm. Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.

Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 10 (десет) примерака. Један примерак текста приложити уз елаборат.

Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком „Аутор“ (у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга са ознаком „Адреса за повратак рада“.

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:
• одговор на тему конкурса
• концепт решења
• програм и структура решења
• актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу
• однос према заштити, очувању и унапређењу културно историјског наслеђа и континуитету развоја централног градског подручја
• финансијска рационалност у реализацији конкурсног решења

14. Врста и висина награда и откупа

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 (пет) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се награде и то на следећи начин:

Прва награда 150.000 дин
Друга награда 100.000 дин
Трећа награда 50.000 дин

Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама правилника из области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде.

15. Међусобни односи након конкурса

Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и позиву, што се између расписивача и аутора регулише посебним уговорима.

16. Услови заштите ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

17. Језик конкурса

Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском језику.

18. Додатне информације

www.kursumlija.org
Програм конкурса