UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Kursumlija01_o
Izvor fotografija: Program konkursa

OPŠTINA KURŠUMLIJA
i
J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE, URBANIZAM
I STAMBENE POSLOVE OPŠTINE KURŠUMLIJA

u p u ć u j e

POZIV
za učešće na konkursu za dizajn:

OTVORENI, IDEJNI KONKURS
ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA DELA CENTRA
KURŠUMLIJE SA GRADSKIM PARKOM

broj JN 34/2014

Opština Kuršumlija i Javno Preduzeće Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija (u daljem tekstu Naručilac) poziva sve zainteresovane da učestvuju u konkursu za dizajn – Otvoreni, idejni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom, br. JN 34/2014.

1. Raspisivač i sprovodioci

Raspisivači konkursa:
Opština Kuršumlija i J.P. Direkcija za izgradnju, planiranje i projektovanje, urbanizam i stambene poslove opštine Kuršumlija

Sprovodilac konkursa:
Udruženje urbanista Srbije

2. Cilj konkursa

Na osnovu donete odluke od strane Opštine Kuršumlija, cilj konkursa je da se za jedan dragoceni, najstariji prostor u užem delu grada sa parkom u obliku četri slova „S“, posvećenom oslobodiocima od Turaka, Topličkom ustanku i žrtvama rata iz 1999. godine, dobiju nadahnuta i raznovrsna idejna rešenja kojima treba da se istakne prepoznatljivost varoši Kuršumlije kao jedne od prestonice „Nemanjića“ i definiše prostorna organizacija i uređenje i to:

• parterno uređenje sa predlogom namena i planiranih sadržaja;
• saobraćajno rešenje sa pešačkom zonom i nivelacijama;
• arhitektonsko rešenje budućih objekata i postojećih fasada unošenjem nove arhitekture imajući u vidu postojeće stanje objekata u užem centru grada;
• odabir i raspored zelenila i zelenih površina u okviru postojećeg parka sa novim savremenim oblikovanjem i rešenjem;
• urbani mobilijar i dekorativni elementi;
• mogućnost postavljanja fontane, česme i prostora za manifestacije (koncerte) da se ne naruši ambijent i funkcionalnost budućeg trga;
• reafirmacija značaja objekta „Evropa“ kao obeležja jednog vremena u kontekstu celokupnog prostora trga/parka, njegova revitalizacija / rekonstrukcija / remodelacija;
• veza trga sa administrativnim objektima u užem centru grada i pravoslavnim objektom crkvom Sv.Trojice;
• dekorativna rasveta;
• grafički dizajn informacionih tabli i putokaza.

3. Tip konkursa

Po vrsti: otvoreni
Po zadatku: idejni
Po obliku: jednostepeni

4. Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom kao težišnog područja i neposredno okruženje – uži i širi kontekst, u smislu uključivanja u analizu i preispitivanja odnosa prema težišnom području i obrnuto.

Težišno/konkursno područje obuhvata prostor sadašnjeg gradskog parka, uključujući obodne ulice: ul. Vuka Karadžića, ul. Kosovska, ul. Palih boraca, ul. 16. februara i deo ul. Nemanjina, prostor sadašnje benzinske pumpe planirane za izmeštanje, kao i kontaktnu zonu koju čine nizovi objekata koji okružuju gradski park.
Uži kontekst obuhvata blokove oko težišnog područja. Ovaj prostor oivičen je ulicama Nemanjinom, Proleterskih brigada, 16. februara, Karađorđevom, i ul. Koste Vojinovića.
Širi kontekst obuhvata širi prostor centra Kuršumlije, sa ciljem preispitivanja mogućih pravaca širenja centralnih sadržaja, funcionisanja i reorganizacije saobraćajnih tokova, rešenje stacionarnog saobraćaja, naglašavanja prostornih repera, kao i povezivanje centra sa širim okruženjem u vizuelnom, komunikativnom i sadržajnom smislu. Granica šireg okruženja je orijentaciona uz mogućnost njenog širenja naročito prema reci Toplici.

Konkursom se bira programsko, urbanističko, kompoziciono i pejzažno rešenje predmetne lokacije i idejno arhitektonsko rešenje planiranih objekata.

Zadatak konkursa je višestruk i višeslojan:
Planski nivo ima za cilj da poveže prostor centralnog (težišnog) područja sa kontekstom i gradskim okruženjem u višestrukom obliku – vizuelno, komunikaciono, funkcionalno, sadržajno, oblikovno, kontekstualno, tipološki, itd.
Programski nivo obuhvata formiranje programa razvoja (sadržaji, namena, fizička struktura, …) na način da se aktiviraju svi potencijali predmetnog prostora, poveća stepen njegove atraktivnosti i trasiraju putevi oživljavanja i adekvatnijeg korišćenja prostora centralnog gradskog područja u celini.
Projektni nivo obuhvata urbanističko-arhitektonsko rešenje težišnog područja u sadržajnom, tipološkom, modelsko-oblikovnom i strukturalno-ambijentalnom smislu. Ovaj nivo ima cilj da predloži izmenu, preoblikovanje (remodelaciju) čitavog prostora, fizičkih struktura i kompozicije otvorenih/zelenih površina, jasno „definiše“ prostor budućeg parka-trga, esteski dovede do nivoa atrakcije koji zaslužuje i oblikovno uspostavi arhitektonsku prepoznatljivost kako svojih mikroambijenata, tako i celine predmetnog područja.
Arhitektonsko-urbanističko rešenje za izabrani segment težišnog područja obuhvata idejni projekat planiranih objekata, parterno uređenje, ozelenjavanje i formiranje ambijentalnih sklopova.

Kursumlija02_o
Izvor fotografija: Program konkursa

5. Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal.

Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

6. Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

 1. Da konkursni rad mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa
 2. Da konkursni rad mora da bude izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i da sadrži sve delove određene ovim raspisom konkursa

7. Sastav žirija i izvestioca

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 • Radoljub Vidić, dipl. ecc., predsednik opštine Kuršumlija, predsednik
 • Goran Đorđević, inž.,zamenik predsednika žirija
 • Prof. dr Milan Punišić, dipl.prostorni planer, Udruženje urbanista Srbije, član
 • Prof. dr Aleksandar Keković, dipl.inž.arh., član
 • Miroslav Dinić, dipl.inž.arh, član
 • Rodoljub Stojčić, dipl.inž.građ., član
 • Emilija Savić, dipl.inž.arh., član

Zamenici članova žirija su:

 • Miodrag Radovanović, dipl.inž.građ., član
 • Dragan Milenković, dipl.inž.građ., član

Izvestioci konkursa su:

 • Dejan Pantić, dipl.prostorni planer
 • Nataša Đurović, dipl.inž.građ.

Sekretari konkursa su:

 • Dragan Vukoičić, dipl.pravnik, JP Direkcija za izgradnju opštine Kuršumlija
 • Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije

Odluka žirija obavezuje Naručioca.

8. Sadržaj konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sadrži:
• raspis konkursa
• program konkursa u digitalnom formatu
• geodetska podloga neposrednog okruženja u digitalnom formatu
• geodetska podloga centralnog okruženja u digitalnom formatu
• fotodokumentacija u digitalnom formatu

Program konkursa između ostalog obuhvata i: opšte uslove konkursa, povod za izradu konkursa, opis lokacije, zadatak i ciljeve konkursa, planske i programske preporuke i uslove, genezu i razvoj centralnog dela obuhvata konkursa, plansku dokumentaciju koja se odnosi na obuhvat konkursa i šire okruženje, uslove i rešenja nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture, fotodokumentaciju.

9. Uslovi, iznos naknade, način i adresa preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Udruženja urbanista Srbije, Ulica kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd ili putem prijave na e-mail: urbanist@eunet.rs, sprovodilac konkursa dostavlja konkursnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati obavezne naknade od 1.200,00 dinara na t.r. Udruženja urbanista Srbije: 205-25985-24, sa naznakom: za konkurs.

Kontakt osoba: Svetlana Jakovljević (UUS)
kontakt telefoni: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864,
e-mail: urbanist@eunet.rs, www.uus.org.rs
e-mail raspisivača: kursumlija.direkcija@gmail.com

10. Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je 27.01.2015. godine
 • Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od 28.01.2015. godine
 • Postavljanje pitanja je do 12.02.2015. godine, dostavljanje odgovora je do
  19.02.2015. godine
 • Predaja konkursnih radova je 17.03.2015. godine do 16,ooh, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu Udruženja urbanista Srbije, 11000 Beograd, Kneza Miloša 9
 • Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je 20.03.2015. godine
 • Završetak rada žirija je 28.03.2015. godine
 • Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je 31.03.2015. godine

11. Sadržaj konkursnog rada

Konkursni rad je skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik konkursa predaje na vrednovanje i izbor žiriju. Učesnik može da preda samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i sastoji se od sledećih priloga u analognom i digitalnom obliku.

1. Programsko – plansko rešenje organizacije prostora, saobraćajno rešenje, distribucija sadržaja sa planiranim kapacitetima i urbanističkim pokazateljima područja neposrednog konteksta (R – 1:2500);
2. Kompoziciono rešenje fizičke strukture sa profilacijom uličnih tokova, uređenjem otvorenih prostora sa elementima nivelacije, regulacije i oblikovanja prostora užeg područja trga/parka (R – 1:1000);
3. Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja centralnog trga-parka sa uređenjem partera, potrebnim presecima (najmanje dva preseka) i izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:500);
4. Idejno rešenje izabranog segmenta područja sa potrebnim osnovama i izgledima objekata (R – 1:250);
5. Trodimenzionalna predstava predloženog rešenja centralnog područja u celini i/ili u segmentima; kompjuterska prezentacija trodimenzinalnih prikaza i/ili radna maketa;
6. Prikaz toka ostvarenja ponuđenog rešenja (prostornog, ekonomskog, tehnološkog, itd.) od postojećeg do planiranog stanja u obliku koji odgovara učesnicima (likovno, dijagramski, opisno, šematski, itd.);
7. Tekstualni prilog sa tabelarnim prikazom ostvarenih kapaciteta i pokazatelja po segmentima (blokovima) centralnog područja (u 10 primeraka);
8. Procena potrebnih ulaganja za realizaciju predloženog rešenja;
9. Prilog po izboru.

12. Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru učesnika, a na formatu 70/100 cm. Svi prilozi treba da budu numerisani u donjem desnom uglu i označeni šifrom od šest karaktera u gornjem desnom uglu.

Tekstualno obrazloženje prirediti kao zaseban prilog u 10 (deset) primeraka. Jedan primerak teksta priložiti uz elaborat.

Uz rad se predaju dve zapečaćene koverte sa šifrom: jedna koverta sa oznakom „Autor“ (u kojoj se pored spiska autora navodi i predstavnik autorskog tima) i druga sa oznakom „Adresa za povratak rada“.

13. Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova

Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:
• odgovor na temu konkursa
• koncept rešenja
• program i struktura rešenja
• aktuelnost rešenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu
• odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturno istorijskog nasleđa i kontinuitetu razvoja centralnog gradskog područja
• finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja

14. Vrsta i visina nagrada i otkupa

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i to na sledeći način:

Prva nagrada 150.000 din
Druga nagrada 100.000 din
Treća nagrada 50.000 din

Žiri će raspodelu izvršiti u svemu prema odredbama pravilnika iz oblasti urbanizma i arhitekture. Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade.

15. Međusobni odnosi nakon konkursa

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji može koristiti iste u celosti ili u delovima. Autori nagrađenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekata po potrebi i pozivu, što se između raspisivača i autora reguliše posebnim ugovorima.

16. Uslovi zaštite autorskih prava

Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije rada nakon završenog konkursa. Autorska prava se štite u skladu sa propisima Republike Srbije.

17. Jezik konkursa

Raspisivač raspisuje i sprovodi konkurs na srpskom jeziku.

18. Dodatne informacije

www.kursumlija.org
Program konkursa