УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 01
01 МАСИУ-11010

Урбана регулатива

Теоријска настава обухвата усклађеност и повезаност различитих сектора унутар урбане регулативе, области животне средине, грађевинског земљишта, јавних саобраћајница и др. Посебан осврт је везан за јавни интерес и учешће јавности, конфликтне ситуације везане за регулативу, потом спровођење урбанистичких и просторних планова, процедуре и институције на различитим нивоима урбаног и просторног планирања у Србији. Практична настава обухвата истраживање студија случаја који се односе на нелегалну/неформалну изградњу у Србији, начине и узроке одступања од легалних оквира планирања и изградње као и могућности превазилажења проблема.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
02 МАСИУ-11020

Савремени урбани феномени

Настава на предмету је усмерена на сагледавање специфичности савременог града: друштвено – економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбани феномени
03 МАСИУ-11030

Савремени урбанистички концепти

Студенти ће се путем интерактивних и мултимедијалних предавања упознати са савременим теоријским приступима, концептима и практичним освртима урбане обнове, као и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и еколошким факторима. Ове године фокус ће бити на просторним и урбанистичким плановима везаним за подручје Града Смедерева.

КУРИКУЛУМ: Савремени урбанистички концепти
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 01
04 МАСИУ-11041

ИП01_Интегрална анализа територије

ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА НА ПРИМЕРУ ПАРКА ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА
На Самиту Уједињених Нација о одрживом развоју, који је одржан 25. септембра 2015. године, светски лидери су усвојили Агенду 2030 за одрживи развој, као скуп од 17 циљева одрживог развоја који испред свега апострофирају борбу против сиромаштва, неједнакости, неправде и климатских промена. Циљеви одрживог развоја се надовезују на Миленијумске развојне циљеве којима је свет био посвећен до 2015. године.

Иако су Циљеви одрживог развоја универзални, локалне управе имају важну улогу у њиховом прилагођавању конкретним ситуацијама и имплементацији. То подразумева промоцију интегралног, инклузивног и одрживог територијалног развоја.

Тема овогодишњег студија је Локализација циљева одрживог развоја. За просторни полигон је изабрана територија заштићеног природног добра Парк природе Стара планина. Задатак ће бити рађен у сарадњи са релевантним експертима и представницима најзначајнијих институција из различитих сектора – академија, управа, невладине организације и инвеститори.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Интегрална анализа територије
05 МАСИУ-11042

ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС

Иновативне заједнице су у позицији да подстакну и остваре сопствену одрживост. Одрживост заједнице се базира на отпорности и еластичности те заједнице да реагује на промене у свом и ширем окружењу. Оне имају организациони капацитет да стимулишу, негују, развијају и продуктивно искористе иновативне квалитете својих људи, и створе одрживу конкурентност. Како развити овакав организациони капацитет заједница? Како достићи жељени ниво иновативности и самим тим одрживости заједнице?

Иновација значи агажовање свих ресурса знања и вештина на нов начин у новим околностима. За то је потребно пре свега стварно разумевање околности у којима се делује. Капацитет иновативности заједнице директно зависи од квалитета информација и знања на основу којих доносе одлуке. Информатичко доба у којем живимо донело је сасвим нове сазнајне инструменте. Информације и знања која се добијају виртуелним путем постале су примарни сазнајни извор. Међутим, када је у питању ордживи развој људских заједница и насеља ово није довољно. Неопходна је брза, ажурна и права информација на основу које сви заинтерсовани актери развоја могу да достигну заједничко разумевање ситуације, па сходно томе и донесу одлуку у заједничком интересу. Овај предмет посвећен је једном од саваремених начина подизања капацитета иновативности заједнице – коришћењем партиципативних, web GIS_Географских информационих система.

Студенти овог програма својим радом активно ће учествовати у експерименталном процесу дефинисања квалитетне web GIS информационе подршке локализацији циљева одрживог развоја на територији заштићеног природног добра Парка природе Стара планина.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Технике и алати 1: Урбана истраживања кроз ГИС
06 МАСИУ-11043

ИП01_Mетоде и технике истраживања

С обзиром да предмет припада теоријско-методолошкој групи, циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама истраживања у области урбанизма. Дакле, акценат предмета није елаборација специфичне теме истраживања, већ увид у начине истраживачког рада, као и упознавање и примена различитих истраживачких метода и техника, што представља основ рада на будућим истраживањима.

Прецизније, након увида у основе методологије истраживања и писања, као и приказе различитих врста извора и различитих врста истраживања у области урбанизма, фокус предмета је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазнања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за избор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Крајњи исход предмета је припрема студената за писање дипломског рада.

КУРИКУЛУМ: ИП01_Mетоде и технике истраживања
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 01
07 МАСИУ-11050

Изборни предмет 1 / ЗАЈ-ИГ01 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
• 04. MASA-11040: Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ (МАСИУ-11050) – 2018/19

08 МАСИУ-11060

Изборни предмет 2 / ЗАЈ-ИГ02 /

Бира се један предмет са листа изборних предмета:
• 03. МАСА-11030: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА – 2018/19 (МАСИУ-11060-А) или
• 05. МАСА-11050: Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2018/19 (МАСИУ-11060-АТ)

2. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 2
09 МАСИУ-12010

Урбана екомонија

Основни циљ курса је упознавање студената са економским аспектима урбаног развоја. Током курса студенти ће се упознати са функционисањем градске привреде, али и са другим питањима повезаним са функционисањем градова у тржишним условима. Планирање и управљање урбаним (локалним) развојем су, такође, важни циљеви овог курса.

КУРИКУЛУМ: Урбана екомонија
10 МАСИУ-12020

Теорија урбаног дизајна

Предмет се бави сагледавањем различитих приступа разумевању природе, сврхе, улоге и садржаја урбаног дизајна у релацији са економским, друштвеним, културним и природно-еколошким условима урбаног развоја. Циљ курса је упознавање студената са теоретским концептима, темама и дилемама урбаног дизајна.

КУРИКУЛУМ: Теорија урбаног дизајна
11 МАСИУ-12030

Методологија урбаног дизајна

Студенти се на предмету упознају са применом различитих метода истраживања у урбаном дизајну, као и могућностима њиховог комбиновања. Циљ рада на предмету је да се студенти оспособе за рад у области урбаног дизајна, тј. развијање њихових способности за разумевање, систематизацију и примену различитих метода урбаног дизајна, као и примену стечених сазнања на урбанистичким плановима и пројектима у пракси. Провера се врши на вежбама на конкретном полигону – историјско-културном језгру Смедерева са Смедеревском тврђавом. Истраживања се врше на основу смерница DANUrB пројекта, у оквиру INTERREG Danube ЕУ програма.

КУРИКУЛУМ: Методологија урбаног дизајна

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за МАСИУ-12041 ИП02_Интегрални урбани дизајн

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
Студијска целина: ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 02
12 МАСИУ-12041

ИП02_Интегрални урбани дизајн

Урбани идентитет – интегрални пројекат: доњи Дорћол
У последњих четврт века велики број светских градова користи културне и туристичке иновације, спортске догађаје и физичко унапређење приликом урбане регенерације у промоцији града као квалитетног места за живот становника и за привлачење посетилаца, инвестиција и интернационалних компанија. У овако дефинисаном проблемском оквиру рад на пројекту усмерен је на истраживање регенерације урбане средине у вези са урбаним идентитетом, брендирањем и културним обрасцима, традицијом, карактером места и архитектонским наслеђем.

Тема овогодишњег апликативног задатка је да се интегралним урбаним дизајном истраже могућности предлога будућег коришћења, уређења и организације простора доњег Дорћола, око Душанове улице и коридора железничке пруге од Калемегдана до Луке Београд на Дунаву као окоснице полигона за урбану трансформацију и коришћење тог дела београдског приобаља.

У овако дефинисаном проблемском оквиру рад на пројекту усмерен је ка интегралном урбаном дизајну полигона доњег Дорћола у Београду у релацији са непосредним окружењем, самим градом, али и потенцијалом за унапређење укупног туристичког и економског развоја града и његовог урбаног идентитета.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Интегрални урбани дизајн
13 МАСИУ-12042

ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја

Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање свих учесника за партиципацију и сарадњу у процесу локалног развоја премиса су ефективности интегралног планирања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила савременог урбанисте.

Улога урбаниста у савременим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу: Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање вештина у коришћењу основних техника и организационих и поступака фасилитације и медијације у колаборативном партиципативном процесу планирања пројектовања.

Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Технике и алати 2: Комуникација и сарадњa у партиципативном процесу урбаног развоја
14 МАСИУ-12043

ИП02_Семинар

Наставни програм „ИП02_семинар A“ има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и да им пружи поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: ИП02_Семинар
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2018/19
Студијска целина: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 02
15 МАСИУ-12050

Изборни предмет 3 / ЗАЈ-ИГ03 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
12. МАСА-12040 (72. ИАСА-48040): Изборни предмет 2 – УРБАНИЗАМ – 2018/19 (МАСИУ-12050)

16 МАСИУ-12060

Изборни предмет 4 / ЗАЈ-ИГ04 /

Бира се један предмет са листе изборних предмета:
11. МАСА-12030 (71. ИАСА-48030): Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА – 2018/19 (МАСИУ-12060-А) или
13. МАСА-12050 (73. ИАСА-48050): Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 2018/19 (МАСИУ-12060-АТ)