УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
15 МАСУ М3.1

Теорија планирања

Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом струке у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Планирање се посматра као делатност која подразумева управљање како производима тако и процесима планирања. Кроз презентацију и анализу примера урбане интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Посебан нагласак је на разумевању партиципативног/колаборативног процеса као и институционалног и организационог оквира стратешких и просторних планова и пројеката просторног развоја у условима конфликтних циљева развоја: глобалне конкуренције, друштвене једнакости и остварења бољих услова живота.

КУРИКУЛУМ: Теорија планирања
16 МАСУ М3.2

Урбани простори као јавно добро

КУРИКУЛУМ: Урбани простори као јавно добро
17 МАСУ М3.3

Методологија планирања

Основни циљ предмета је овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Биће дискутована питања улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. На предмету се истражују релације између урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Студенти ће овладати основним знањима и вештинама од значаја за израду планских докумената: (1) упознавање са основним методама које се употребљавају у планирању, и (2) дизајн процеса планирања. Методологија планирања и планерски методи се разматрају у оквиру рационалног и колаборативног модела планирања и различитих облика планова: стратешких, акционих, генералних, регулационих.

КУРИКУЛУМ: Методологија планирања
18 МАСУ М3.4

Урбана регулатива

Кроз предмет Урбана регулатива студенти се упознају са законским одговорностима архитекте-урбанисте, као и системом институција и процедура у урбаном и просторном планирању у Србији. Кроз визуру урбане регулативе упознају се категорије као што су јавни интерес, имплементација планских решења, потом обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима, и др. Истражујући студију случаја нелегалне праксе, студенти истражују домет и ограничења легислативе и регулативе, као и система планирања и изградње у Србији.

КУРИКУЛУМ: Урбана регулатива
19 МАСУ М3.5

Интегрални пројекат 2

Иновативне зејаднице_ Иновација је прича о људима. Заједница не може да иновира – људи стварају иновације. Иновација је суштински људско активност: природна, проактивна, урођена, нелинеарна и у свом најчистијем облику представља врхунац самоактуализације појединца.Одрживост заједнице се базира на отпорности и еластичности те заједнице да реагује на промене у ширем окружењу. Иновативне заједнице су у позицији да подстакну и остваре одрживост заједнице. Иновативна заједница није основана са циљем да производи и дистрибуира достигнућа малог броја појединца.

Она мора имати организациону способност да стимулише, негује, развија и продуктивно искористити инхерентне иновативне квалитете својих људи да створе одрживу конкурентску предност у свом тржишту или арени рада.У локалном управљању „иновативност” је – између осталог – способност да се разуме и анализирају проблеми; партнерство како би се активирали различити извори (унутрашњи као и спољашњи) и прилагодили свом локалном контексту; ангажман и активно учешће свих релевантних актера; поштујући историју и културу локалне/регионалне територијењ у проналажењу нових решења.

КУРИКУЛУМ: Интегрални пројекат 2
20 МАСУ М3.6

Теорија планирања

Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање свих учесника за партиципацију и сарадњу у процесу локалног развоја премиса су ефективности интегралног планирања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила савременог урбанисте. Улога урбаниста у савремениим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу: Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање вештина у коришћењу основних техника и организационих и поступака фасилитације и медијације у колаборативном партиципативном процесу планирања пројектовања. Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника.

КУРИКУЛУМ: Технике и алати 2
број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
21 МАСУ М3.7

Изборни предмет 3

Предмети изборног блока:
1. М3.7-01: Менаџмент локалног развоја
2. М3.7-02: Урбанисти и грађанске иницијативе за одрживи развој

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС ИНТЕГ. УРБАНИЗАМ 2016/17 (20.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСУ М3.7: ИП 3

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
22 МАСУ М4.1

Стручна пракса

Основни циљ је стицање практичног искуства студената кроз конкретну сарадњу у институцијама које се баве урбаним и просторним планирањем и урбаним дизајном у пракси, истраживачком раду и др. Додатно, циљ је и да студенти стекну додатна знања о процедурама одлучивања, формирању планерских решења, као и да провере теоретска знања у релевантним областима која су стекли током студирања.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса
23 МАСУ М4.2

Мастер теза

Инструменти управљања интегралним урбаним развојем

КУРИКУЛУМ: Мастер теза
24_____ МАСУ_М4.3__

Мастер пројекат

Инструменти управљања интегралним урбаним развојем

КУРИКУЛУМ: Мастер пројекат