УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први и други пројекат усмерења А имају сродне циљеве, с тим што се, кроз контакт са различитим наставницима, и студент оспособљава да препозна и дефинише сопствене пројектантске принципе, методе и поступке. Студент развија и свест о неопходности континуалног професионалног развоја. Уколико је пројекат организован кроз оба семестра усмерења (2. и 3), неопходно је да предвиђени пројектантски поступак – метод – одговара задатом оквиру, на пример као:
– поставка, репетиција и варирање;
– идеја, продубљивање и разрада;
– студија и пројекат, и сл.
Овим поступцима код студената се развија посебна способност да брзо, креативно и флексибилно одговарају на изазове и промене изражене у реалности професионалне праксе.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М6 – Пројекат 2 – усмерење А: Курс М6А.2. – Семинари, 2ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија Архитектура, 2014/15.

Курс М6А.2. – Семинари:
ДИСКУСИЈА ПРОЈЕКТА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Дискусија: претресање, расправљање, истраживање разговором, објашњавање путем измене мисли и разних гледишта.

Семинар је, по својој структури и концепту, ослоњен на Студио пројекат М6А.1. Циљ семинара је да се омогући студентима да комуницирају са свим наставницима који руководе студијима на М6А.1, којима су наклоњени, или их сматрају релевантним за тему којима би желели да се баве.Систем наставе је такав да студент на почетку семестра бира студио и професора према својим личним афинитетима, критеријумима или жељама. Рангирање се врши према просечној оцени и често се дешава да се жељени студио, услед ниже просечне оцене, замени неким другим, трећим итд.

Семинар „Дискусија пројекта“ има циљ да се студенти сретну, у непосредном контакту, са свим професорима који раде на предмету, да се са њима консултују, и да кроз дискусију и анализу својих пројеката, учврсте или прочисте своја опредељења и ставове о конкретној теми рада, али и о архитектури у ширем смислу. Настава се одвија у факултетским салама (не у амфитеатру) у којима је могуће организовати непосреднији и неформалнији амбијент за сусрет студената и наставника.

Циљ семинара је да се оснажи капацитет студената за разговор у оквиру области архитектонског пројектовања. Посебно важна је димензија  дискусије на релацији студент-наставник која превазилази оквире појединачног студија. Прилика да се чује више различитих мишљења је, заправо, прилика да се развије свест о архитектури као отвореној и плуралној дисциплини која је многозначна и чије су поруке многоструке. Такође, семинар би требало да отвори врата за боље разумевање архитектуре као мисаоне и интелектуалне дисциплине која има своја исходишта у теоријским и научним областима. На крају, израдом завршног семинарског рада, студенти се уводе у задатке који их очекују у следећем семестру (Теза мастер пројекта и Мастер пројекат) и олакшава се и скраћује мукотрпни пут до дипломе архитектонског факултета.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: ДИСКУСИЈА ПРОЈЕКТА ФОРМУЛАР: ДИСКУСИЈА ПРОЈЕКТА

201415_MODUL-M6.2-Seminar-Model-u-arhitekturi_opt

Georges Vantongerloo, Aerodrome souterrain

Курс М6А.2. – Семинари:
МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ 2

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Циљ семинара је да студенти стекну теоријска и парактична знања о својствима макете у архитектури. Низом тематских јединица, кроз широк спектар погледа на архитектуру модела и непосредна искуства пројектаната, семинар нуди тумачења значаја и знаћења модела за архитектуру.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ 2 ФОРМУЛАР: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ 2