УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Наставни план до ступања Закона о високом образовању 2005. године:

1. Нацртна геометрија

Руководилац студија: проф. др Ненад Грујић

Научно подручје: Графичко представљање, конструисање и обликовање простора у архитектури и инжењерству

предмети I II III IV провера знања
Нацртна геометрија I (ортогонална, централна и коса пројекција) 15+15 испит
Нацртна геометрија II (конструктивни поступци синтетичке геометрије) 20+20 испит
Нацртна геометрија III (генеза и конструктивна обрада кривих и површи 15+15 испит
Нацртна геометрија IV (производи и конструктивна обрада синтетичким поступцима) 15+15 испит
Перспектива I (колинеација поља и простора) 15+15 испит
Перспектива II(конструктивни поступци и реституција) 15+15 испит
Математика (изабрана поглавља) 10+10 испит
укупно часова наставе (105+105) и провере знања 35+35 30+30 30+30 10+10 10+10

2. Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент

Руководилац студија: проф. мр Димитрије Младеновић

Научно подручје: Урбанизам и просторно планирање

предмети I II III IV провера знања
Историја и теорија урбанистичког планирања и дизајна 20 испит
Грађена средина 20 испит
Изборни студио А 40 сем. рад и пројекат
Урбани дизајн 20 испит
Менаџмент и маркетинг урбаног и регионалног развоја 20 испит
Изборни студио Б 20 сем. рад и испит
Планирање и дизајн за одрживи развој 20 испит
Економика грађевинског земљишта и инвестиција 20 испит
Изборни предмет 20 сем. рад
Тематско истраживање 10 сем. рад
Магистарска теза 20 маг. теза
укупно часова наставе (250) и провере знања 80 80 70 20 6+4+2

Изборни предмети:

1. Мофрологија и типологија градских простора
2. Приступачно становање
3. Континуитети у грађењу града
4. Град и култура
5. Морфолошки обрасци урбанистичких микроамбијената
6. Урбанистичко планирање и глобализација
7. Еколошки аспекти планирања
8. Европске стамбене политике
9. Закон као регулатор правног реда у урбаном поретку
10. Регионална димензија урбаног и просторног развоја
11. Маркетиншки приступ обликовању урбаних склопова
12. Управљање изазовима будућности – стратешки маркетинг
13. Менаџмент људским ресурсима, системом квалитета и екоменаџмент
14. Град као пословни систем
15. Урбани маркетинг у функцији менаџмента
16. Еколошки урбани дизајн
17. Урбана реконструкција
18. Просторна композиција и просторна концепција
19. Информационе технологије у урбаном планирању и менаџменту
20. Просторно урбани менаџмент
21. Урбана инфраструктура

3. Заштита, ревитализација и проучавање градитељског наслеђа

Руководилац студија: Катедра за развој архитектуре и уметности (био проф. др Јован Нешковић)

Научно подручје: Заштита и ревитализација градитељског наслеђа, Историја и теорија архитектуре и урбанизма

предмети I II III IV провера знања
Заштита и ревитализација градитељског наслеђа 14+6 10+4 сем. рад и испит
Архитектура прошлости у Југославији – методологија проучавања градитељског наслеђа 8+4 6+2 сем. рад и испит
Савремена архитектура и урбанизам и традиционални облици грађења 8+0 4+4 4+4 сем. рад
Архитектонска организација простора у историјским амбијентима 4+4 4+4 сем. рад
Посебни проблеми конструисања у заштити градитељског наслеђа 6+4 испит
Уметничко наслеђе на тлу Југославије 14+6 испит
Изборни предмет 6+16 сем. рад
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ
Интердисциплинарна проучавања у заштити градитељског наслеђа 10+0 8+2 6+0
Семинар-тематска предавања 2+0 4+4 4+4
укупно часова наставе (122+68) и провере знања 46+14 34+16 32+18 10+20 5+4

Изборни предмети:

1. Развој архитектуре у Југославији
2. Развој насеља у Југославији
3. Заштита градитељског наслеђа у Југославији

4. Становање

Руководилац студија: проф. др Бранислав Миленковић

Научно подручје: Архитектонска организација простора, Архитектонска материјализација простора, Урбанизам и просторно планирање

предмети I II III IV провера знања
Наука о простору (а+б) 36 испит
Урбанистичко планирање (а) 10 сем. рад и испит
Економија становања (а) 8 сем. рад и испит
Социологија становања (а) 8 сем. рад и испит
Стамбена средина – пројектовање (а) 18 сем. рад и испит
Стамбена средина – материјализација (а) 18 сем. рад и испит
Архитектонско-урбанистичка материја становања и регулатива (б) 18+10 18+10 сем. рад и испит
Изборни предмет (а+б) 10 сем. рад и испит
Изборни предмет (а+б) 10 сем. рад и испит
Изборни предмет (а+б) 10 сем. рад и испит
Индивидуална настава (а+б) 20 сем. рад
укупно часова наставе (148) а) 36 46 46 20 9+9
и провере знања (122+20) б) 36 38+10 28+10 20 5+5

Изборни предмети:

1. Еколошко градитељство
2. Социологија и становање
3. Здравствени квалитети стамбене средине
4. Архитектонска физика и заштита
5. Морфологија и типологија и стамбена средина

5. Развој архитектуре и насеља

Руководилац студија: Катедра за развој архитектуре и уметности (био проф. др Ранко Радовић)

Научно подручје: Историја и теорија архитектуре и урбанизма

предмети I II III IV провера знања
Проучавање развоја архитектуре – теоријски и методолошки приступ 14+6 10+4 сем. рад и испит
Валоризација и очување градитељске баштине 8+4 6+2 сем. рад
Теорија и пракса изградње насеља 8+0 4+4 4+4 сем. рад
Типологија архитектонских објеката и развој 4+4 4+4 4+4 сем. рад
Типологија градских простора и развој 4+4 4+4 сем. рад
Савремена архитектура и урбанизам и историја 6+12 испит
Изборни предмет 6+20 сем. рад
Изборни предмет 6+20 испит
Изборни предмет 6+20 испит
укупно часова наставе (94+112) испита, семинарских радова 44+30 28+18 14+28 12+40 6+4

Изборни предмети:

1. Традиција савремене архитектуре и урбанизма
2. Приказ теорија савремене архитектуре
3. Критичка анализа архитектонског дела
4. Однос теоријских принципа и архитектонског дела
5. Развој архитектуре и насеља у Југославији
6. Програм који студент предложи заједно са наставницима

6. Конструктивни системи у архитектури

Руководилац студија: акад. проф. др Ђорђе Злоковић

Научно подручје: Архитектонско инжењерство

предмети I II III IV провера знања
Математика 10 10 испит
Нумеричка анализа са основама програмирања 10 10 испит
Љуске 8 6 6 сем. рад
Металне конструкције 8 6 6 сем. рад
Просторне структуре 8 6 6 сем. рад
Бетон I 8 6 6 сем. рад
Бетон II 8 6 6 сем. рад
Префабриковани системи у дрвету 20 сем. рад
Тенсегрити конструкције 8 6 6 сем. рад
Пнеуматичне конструкције 8 6 6 сем. рад
Групно суперматрични поступак код коначних елемената 8 6 6 сем. рад
Моделирање и анализа структура коначним елементима 8 6 6 сем. рад
укупно часова наставе (240) и провера знања 92 74 54 20 2+6 (од 10)

7. Рурална средина, планирање и грађење

Руководилац студија: проф. др Милорад Рибар

Научно подручје: Архитектонска организација простора, Урбанизам и просторно планирање, Архитектонска материјализација простора

предмети I II III IV провера знања
Наука о простору 36 испит
Рурални развој 15 испит
Основи руралног планирања и земљишне политике 30 испит
Системи и структуре сеоских насеља 15 сем. рад
Природни услови и застита животне средине 25 испит
Пројектовање пољопривредних објеката 10 сем. рад
Традиционална сеоска архитектура 10 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Индивидуална настава 20 сем. рад
укупно часова (221) и провера знања 51 70 40 30+30(*) 7+4

Изборни предмети:

1. Методолошки приступ у пројектовању
2. Конструктивни системи у изградњи пољопривредних објеката
3. Архитектонска физика и материјализација
4. Економика пољопривреде и основи руралне економије
5. Социјални простор села
6. Аграрне операције
7. Инфраструктурна основа сеоских насеља
8. Уређење сеоских предела
9. Зоохигијена
10. Технолошки процеси у пољопривредној производњи
11. Географски информациони системи у руралном планирању

8. Морфологија организованог простора и времена

Руководилац студија: Катедра за архитектонско и урбанистичко пројектовање (био доц. др Милош Бобић)

Научно подручје: Урбанизам и просторно планирање, Архитектонска организација простора, Архитектонска материјализација простора

предмети I II III IV провера знања
Наука о простору 36 испит
Процеси уређења простора 20 испит
Геостатистика 10 испит
Култура урбаног времена 10 испит
Просторна економија 10 испит
Хроно-географија 10 10 испит
Изборни предмет 10 10 сем. рад
Изборни предмет 20 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Изборни предмет 10 сем. рад
Индивидуална настава 20 сем. рад
укупно часова наставе (196) и провере знања 66 60 50 20 6+6

Изборни предмети:

1. Социологија урбаног времена и простора
2. Филозофија простора и времена
3. Психолошки аспекти времена и простора
4. Простор, време и место
5. Урбана историја и урбана обнова
6. Еколошки аспекти времена и простора
7. Путовање, путна растојања и путна понашања
8. Људске активности, урбани ритмови и темпо
9. Простор и просторне структуре
10. Просторне трансформације
11. Каузалности облика простора и времена
12. Предвиђање у планирању и пројектовању
13. Технологије у материјализацији простора

9. Архитектура, технологија и енергија

Руководилац студија: проф. др Милица Јовановић Поповић

Научно подручје: Архитектонска материјализација простора

предмети I II III IV провера знања
Архитектура и технологија 15+5 15+5 сем. рад и испит
Енергија у архитектури и урбанизму 15+5 15+5 сем. рад и испит
Посебни проблеми материјализације 10+5 10+5 10+5 сем. рад и испит
Заштита животне средине, технологија и енергија 10+5 10+5 сем. рад и испит
Изборни предмет 6+10 сем. рад
Изборни предмет 6+10 сем. рад
Изборни предмет 6+10 сем. рад
Изборни предмет 6+10 сем. рад
Индивидуални рад 2+30 сем. рад
укупно часова наставе (136+115) и провере знања 40+15 50+20 38+40 8+40 9+4

Изборни предмети:

1. Филозофија технологије
2. Развој технологије грађења
3. Енергија и традиција у планирању и пројектовању објеката и насеља
4. Проблеми форме у архитектури – домети материјала и конструкција
5. Савремене технологије финализације
6. Технологија производње материјала и компоненти
7. Системи и технологије грађења – анализа искустава из праксе
8. Посебни проблеми материјализације (2)
9. Посебни проблеми материјализације (3)
10. Примена рачунара у пројектовању и грађењу: експертни системи, реализација пројекта – апликације и иновације
11. Информациони системи у области архитектуре и урбанизма, примена и начини коришћења база података
12. Примена рачунара у грађењу: планирање и праћење процеса грађења

10. Архитектонска организација простора

Руководилац студија: проф. др Бранислав Миленковић

Научно подручје: Архитектонска организација простора

предмети I II III IV провера знања
ОПШТИ ДЕО: НАУКА О ПРОСТОРУ
Наука о простору 26 8 испит
Топологија, типологија, морфологија 10 испит
Архитектонско урбанистичка легислатива и регулатива 8 6 сем. рад по избору
Истраживање простора 12 из предмета 1-4
ПОСЕБНИ ДЕО: МЕНТОРСКА НАСТАВА
Посебан предмет 8 8 испит
Посебан предмет 8 8 испит
Посебан предмет 8 8 сем. рад
Предмагистарска настава
број часова према потреби студента
укупно часова наставе (118) и провере знања 34 36 24 24 4+2

11. Историја и развој теорија архитектуре

Руководилац студија: Катедра за развој архитектуре и уметности (био проф. др Владимир Мако)

Научно подручје: Историја и теорија архитектуре и урбанизма

предмети I II III IV провера знања
Методологија научно-истраживачког рада 20+8 испит
Естетика архитектонских облика кроз историју 20+8 испит и сем. рад
Проучавање архитектонских теорија кроз историју 20+7 20+7 испит и сем. рад
Симболика архитектонских облика кроз историју 16+7 испит
Садејство архитектуре и других уметности 28+7 испит и сем. рад
Теорија архитектуре у XX веку у историјском контексту 16+5 испит и сем. рад
Проучавање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа 28+9 испит и сем. рад
укупно часова наставе (168+58) и провере знања 40+16 36+14 48+14 44+14 7+5

12. Архитектонско-урбанистичко пројектовање

Руководилац студија: проф. арх. Милан Лојаница

Научно подручје: Архитектонска организација простора

предмети I II III IV провера знања
Историја / теорија архитектуре 26 10 испит
Методе пројектовања и градитељска пракса 8 6 6 6 сем. рад
Обликовање конструкција и материјали 6 6 сем. рад
Архитектура и визуелни језик 8 6 6 сем. рад и испит
Студио – пројекат 1 10 пројекат/испит
Студио – пројекат 2 20 пројекат/испит
Студио – пројекат 3 20 пројекат/испит
Изборни предмет 8 8 сем. рад и испит
укупно часова наставе (160 часова) и провере знања 40 40 40 40 3+4+6

Изборни предмети:

1. Посебни теоријски и методолошки проблеми пројектовања
2. Континуитети у грађењу града и окружења
3. Функционално технички и технолошки елементи градитељства
4. Комуникација и језик у архитектури
5. Архитектура унутрашњег простора