УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Аквадукт: центар за праћење климатских промена, савски блокови, Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, доцент Студент: Марта Николић Опис пројекта: Пројектује се Центар за праћење климатских промена као савремена просторна и типолошка интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж Савских блокова на Новом Београду. Структура има за циљ да прошири утицај природног воденог и зеленог фонда и преклопи токове ‘средње брзине’ човековог кретања.
 • Визиторско – истраживачка станица у резервату природе – Засавица

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА Наставник: мр Александар Виденовић, доцент Студент: Сара Лукић Опис пројекта: У складу са Тематским оквиром задатка, који апострофира воду као градивни елемент и средство у пројектовању, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских корисних садржаја на локацији специјалног резервата природе и рамсарског подручја, у амбијенту доминирајуће натуралности и променљивости пејзажа.
 • Зона екстрема – Академија за ванредне ситуације

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор Студент: Мина Марковић Опис пројекта: Циљ је проналажење просторног одговора модела образовања за “ванредне” ситуације у односу на просторно-програмске потенцијале аутономног контекста Делиблатске пешчаре. Задати контекст представља посебан изазов као зона смењивања екстремних ситуација, односно место јукстапозиције два „времена“ воде, њеног присуства и потпуног одсуства.
 • Између отвореног и затвореног – jавно купалиште на сави

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Сара Јеверичић Опис пројекта: Студенти ће радити на пројекту базена на обали Саве, развијајући разумевање простора који истовремено поседује карактеристике отвореног (ненаткривеног и неконтролисаног) и затвореног (наткривеног и контролисаног).
 • Едукаторијум Универзитета уметности у Београду

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Душан Мунћан Опис пројекта: Развијање способности извођења аналитичког поступка у оквиру интердисциплинарног поља истраживања кроз пројектантски процес и технике пројектовања. Уочавање и разумевање сложености и разноврсности аспеката урбаног окружења, потреба и промена савременог друштва као и узрочно-последичних веза између савремених модела едукације и простора у којима се она одвија.
 • Микро градови: универзитетски кампус

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: МИКРО ГРАДОВИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Немања Шекуларац Опис пројекта: Суперблок није део града чије значење може да се сведе на однос који успоставља са другим урбаним елементима, већ микро град где је однос спољашњости и унутрашњости растворен у представу минијатуре урбане сложености. Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City
 • Power Switch : Aмам и друго : Инкубатор ИТ пракси

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: POWER SWITCH : AМАМ И ДРУГО : ИНКУБАТОР ИТ ПРАКСИ Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Марко Илић Рад у виртуелном простору, са оне стране интерфејса, у другом простору даје могућност промене појма просторног садржаја, едукације и рада, радног места и типологије.
 • Еколошки урбани дизајн

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01У - ПРОЈЕКАТ: ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН Наставник: др Јелена Живковић, ванредни професор Студент: Ана Милетић Опис пројекта: Циљ наставе је развој знања о еколошком приступу развоју људских насеља и оспособљавање студената за његову примену у домену урбаног дизајна. Остварује се кроз разматрање односа између природе и културе у специфичном просторном контексту. Истражују се могућности интеграције знања о природно-еколошким и друштвеним процесима у процес урбаног дизајна на различитим проблемским и просторним нивоима.
 • (Ин)Визибилна енергија Бг2О

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01АТ - ПРОЈЕКАТ: (ИН)ВИЗИБИЛНА ЕНЕРГИЈА Бг2О Наставник: мр Будимир Судимац, доцент Студент: Никола Јовичић Опис пројекта: Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основа истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја.
 • Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01АТ - ПРОЈЕКАТ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Јелена Зурић Опис пројекта: Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.
 • Soft Structures: реконструкција Хиподрома Београд

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01АК - ПРОЈЕКАТ: SOFT STRUCTURES: РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИПОДРОМА БЕОГРАД Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Тарас Суботић Опис пројекта: Упознавање студената са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом статичком и конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања - конструисања. Поједина поглавља наставног програма предстаављају принципска излагања и анализе које обухватају: еволуцију идеја у области; проучавање статичких, конструктивних и обликовних карактеристика појединих конструктивних система; методе селекције; координирани процес симултаног архитектонског и конструктивног оформљења објекта.
 • Радни простор: Custom Made

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01 АД - ПРОЈЕКАТ: РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Ирина Поп-Манић Опис пројекта: Када говоримо о раду данас, он није неопходно везан за радни простор. У доба дигитализације, радно место постаје сваки простор у ком боравимо док решавамо пословне задатке. "Слобода" коју рад као активност добија у односу према простору и времену се посебно односи на креативне дисциплине којим припада и архитектура. Ова слобода често завршава у својој супротности у којој сваки простор и свако време постају радни.
 • Идеални радни простор

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01 АД - ПРОЈЕКАТ: ИДЕАЛНИ РАДНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Милош Ненадовић, доцент Студент: Александар Плазинић Опис пројекта: Радни простор данас због свеопште дигитализације, сталне доступности и мобилности, постаје и животни простор који паралелно живи и као простор за креативно деловање, одмор, простор за рекреацију и забаву. Истражујемо простор у коме се губе границе класичног радног амбијента и где он почиње да поприма карактеристике простора за живот.
 • Алтернативне праксе унапређења квалитета урбаног простора заједнице: у сусрет венецијанском Бијеналу архитектуре 2016.

  By Архитектонски факултет on 28/04/2017
  ИП01_ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА ТЕРИТОРИЈЕ: АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАКСЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УРБАНОГ ПРОСТОРА ЗАЈЕДНИЦЕ: У СУСРЕТ ВЕНЕЦИЈАНСКОМ БИЈЕНАЛУ АРХИТЕКТУРЕ 2016. Наставници: др Марија Маруна, ванр.проф. др Данијела Миловановић Родић, доцент Студенти - Група 02: Ања Дедовић, Виолета Живковић, Јелена Радеч, Анђела Ристић, Марија Јеленић Опис пројекта: Интегралним приступом анализе територије на тему алтернативних пракси унапређења квалитета урбаног простора заједнице, у нашем случају задатог подручја општине Карабурма, бавили смо се актуелним политикама просторног развоја, начину доношења одлука у домену изградње, стратешким развојним оквиром и партнерствима у процесу развоја града.