УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пријемни испит 2023: Универзитет у Београду објавио је конкурс за упис студената на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA - PRIJEMNI I UPIS

Универзитет у Београду објавио је конкурс за упис студената на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину, као и услова конкурса за појединачне факултете. 

Објављени КОНКУРС за Архитектонски факултет пружа опште информације о условима уписа.

Све додатне информације којим се прецизније дефинишу услови, начин и поступак уписа у прву годину основних и интегрисаних академских студијских програма на Архитектонском факултету за школску 2023/2024. годину ће бити благовремено објављене у оквиру Информатора 2023. 

Садржај објаве Унивезитета о Београду о Конкурсу уписа у прву годину основних и интегрисаних академских студијских програма на Архитектонском факултету за школску 2023/2024. годину, можете погледати у наставку: 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Интегрисане академске студије архитектуре  (300 ЕСПБ)

Студијски програм интегрисаних академских студија траје пет (5) година.

БРОЈ СТУДЕНАТА

На студијски програм интегрисаних академских студија Архитектура уписује се 64 студента, и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 самофинансирајућа студента.

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2023/2024. гоgину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи oд наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако дa укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен.

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија утврђује се на основу:

1) општег успеха постигнутог у средњошколском образовању и

2) резултата постигнутог на пријемном испиту

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Успех у средњој школи и на пријемном испиту вреднују се на следећи начин:

– успех у средњој школи вреднује се од 16 до 40 бодова.

– резултат пријемног испита вреднује се од 0 до 60 бодова.

Под општим успехом у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске и интегрисане академске студије полажу јединствен пријемни испит који је класификационог карактера. Полагањем пријемног испита кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању до три сата.

Тест се састоји из три дела, и то:

Први део теста – општа култура усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме кандидат може стећи од о до 24 бода. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Други део теста – логичко закључивање усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме кандидат може стећи од 0 до 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног или више тачних одговора од више понуђених, као и доцртавањем и слободоручним скицирањем.

Трећи део теста – просторно опажање и способност ликовног представљања усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме кандидат може стећи од 0 до 18 бодова. Трећи део теста се решава доцртавањем и слободоручним скицирањем.

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 поена.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за држављане Републике Србије: 300.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане: 3.600,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Основне академске студије Архитектура (180 ЕСПБ)

Студијски програм основних академских студија траје три године.

БРОЈ СТУДЕНАТА

На студијски програм основних академских студија Архитектура уписује се 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената.

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2023/2024. гоgину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи oд наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако дa укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен.

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија утврђује се на основу:

1) општег успеха постигнутог у средњошколском образовању и

2) резултата постигнутог на пријемном испиту

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Успех у средњој школи и на пријемном испиту вреднују се на следећи начин:

– успех у средњој школи вреднује се од 16 до 40 бодова.

– резултат пријемног испита вреднује се од 0 до 60 бодова.

Под општим успехом у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске и интегрисане академске студије полажу јединствен пријемни испит који је класификационог карактера. Полагањем пријемног испита кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању до три сата.

Тест се састоји из три дела, и то:

Први део теста – општа култура усмерена на дисциплину архитектуре са посебним тежиштем ка разумевању и логичком закључивању, на коме кандидат може стећи од О до 24 бода. Први део теста се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Други део теста – логичко закључивање усмерено ка разумевању просторних односа релевантних за студије архитектуре, на коме кандидат може стећи од О до 18 бодова. Други део теста се решава заокруживањем једног или више тачних одговора од више понуђених, као и доцртавањем и слободоручним скицирањем.

Трећи део теста – просторно опажање и способност ликовног представљања усмерен ка решавању логичких проблема и замисли путем скице (цртежа), на коме кандидат може стећи од О до 18 бодова. Трећи део теста се решава доцртавањем и слободоручним скицирањем.

Кандидат на тесту може освојити максималних 60 поена.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за држављане Републике Србије: 300.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане: 3.600,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања)