УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју

Image (4)

Расписан је Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју.

 

Конкурс је:

Према праву на учествовање – отворени,

Према задатку – пројектни,

Према степену спровођења – једностепени,

Према начину предаје – анонимни.

 

Циљ конкурса је да се изабере квалитетно урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника.

Награђена решења служиће као основ за даљу разраду планске и техничке документације.

Предмет конкурса је израда урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града (шири контекст) са идејним решењем градског трга (ужи контекст) у Прибоју.

 

 

Ужи контекст – Плато градског трга у Прибоју се налази у зони градског центра са већ постојећим комерцијално-услужним, административним садржајима и предвиђеним садржајима културе и становања. Североисточну страну трга затвара објекат Дома културе у изградњи, северозападну затвара хотел са терасом оријентисаном према тргу. На југозападној страни су објекти становања а на југоисточној су предвиђени комерцијално- услужни објекти. Са југозападне стране трг је ограничен Немањином улицом. Са северозападне стране простор предвиђен за трг је ограничен улицом мањег интезитета која повезује Лимску и Немањину улицу. Објекти који дефинишу простор трга са североисточне стране су спратности П+12 и П+13 сто битно утиче на карактер трга.

Важан параметар који би требало да утиче на пројектовање будућег градског трга је близина реке Лим, која протиче у непосредној близини. Дом културе, који својом формом дефинише простор трга са северозападне стране, је уз само шеталиште поред реке које је заправо главни градски простор рекреације па се намеће потреба за отварањем пешачких веза са шеталистем преко платоа на коме с налази Дом културе и самим тим отварање визура према реци.

Развој трга сагледати на начин да активира све потенцијле простора, повећа степен атрактивности и трасира путеве новог оживљавања и адекватнијег коришћења простора. Централни градски трг, својим концептом и обрадом свакако треба да буде најатрактивнији и најпрепознатљивији сегмент градског простора.

Решење треба конципирати тако да омогући да простор градског трга остане главни простор окупљања грађана али са новим просторним и наменским квалитетима. Уједно треба да представља “симбол” града односно мотив по коме ће град бити препознатљив али и да адекватно упућује посетиоце и грађане у околне градске просторе и садржаје.

Шири контекст – обухвата простор у непосредној околини трга – део центра новог Прибоја, оивичен коридорима градских саобраћајница и то деловима улица Немањина, Лимска и Вељка Влаховића.

Потребно је испитати потенцијале предметног простора ради изградње нових садржаја, реорганизације саобраћајних токова и решавања стационарног саобраћаја, дефинисати урбани мобилијар, као и изналажење решења које ће функционално и визуелно повезати центар насеља са целинама у окружењу (обала реке Лим, православни храм и сл).

 

 

Задатак Конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, са свим елементима који се захтевају Програмом Конкурса, чије ће решење бити полазна основа за урбану обнову предметног подручја у контексту одрживог развоја, са свим елементима дефинисаним конкурсном документацијом.

 

 

Решења требају бити функционална и рационална, примерена централној зони насеља. Учесници треба да испитају могућност растерећења ужег центра насеља од моторног саобраћаја у циљу формирања вишенаменског трга и пешачке зоне којима се повећава естетска вредност и формира нови амбијент који ће представљати центар друштвених збивања и социјалних контаката.

Задатак конкурса има више нивоа: Плански ниво – има за циљ испитивање потенцијала

ширег простора у смислу ширења централних и других садржаја, визуелног и функционалног повезивања са централном зоном и целинама у окружењу, односно изналажење могућности реорганизације саобраћајних токова у циљу формирања трга и пешачке зоне и решења стационарног саобраћаја.

Пројектни ниво – има за циљ урбанистичко-архитектонско решење трга, кроз преобликовање јавних површина, партерно, пејзажно и амбијентално уређење, са препознатљивим, атрактивним урбаним елементима у контексту стварања препознатљивог идентитета, које ће бити привлачне различитим групама корисника током целе године за обављање различитих активности из области: културе, уметности и забаве, којима се обезбеђује већи степен пешачких комуникација и приступ постојећим садржајима.

Плански основ за урбанистичко – архитектонски конкурс је План генералне регулације градског подручја општине („Службени лист општине Прибој“, бр. 6/2013, 2/2016 и 7/2018).

 

 

Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области. Доказ о стеченом стручном звању је фотокопија дипломе високошколске установе приложена уз документацију на конкурсу.

Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу унапређења конкурсног решења, као и студенте завршних година са факултета из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања.

Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

Учесник Конкурса је анонимно физичко или правно лице или више њих, које је преузело конкурсну документацију, израдило и предало конкурсни рад.

 

 

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу.

Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа само са једним радом.

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције конкурса.

Аутори награђених радова су у обавези да након објаве резултата, своје радове доставе у .dwg формату.

 

 

Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.

Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене конкурсном документацијом.

 

 

Жири конкурса је у следећем саставу:

Председник жирија:

 • др Драгана Васиљевић Томић, дипл. инж. арх., ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,

Заменик председника:

 • др Божидар Манић, дипл. инж. арх., извршни директор Института за архитектуру и урбанизам Србије – Београд

 

Чланови жирија:

 • Марица Мијајловић, дипл.инж. арх, Председница Инжењерске коморе Србије – Београд
 • мр Ђорђе Милић, дипл. п. планер, помоћник министра за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, заменик председника УО Инжењерске коморе Србије – Београд
 • др Невена Васиљевић, дипл. инж. пејз. арх., ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Београду,
 • Екрем Хоџић, дипл. инж. арх., општински урбаниста – Општинска управа Прибој

 

Заменици:

 • Дејан Филиповић, дипл.инж. арх, ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
 • Ружа Пенезић, дипл. инж. арх, ЈП Ужице Развој, члан Комисије за планове Општине Прибој

 

Известиоци:

 • Вељко Бојовић, дипл. п. планер. ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
 • Татјана Симоновић, дипл.инж.арх, ЈП Градац Чачак, Заменик председника матичне секције архитеката у ИКС

 

Секретаријат конкурса:

 • Елвис Мујовић, дипл. инж. грађ., руководилац одељења за Урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско –правне послове, Општинска управа Прибој
 • Марко Јањушевић, мастер проф.технике и информатике, Општинска управа Прибој

 

 

Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

 

 

Конкурсна документација садржи:

Распис Конкурса, Програм Конкурса у дигиталном формату, Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3, Геодетске подлоге локације и непосредног окружења у дигиталном формату, Фотодокументација у дигиталном формату.

Програм конкурса обухвата: повод и циљ за израду конкурса, опис локације, конкурсни задатак, извод из расположиве планске и друге документације и фотодокументацију.

 

 

Увид и преузимање конкурсне документације, врши се на интернет страници Расписивача: www.priboj.rswww.ingkomora.org.rs, или личним преузимањем на адреси Општина Прибој, 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој, у периоду од 05.03.2021. године, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

 

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања: 05.03. (петак) 2021. године

 

Рок за постављање питања и обилазак локације је до: 09.04. (петак) 2021. године Питања се могу постављати на e-mail адресу: konkurs2021@priboj.rs

 

Рок за одговоре на питања је 23.04. (петак) 2021. године

Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на интернет страници Наручиоца, у року од седам дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни до истека рока за предају радова;

 

Рок за предају радова је до 07.06. (понедељак) 2021. године

Радови се морају предати до 14:00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом).

 

 

Отварање конкурсних радова и почетак рада известиоца: 09.06. (среда) 2021. године.

 

Почетак рада жирија је: 17.06. (четвртак) 2021. године.

Објављивање резултата конкурса и извештај рада Жирија је 25.06. (петак) 2021. године Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страницама Расписивача www.priboj.rswww.ingkomora.org.rs .

 

Постконкурсне активности ће трајати до 07.08.2021. године.

 

O термину за подизање ненаграђених радова учесници ће бити обавештени на интернет страници Наручиоца.

 

Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима Конкурса биће организована најкасније 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.

 

 

Додатне информације ПДФ