УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

26/02/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат  бр. 02-11/1-7 од 26.02.2021.г.  Сажетак реферата бр. 02-11/1-7.1 од 26.02.2021.г.  Комисије  за припрему Реферата о пријављеним кандиидатима, за избор наставника за ужу научну област:  Архитектонске конструкције, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се кандидат др Бојана Зековић, дипл.инж.арх. изабере  у наставничко звање доцент, на Департманау за архитектонске технологије, за наведену област.

Реферат Комисије налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др Бојана Зековић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др Бојана Зековић, дипл.инж.арх.