UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Specijalističke akademske studije – Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu 2014/15

201415_SAS_UO_Singapore_Marina_Bay
Singapore, Marina Bay | Foto © Nicolas Lannuzel

Vrsta i nivo studija

Specijalističke akademske studije.
Trajanje studija: 1 godina60 ESPB

Studijski program ‘Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu’ predstavlja specijalističke studije arhitekture akademskog karaktera koje obezbeđuju naučnu i profesionalnu specijalizaciju na polju urbane obnove. Program je koncipiran tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka i umetnosti, čime se vrši profesionalno i naučno usavršavanje polaznika adekvatno nivou studija.

Ciljevi studijskog programa

Koncepcija studijskog programa Specijalističkih akademskih studija arhitekture zasnovana je na setu opštih ciljeva:
• obezbeđenje nadgradnje stečenog znanja na diplomskim akademskim studijama arhitekata studijskog programa Specijalističkih akademskih studija arhitekture i stručnjaka srodnih oblasti, u skladu sa principima evropskog prostora visokog obrazovanja uopšte, a posebno evropskim principima obrazovanja za profesiju arhitekte-urbaniste;
• program specijalističkih studija treba da pruži obrazovanje i kvalifikacije usmerenog profesionalnog profila u oblasti urbane obnove;
• struktura studijskog programa treba da bude takva da jasno odslikava suštinu pedagoškog pristupa i omogućava prepoznatljivost užih stručnih i naučnih oblasti koje obuhvata nadgradnja stečenih znanja na diplomskim akademskim studijama arhitekature i srodnim strukama;
• struktura studijskog programa treba da podstakne promene disciplinarnog miljea uvođenjem savremenih kulturnih i profesionalnih koncepata.

Posebni ciljevi uzeti u obzir prilikom struktuiranja studijskog programa su:
• omogućiti razvoj savremenih novih i posebnih oblasti nastave;
• obezbediti međunarodni prepoznatljivost kroz razvoj specifičnosti studijskog programa;
• omogućiti primenu savremenih koncepata i metoda edukacije.

Operativni ciljevi studijskog programa Specijalističkih akademskih studija arhitekture su:
• produbljivanje i usavršavanje profesionalnih znanja i veština iz oblasti urbane obnove tradicionalnih gradova;
• produbljivanje znanja iz oblasti urbanističkog dizajna, projektovanja, urbanističkog planiranja i urbanističkog menadžmenta;
• usavršavanje profesionalnih veština kojima se podstiče profesionalni rad koji prati savremene trendove, posebno princip održivog razvoja praćen ekonomskim i sociološkim parametrima;
• nadgradnja znanja koja omogućavaju sagledavanje realne urbane situacije, kao i profesionalno/stručno planersko delovanje ka gradu budućnosti.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je sticanje uže stručnih kvalifikacija na polju urbane obnove koje bi se koristile u projektima i studijama koje se tiču urbane obnove, u procesima istraživanja u urbanim sredinama, koncipiranju i realizaciji projekata urbane obnove, kao i u primeni znanja u praksi upravljanja i planiranja razvoja lokalne zajednice.

Stečeni akademski naziv

Specijalista iz oblasti urbane obnove

Uslovi za upis na studijski program

Arhitektonski fakultet upisuje u prvu godinu specijalističkih studija do 30 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo diplomske akademske studije i ostvarilo najmanje 300 ESPB bodova.
Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija se rangira na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i diplomskim akademskim studijama, u okviru broja predviđenog konkursom za upis.

Uslov za konkurisanje na specijalističke studije je završen: Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet (Grupa za prostorno planiranje), Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna (Odsek za arhitekturu i dizajn), Šumarski fakultet (Odsek za pejzažnu arhitekturu), Saobraćajni fakultet, filozofski fakultet (Grupa za sociologiju), Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski fakultet i drugi srodni fakulteti.

Prijemni ispit se ne polaže.

U svemu ostalom primenjuju se opšte odredbe konkursa, odredbe Univerziteta definisane Pravilnikom o upisu studenata na specijalističke studije, Statutom fakulteta, kao i drugim odlukama koje će biti istaknute na oglasnoj tabli fakulteta.

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Specijalističkih akademskih studija – Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu 2014/15 možete naći ovde: