UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OASA i IASA 2018/19
OASA-35090 i IASA-35090 – Izborni predmet 1 – spiskovi po salama

broj šifra Osnovne akademske studije Arhitektura 2018/19
III godina – 1. semestar
STUDIJSKA CELINA IZBORNI PREDMET
52 OASA-35090

Izborni predmet 1

Predmeti izbornog bloka:
1. OASA-35090-01: Privatno i javno u stambenoj arhitekturi antike i srednjeg veka
2. OASA-35090-02: Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa
3. OASA-35090-03: Projektovanje u ruralnim područjima 1 – Stanovanje na selu
4. OASA-35090-04: Projekat mobilnih umetničkih rezidencija
5. OASA-35090-05: Uvod u nove medije
6. OASA-35090-06: Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata
7. OASA-35090-07: Engleski za arhitekte 1
8. OASA-35090-08: Urbani marketing
9. OASA-35090-09: Otvoreni gradski prostori
10. OASA-35090-10: Mobilnost u gradu
11. OASA-35090-11: Detalj u arhitekturi
12. OASA-35090-12: Ekološki aspekti projektovanja i građenja
13. OASA-35090-13: Elementi armiranobetonskih konstrukcija
14. OASA-35090-14: Ogledi iz konstrukcija
15. OASA-35090-15: Strukturalne forme
16. OASA-35090-16: Zelena arhitektura
17. OASA-35090-17: Koncepti susedstva
18. OASA-35090-18: Arhitektura ili revolucija

Lista izbornih predmeta:

201617_OASA--35090-02

Arheo-etno park, Ravna kod Knjaževca | Foto © dr Mirjana Roter Blagojević

OASA-35090-02 – IZBORNI PREDMET 1:
ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Kroz nastavu na predmetu Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa studenti se upoznaju sa razvojem zaštite graditeljskog nasleđa kod nas i u svetu, kao i sa savremenim normama, preporukama i poveljama. Oni se upućuju u proces valorizacije i određivanja spomeničkih svojstava istorijskih građevina i prostora, kao i osnovnim kategorijama spomeničkih vrednosti. Pored osnovnih principa i metoda zaštite, oni se upućuju u ciljeve i principe revitalizacije graditeljskog nasleđa, kao i u mogućnosti revitalizacije i savremene pristupe obnovi istorijskih građevina i prostora. Tokom obilaska na terenu, neposredno se upoznaju sa problemima i praksom zaštite i prezentacije istorijskih ambijenata i građevina. Kroz rad na samostalnim temama studenti istražuju i prezentuju različite vidove savremene zaštite i prezentacije.

KURIKULUM: ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

201819_OASA-IASA-35090-3-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-1_o

Kuća u Kali Basinu, Mađarska | Izvor fotografije: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

OASA-35090-03 – IZBORNI PREDMET 1:
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 1

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja studenata u oblasti planiranja i projektovanja prostora privatnog karaktera u ruralnim sredinama, imajući u vidu mogući odnos života i rada (poljoprivredno, mešovito i nepoljoprivredno stanovništvo). Nastava je koncipirana da unapredi sposobnosti studenata u savladavanju urbanističkih i arhitektonskih problema stambenih i ekonomskih sadržaja u seoskim naseljima, poštujući posebnosti njihove organizacije u raličitim okruženjima i prostornim situacijama. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima sa pejzažnom likovnošću, i podizanje zainteresovanosti studenata za stručno delovanje u uslovno manje atraktivnim okruženjima, u cilju formiranja sopstvenih stvaralačkih okvira, oslobođenih uticaja pomodnih, kratkotrajnih i tržišno-komercijalnih tendencija.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 1

201617_OASA-35090-6-INTEGRISANO-MODELIRANJE-ARH-OBJEKATA

Studentski rad, Ana Ognjanović 2014/15

OASA-35090-06 – IZBORNI PREDMET 1:
INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković, docent

U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovama integrisanog modeliranja i upravljanja informacijama o arhitektonskim objektima, koristeći program Revit i oslanjajući se na obrazovne resurse firme Autodesk poznate kao BIM Curriculum. Predmet integrisanog modeliranja je stambeni objekat koji su studenti projektovali u okviru predmeta Studio projekat 1, u drugoj godini osnovnih akademskih studija.

KURIKULUM: INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

201516_17.1_IP_G.VukovicNikolic

Ilustracija: dr Gordana Vuković-Nikolić

OASA-35090-07 – IZBORNI PREDMET 1:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, vanredni profesor

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv.“opisnog diskursa“ u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

201617_OASA-35090-9-OTVORENI-GRADSKI-PROSTORI

Foto © dr Zoran Đukanović

OASA-35090-09 – IZBORNI PREDMET 1:
OTVORENI GRADSKI PROSTORI

Nastavnik:
dr Zoran Đukanović, vanredni profesor

Program „Otvoreni gradski prostori“ se bavi osposobljavanjem studenata da povezuju teoretska stanovišta i praktično delovanje kroz uspostavljanje autentičnih metoda i principa planiranja i projektovanja otvorenih gradskih prostora, kao i upoznavanjem studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u otvorenim gradskim prostorima, odnosno specifično u javnim gradskim prostorima koji se ostvaruju interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.

KURIKULUM: OTVORENI GRADSKI PROSTORI

201617_OASA-35090-11-DETALJ-U-ARH

Heyri Art Valley | Foto © Liao Yusheng

OASA-35090-11 – IZBORNI PREDMET 1:
DETALJ U ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor

Osnovne teme koje će biti predmet rada su: detalj kao deo arhitektonskog koncepta; značaj detalja za percepciju objekta kao celine; veza objekta sa terenom na nivou detalja; specifični detalji fasada; detalji ulaza, nadstrešnica; ograde; zastori; venci, atike; specifični detalji obloga u enterijeru; kombinovanje materijala, kompatibilnost; jednostavno- kompleksno u rešavanju detalja i dr.

KURIKULUM: DETALJ U ARHITEKTURI

201617_OASA-35090-12-EKOLOSKI-ASPEKTI-PROJEKTOVANJA-I-GRADJENJA-1

Le musée du quai Branly, Pariz – Jacques Chirac, arch. Jean Nouvel | Foto © dr Nataša Ćuković Ignjatović

OASA-35090-12 – IZBORNI PREDMET 1:
EKOLOŠKI ASPEKTI PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Građenjem permanentno oblikujemo svoje neposredno životno okruženje ali takođe menjamo i širu ekološku sliku. Održivost tradicionalnih pristupa i ekološke implikacije različitih koncepata u domenu arhitekture i urbanizma su posebno aktuelne teme poslednjih nekoliko decenija. Potrgaga za odgovorima na ova pitanja je dovela do razvoja novih teorijskih modela ali i snažno uticala na arhitektonsku praksu. Studenti se kroz predavanja i sopstveni istraživački rad upoznaju sa osnovnim ekološkim aspektima projektovanja i građenja, pojmovima i konceptima iz ove oblasti, ali i podstiču na diskusiju i kritičko sagledavanje izloženih tema.

KURIKULUM: EKOLOŠKI ASPEKTI PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Foto © dr Ruža Okrajnov-Bajić

OASA-35090-13 – IZBORNI PREDMET 1:
ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Cilj ovog kursa je temeljnije upoznavanje studenata sa mogućnostima primene armiranog betona u savremenim arhitektonskim objektima, kroz upoznavanje sa pravilima projektovanja i proračuna armiranobetonskih konstrukcija.

KURIKULUM: ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

201718_OASA-35090-14-OGLEDI-IZ-KONSTRUKCIJA

Justo García Rubio – Autobuska stanica, Casar de Cáceres, Španija, 1998. | © Justo García Rubio

OASA-35090-14 – IZBORNI PREDMET 1:
OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Dejan Vasović, docent

Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja raznih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostali javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona. Sticanje osnovnih znanja o armiranobetonskim konstrukcijama i osposobljavanje studenata za projektovanje armiranobetonskih elemenata i konstrukcija arhitektonskih objekata. Upoznavanje studenata sa projektovanjem, proračunom i izradom pojedinih konstrukcionih elemenata od armiranog betona.

KURIKULUM: OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

OASA-35090-16 – IZBORNI PREDMET 1:
ZELENA ARHITEKTURA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

Upoznavanje studentata sa konceptom “Zelene arhitekture” kao celovitim teoretsko-ekološko-energetsko-tehnološkim pristupom projektovanju. Cilj predmeta je sagledavanje osnovnog prirodnog i stvorenog okvira zelene arhitekture u saveremenom ekološkom i energetskom kontekstu, filozofskim postulatima kao i različitim modalitetima i projektantsko tehnološkim pristupima. U toku nastave biće predstavljeni i osnovni principi verifikacije i sertifiakcije perfomansi arhitektosnkih objekata.

KURIKULUM: ZELENA ARHITEKTURA

201819_MASA-11040-08-IASA-47040-08-KONCEPTI-SUSEDSTVA_o

Do Ho Suh – Bridging Home, instalacija, Bijenale u Liverpulu, 2010. | Foto © Milica Milojević

OASA-35090-17 – IZBORNI PREDMET 1:
KONCEPTI SUSEDSTVA

Nastavnik:
dr Milica Milojević, docent

Nastava je interaktivna i obuhvata aspekte planiranja, projektovanja i konceptualizacije urbanog sklopa na nivou susedstva. Studenti angažuju različita interesovanja u istraživanju kompleksnih relacija koje se manifestuju i regulišu u malim razmerama.

KURIKULUM: KONCEPTI SUSEDSTVA

201819_OASA-35090-18-ARHITEKTURA-ILI-REVOLUCIJA_o

Ilustracija © Kansas State University

OASA-35090-18 – IZBORNI PREDMET 1:
ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Polazeći od dileme Le Corbusier-a, kurs razmatra idealne i utopijske aspekte planiranja i arhitekture gradova, kao potencijale za razvoj Beograda. Univerzalni dizajn je u tom smislu koncept u razvoju urbanog grada koji se izdvaja od konkurencije. Duži životni vek i rapidni razvoj medicine podrazumevaju, između ostalog, da više ljudi živi sa invaliditetom danas i da taj broj raste.

Univerzalni dizajn (“Design for all”), jednako kao i filozofija pristupačnosti počivaju na priznavanju, prihvatanju i podsticanju prava svih ljudi – na svim nivoima društva – uključujući i osobe sa ograničenim sposobnostima u kretanju. Rezultat kursa bi trebalo da budu arhitektonska rešenja koja obezbeđuju visok stepen pristupačnosti, zaštite zdravlja, sigurnosti i udobnosti u gradu kao životnoj sredini.

KURIKULUM: ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA