УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАСА и ИАСА 2018/19
ОАСА-35090 и ИАСА-35090 – Изборни предмет 1 – спискови по салама

број шифра Основне академске студије Архитектура 2018/19
III година – 1. семестар
СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
52 ОАСА-35090

Изборни предмет 1

Предмети изборног блока:
1. ОАСА-35090-01: Приватно и јавно у стамбеној архитектури антике и средњег века
2. ОАСА-35090-02: Заштита и ревитализација градитељског наслеђа
3. ОАСА-35090-03: Пројектовање у руралним подручјима 1 – Становање на селу
4. ОАСА-35090-04: Пројекат мобилних уметничких резиденција
5. ОАСА-35090-05: Увод у нове медије
6. ОАСА-35090-06: Интегрисано моделирање архитектонских објеката
7. ОАСА-35090-07: Енглески за архитекте 1
8. ОАСА-35090-08: Урбани маркетинг
9. ОАСА-35090-09: Отворени градски простори
10. ОАСА-35090-10: Мобилност у граду
11. ОАСА-35090-11: Детаљ у архитектури
12. ОАСА-35090-12: Еколошки аспекти пројектовања и грађења
13. ОАСА-35090-13: Елементи армиранобетонских конструкција
14. ОАСА-35090-14: Огледи из конструкција
15. ОАСА-35090-15: Структуралне форме
16. ОАСА-35090-16: Зелена архитектура
17. ОАСА-35090-17: Концепти суседства
18. ОАСА-35090-18: Архитектура или револуција

Листа изборних предмета:

201617_OASA--35090-02

Архео-етно парк, Равна код Књажевца | Фото © др Мирјана Ротер Благојевић

ОАСА-35090-02 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Кроз наставу на предмету Заштита и ревитализација градитељског наслеђа студенти се упознају са развојем заштите градитељског наслеђа код нас и у свету, као и са савременим нормама, препорукама и повељама. Они се упућују у процес валоризације и одређивања споменичких својстава историјских грађевина и простора, као и основним категоријама споменичких вредности. Поред основних принципа и метода заштите, они се упућују у циљеве и принципе ревитализације градитељског наслеђа, као и у могућности ревитализације и савремене приступе обнови историјских грађевина и простора. Током обиласка на терену, непосредно се упознају са проблемима и праксом заштите и презентације историјских амбијената и грађевина. Кроз рад на самосталним темама студенти истражују и презентују различите видове савремене заштите и презентације.

КУРИКУЛУМ: ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

201819_OASA-IASA-35090-3-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-1_o

Кућа у Кали Басину, Мађарска | Извор фотографије: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

ОАСА-35090-03 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 1

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Стицање теоретских и практичних знања студената у области планирања и пројектовања простора приватног карактера у руралним срединама, имајући у виду могући однос живота и рада (пољопривредно, мешовито и непољопривредно становништво). Настава је конципирана да унапреди способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских проблема стамбених и економских садржаја у сеоским насељима, поштујући посебности њихове организације у раличитим окружењима и просторним ситуацијама. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима са пејзажном ликовношћу, и подизање заинтересованости студената за стручно деловање у условно мање атрактивним окружењима, у циљу формирања сопствених стваралачких оквира, ослобођених утицаја помодних, краткотрајних и тржишно-комерцијалних тенденција.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 1

201617_OASA-35090-6-INTEGRISANO-MODELIRANJE-ARH-OBJEKATA

Студентски рад, Ана Огњановић 2014/15

ОАСА-35090-06 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Мирјана Деветаковић, доцент

У оквиру овог курса студенти ће се упознати са основама интегрисаног моделирања и управљања информацијама о архитектонским објектима, користећи програм Revit и ослањајући се на образовне ресурсе фирме Autodesk познате као BIM Curriculum. Предмет интегрисаног моделирања је стамбени објекат који су студенти пројектовали у оквиру предмета Студио пројекат 1, у другој години основних академских студија.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

201516_17.1_IP_G.VukovicNikolic

Илустрација: др Гордана Вуковић-Николић

ОАСА-35090-07 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, ванредни професор

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на енглеском језику.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1

201617_OASA-35090-9-OTVORENI-GRADSKI-PROSTORI

Фото © др Зоран Ђукановић

ОАСА-35090-09 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Зоран Ђукановић, ванредни професор

Програм „Отворени градски простори“ се бави оспособљавањем студената да повезују теоретска становишта и практично деловање кроз успостављање аутентичних метода и принципа планирања и пројектовања отворених градских простора, као и упознавањем студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у отвореним градским просторима, односно специфично у јавним градским просторима који се остварују интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.

КУРИКУЛУМ: ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

201617_OASA-35090-11-DETALJ-U-ARH

Heyri Art Valley | Фото © Liao Yusheng

ОАСА-35090-11 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ДЕТАЉ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јелена Ивановић-Шекуларац, редовни професор

Основне теме које ће бити предмет рада су: детаљ као део архитектонског концепта; значај детаља за перцепцију објекта као целине; веза објекта са тереном на нивоу детаља; специфични детаљи фасада; детаљи улаза, надстрешница; ограде; застори; венци, атике; специфични детаљи облога у ентеријеру; комбиновање материјала, компатибилност; једноставно- комплексно у решавању детаља и др.

КУРИКУЛУМ: ДЕТАЉ У АРХИТЕКТУРИ

201617_OASA-35090-12-EKOLOSKI-ASPEKTI-PROJEKTOVANJA-I-GRADJENJA-1

Le musée du quai Branly, Париз – Jacques Chirac, arch. Jean Nouvel | Фото © др Наташа Ћуковић Игњатовић

ОАСА-35090-12 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА

Наставник:
др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент

Грађењем перманентно обликујемо своје непосредно животно окружење али такође мењамо и ширу еколошку слику. Одрживост традиционалних приступа и еколошке импликације различитих концепата у домену архитектуре и урбанизма су посебно актуелне теме последњих неколико деценија. Потргага за одговорима на ова питања је довела до развоја нових теоријских модела али и снажно утицала на архитектонску праксу. Студенти се кроз предавања и сопствени истраживачки рад упознају са основним еколошким аспектима пројектовања и грађења, појмовима и концептима из ове области, али и подстичу на дискусију и критичко сагледавање изложених тема.

КУРИКУЛУМ: ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Фото © др Ружа Окрајнов-Бајић

ОАСА-35090-13 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

Циљ овог курса је темељније упознавање студената са могућностима примене армираног бетона у савременим архитектонским објектима, кроз упознавање са правилима пројектовања и прорачуна армиранобетонских конструкција.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

201718_OASA-35090-14-OGLEDI-IZ-KONSTRUKCIJA

Justo García Rubio – Аутобуска станица, Casar de Cáceres, Шпанија, 1998. | © Justo García Rubio

ОАСА-35090-14 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Дејан Васовић, доцент

Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања разних распона кровних конструкција спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона. Стицање основних знања о армиранобетонским конструкцијама и оспособљавање студената за пројектовање армиранобетонских елемената и конструкција архитектонских објеката. Упознавање студената са пројектовањем, прорачуном и израдом појединих конструкционих елемената од армираног бетона.

КУРИКУЛУМ: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

201819_OASA-IASA-35090-16-ZELENA-ARH_o

Извор илустрације: Maryland Building Industry Association

ОАСА-35090-16 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

Наставник:
др Душан Игњатовић, ванредни професор

Упознавање студентата са концептом “Зелене архитектуре” као целовитим теоретско-еколошко-енергетско-технолошким приступом пројектовању. Циљ предмета је сагледавање основног природног и створеног оквира зелене архитектуре у савеременом еколошком и енергетском контексту, филозофским постулатима као и различитим модалитетима и пројектантско технолошким приступима. У току наставе биће представљени и основни принципи верификације и сертифиакције перфоманси архитектоснких објеката.

КУРИКУЛУМ: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

201819_MASA-11040-08-IASA-47040-08-KONCEPTI-SUSEDSTVA_o

Do Ho Suh – Bridging Home, инсталација, Бијенале у Ливерпулу, 2010. | Фото © Милица Милојевић

ОАСА-35090-17 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Настава је интерактивна и обухвата аспекте планирања, пројектовања и концептуализације урбаног склопа на нивоу суседства. Студенти ангажују различита интересовања у истраживању комплексних релација које се манифестују и регулишу у малим размерама.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

201819_OASA-35090-18-ARHITEKTURA-ILI-REVOLUCIJA_o

Илустрација © Kansas State University

ОАСА-35090-18 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1:
АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Полазећи од дилеме Le Corbusier-a, курс разматра идеалне и утопијске аспекте планирања и архитектуре градова, као потенцијале за развој Београда. Универзални дизајн је у том смислу концепт у развоју урбаног града који се издваја од конкуренције. Дужи животни век и рапидни развој медицине подразумевају, између осталог, да више људи живи са инвалидитетом данас и да тај број расте.

Универзални дизајн (“Design for all”), једнако као и филозофија приступачности почивају на признавању, прихватању и подстицању права свих људи – на свим нивоима друштва – укључујући и особе са ограниченим способностима у кретању. Резултат курса би требало да буду архитектонска решења која обезбеђују висок степен приступачности, заштите здравља, сигурности и удобности у граду као животној средини.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА