UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pope-Priestley-Architects_Hillington-Square-Site

Hillington Square Site | © Pope Priestley Architects

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za OASA-24072 Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

broj šifra_______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2018/19
Studijska celina: Studio 02A*
II godina – 4. semestar
41 OASA-24072

Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

UN AGENDA 2030_011BEOGRAD
Lokalizacija ciljeva održivog razvoja u Beogradu_transformacije donjeg Dorćola ka UN agendi 2030

Tema zadatka
Po prvi put u istoriji, više od polovine ljudi u svetu živi u gradovima. Rastući trendovi urbanizacije naglašavaju izazove 21. veka u uređenju i organizaciji ljudskih naselja (UN-HABITAT, 2009; WB, 2010; IPCC, 2014; EC, 2010): kako stvoriti pristupačne, socijalno, ekonomski i ekološki žive urbane zajednice sa održivim servisima vodnih sistema, hrane i energenata? Ovaj izazov zahteva nove pristupe dizajnu, planiranju i organizaciji korišćenja urbanih prostora. Na UN samitu u septembru 2015. godine usvojena je rezolucija globalne razvojne Agende 2030 sa definisanim Ciljevima održivog razvoja (UN, 2015).

Od država potpisnica, pa i Republike Srbije, očekuje da mobilišu sve resurse kako bi iskorenili siromaštvo, borili se protiv nejednakosti i našli odgovore na klimatske promene. Sa ekonomskog rasta i industrijalizacije, fokus se pomera ka zdravlju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravoj životnoj sredini i otpornosti i održivom razvoju urbanih zajednica. Oktobra 2016. godine za vreme Habitat III konferencije UN u Kitu usvojena je Nova urbana agenda (UN, 2017) koja potvrđuje globalnu posvećenost održivom urbanom razvoju kao presudnom koraku ka ostvarivanju održivog razvoja na integralan i koordinisan način na globalnom, regionalnom, nacionalnom, subnacionalnom i lokalnom nivou. Implementacija Nove urbane agende doprinosi sprovođenju i lokalizaciji Agende 2030 i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, uključujući Cilj 11 (UN, 2015) prema kojem gradovi i naselja treba da budu inkluzivni, bezbedni, otporni i održivi. To znači pronalaženje novih načina, tehnika i alata za efikasno delovanje u sadašnjem trenutku, ali istovremeno i sa kvalitativno kumulativnim efektom za buduće generacije.

Uloga arhitekata i urbanista se ovom kontekstu bitno menja. Od pružaoca usluga, arhitekti se transformišu u lidere promena i proaktivne inicijatore transformacije vrednosti kvaliteta urbanog života. Sposobnosti savremenih arhitekata moraju se proširiti veštinama komunikacije, kolaboracije i strateškog delovanja u zajednici.

Cilj predmeta
Osnovni cilj nastave studio projekta su:
– Savladavanje osnovnih metoda, tehnika i alata u koncipiranju i projektovanju održivih urbanih zajednica.
– Dalje razvijanje i produbljivanje stečenih osnovnih veština urbanističkog projektovanja kroz istraživanje mogućnosti delovanja u okviru složenijih urbanih celina u realnom okruženju.
– Savladavanje metoda i tehnika procene i evaluacije ponuđenih rešenja u skladu sa postavljenim ciljevima.


___ ___________

Lista izbornih projekata:

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-01-RADOSAVLJEVIC_opt

La linea di Osvaldo Cavandoli per Lagostina 3 | Izvor fotografije

OASA-24072-01
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 01

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tema: LA LINEA

Tema “La Linea” sugeriše težnju ka pronalaženju duhovitih, donekle i satiričnih pristupa planiranju i projektovanju održivih urbanih zajednica u prostoru planiranog linijskog parka na donjem Dorćolu. Lik iz istoimenog animiranog filma se kreće po beskonačnoj liniji čiji je sastavni deo, dok u toku jedne epizode nailazi na niz prepreka tražeći od karikaturiste da mu nacrta rešenje.

“Live-action” scenario, kao osnova ovog animiranog filma, odabran je i kao osnov za rad na studiu fokusirajući se na pitanja kako premostiti ograničenja te “linije”, kako odgovoriti na prepreke koje su pred nama ili na ograničenja koje sami postavljamo ali i kako stvoriti održiva rešenja u realnim prostorima za realne korisnike.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 01

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-02_03-LALOVIC_opt

Clues to Open Helsinki | Ilustracija © Nene Tsuboi

OASA-24072-01
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 02 + 03

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

Tema: IDENTITET KULTURE I MESTA

U vreme kada globalizacija vođena fetišizmom rasta i ekonomijom slobodnog tržišta, inicira takmičarski karakter odnosa između gradova, preuzimanje modela kvaliteta oblikovanja urbanog prostora i globalnu jednoobraznost, mnogi gradovi suočili su se sa problemom očuvanja urbanog identiteta.

Pored širenja međunarodnih uticaja, homogenizacije globalne kulture, naglašene međuregionalne konkurencije i preduzetništva, kontekst urbanog razvoja Beograda poslednjih decenija karakterišu i izmenjeni politički, društveni i ekonomski uslovi, koji značajno utiču na transformaciju centralne gradske zone.

Istražujući savremene koncepte održivog i integralnog pristupa razvoju gradova, uz istovremenu analizu i razumevanje lokalnih razvojnih politika, studenti će se baviti formulacijom strategija razvoja Donjeg Dorćola, kao dela centralne zone Beograda, uz poseban osvrt na njegovu urbanu matricu i strukturu, i značaj koji ona ima u domenu izgradnje identiteta kulture i mesta.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 02 + 03

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-04-COLIC_opt

Autor fotografije: doc. dr Ratka Čolić

OASA-24072-04
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 04

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Tema: MOJA MESNA ZAJEDNICA

Ratifikacijom dodatnog protokola Evropske povelje o lokalnoj samoupravi o pravu da učestvuje u poslovima lokalnih vlasti (2018), Srbija koriguje svoju legislativu i nanovo jača položaj (zaboravljenih) mesnih zajednica. One nisu više samo teritorijalni oblik udruživanja i delovanja već preuzimaju brigu o lokalnoj zajednici i njenim potrebama.

Kroz savremene koncepte održivih urbanih zajednica ističe se pristup supsidijarnosti – spuštanja nadležnosti do najnižih nivoa odlučivanja, i podsticanje aktivnosti lokalnih zajednica kako bi obezbedile inkluziju i jednak pristup osnovnim uslugama za sve. Cilj 11, kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja koji zajedno čine Agendu 2030 Ujedinjenih nacija, odnosi se na gradove koji treba da budu održivi, inkluzivni, bezbedni i rezilijentni.

U okviru Cilja 11 određeni su i sledeći podciljevi: obezbediti pristup adekvatnom, bezbednom i pristupačnom stanovanju (11.1); unaprediti urbanizaciju i kapacitete za participativno, integralno i održivo planiranje i upravljanje ljudskim naseljima (11.3); smanjiti negativan uticaj gradova na životnu sredinu (11.6); omogućiti univerzalni pristup bezbednim zelenim i javnim površinama (11.7). Pri tome, poseban značaj se pridaje aktivnostima lokalnih zajednica u sprovođenju politika urbanog razvoja i inkluziji lokalnog stanovništva.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 04

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-05-MIHAJLOV_opt

OASA-24072-05
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 05

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Tema: TRI U JEDAN

Održivost kao pristup razvoja grada obuhvata više protivrečnih koncepata: Sve treba da je efikasno osmišljeno i nadohvat ruke – a treba da bude jeftino izvedeno; treba da se obezbede radna mesta i da se razvija proizvodnja – a neprihvatljivo je zagađenje životne sredine; treba sve izvesti u kratkom vremenskom roku – a treba uvažiti sve grupe korisnika…

U ovom čudesnom amalgam kontradiktornih ciljeva i dobrih namera, potreban je balans i simbioza elemenata i dobrog ukusa.

Kao u šoljici dobre kafe:)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 05

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Autor: Predrag Milovanović | Izvor: dobromesto.tumblr.com

OASA-24072-06
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 06

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Tema: interAKTIVNE ZAJEDNICE

Ljudi su društvena bića. Odnosi među ljudima se smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj će se zasnivati rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa.

Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te će se u studiju tragati za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 06

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Autor: Predrag Milovanović | Izvor: dobromesto.tumblr.com

OASA-24072-07
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 07

Nastavnik:
dr Marija Maruna, vanredni profesor

Tema: interAKTIVNE ZAJEDNICE

Ljudi su društvena bića. Odnosi među ljudima se smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj će se zasnivati rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa.

Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te će se u studiju tragati za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 07

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-08-STUPAR_opt

Autor fotografije: prof. dr Aleksandra Stupar

OASA-24072-08
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 08

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Tema: ŽIVA FABRIKA

Rad na studiju će se zasnivati na idejama iznetim u ARUP-ovom okviru za ravoj Jatkasari naselja u Helsinkiju, čiji je cilj postizanje održivog i karbon-neutralnog okruženja. Živa fabrika stoga predstavlja višeznačnu koncepciju: fabrika znanja – gde prostorne intervencije omogućuju razmenu i prelivanje znanja, jačajući socijalnu interakciju i stvarajući osećaj zajedništva; fabrika ekološke osvešćenosti – gde se upotrebom novih materijala i pozitivnim odnosom prema prirodnom okruženju stvaraju uslovi za očuvanje životne sredine; fabrika novih mogućnosti – gde tehnološke pogodnosti i inovativni pristupi kreiraju radna mesta, podižući kvalitet života i aktivnosti.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 08

OASA-24072-09
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 09

Nastavnik:
dr Ivan Simić, docent

Tema: EKOLOGIJA DONJEG DORĆOLA

Fokus rada na ovom studiju će biti usmeren ka urbanoj ekologiji i ekosistemskom sagledavanju života lokalne zajednice na području donjeg Dorćola. Na taj način će se pristupiti i koncipiranju, projektovanju i rekonstrukciji fizičke strukture područja, kako bi se ono transformisalo u održivu i otpornu celinu, sačinjenu od dobro umreženih i povezanih lokalnih ekosistema.

Urbani dizajn i projektovanje se koriste kao sredstvo kojim će se ekološki principi primeniti prilikom rekonstrukcije postojećih i izgradnji novih urbanih celina (lokalnih ekosistema), oslanjajući se na kulturne, socijalne i ostale specifičnosti donjeg Dorćola i prakse lokalnog stanovništva.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 09

kurs_thumb_grey_2018

OASA-24072-10
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 10

Nastavnik:
arh. Ivica Nikolić, docent

Tema:

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 10