UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201718-OASA-24071-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNIC_m

heneghan peng architects – Airbnb The Warehouse Office, Dablin | Foto © Donal Murphy

Obaveštenje za studente (09.02.2018)
Spisak studenata za OASA-24072 Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

broj šifra_______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Studio 02A*
II godina – 4. semestar
41 OASA-24072

Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

URBANTRANS IMT – Projekat održive urbane zajednice kroz urbanu transformaciju kompleksa IMT na Novom Beogradu

Poligon za istraživanja i traženja održivih urbanih praksi u naseljskim zajednicama u školskoj 2017/18. godini odabrana je zona kompleksa Industrije motora i traktora na Novom Beogradu. Posle višegodišnjeg, veoma burnog, društveno-ekonomskog procesa transformacije ovog nekadašnjeg giganta socijalističke industrije, okončanjem procesa privatizacije stekli su se i uslovi za intenzivniju urbanu transformaciju ovog područja.

Urbana transformacija kompleksa Industrije motora i traktora na Novom Beogradu može se posmatrati kao tačka fokusa u traganju za Beogradom novog sutra iz dva ključna razloga: – sa jedne strane ovo područje spada u kategoriju „prioritetnih razvojnih celina i strateških gradskih projekata“ (GUP BG – Generalni urbanistički plan Beograda, 2016. godina), a sa druge strane važeća planska dokumentacija opisuje ovo područje kao buduće stambeno-poslovno područje sa javnim službama i funkcijama.

Ovako definisani planski elementi, pred arhitekte i urbaniste stavljaju niz problemskih pitanja na koje je potrebno naći odgovore: Kako projekat novog stambenog naselja može biti istovremeno i razvojna poluga Beograda? U kom smislu (ekonomskom, socijalnom, ekološkom…)? Ko bi bili zainteresovani akteri za razvoj ovog područja? Koji su to „javni“, a koji privatni interesi koje na ovom području treba usaglasiti? Kako bi onda urbana struktura ovog novog naselja trebalo da izgleda? Koji su to ključni aspekti održivosti koji izdvajaju ovo urbano područje? Kako se oni mogu postići? Koliko bi trajala ova transformacija? Šta je to potrebno da se ona desi na efikasan, a istovremeno i efektivan način?

U okviru praktične nastave ovog studio projekta studenti će zajedno sa svojim nastavnicima i saradnicima, na kritički i kreativan način, istraživati polje razvojnih mogućnosti ovog područja.

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima savremenih koncepata održivih urbanih zajednica i njihove primene u posmatranom društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu. Upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima projektovanju održivih urbanih zajednica.


___ ___________

Lista izbornih projekata:

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-01-LALOVIC

Effekt – ReGen Village, Almer, Holandija | Ilustracija © Effekt

OASA-24072-01
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 02

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

“Najveća jedinstvena transformacija sveta biće jednostavno prihvatanje globalne razumnosti i pluralističke tolerancije – globalno prihvatanje ego-racionalnosti (na putu ka vizionarskoj logici)… Drugim rečima, pravi problem nije problem eksterijera. Pravi problem je unutrašnjost. Pravi problem je kako navesti ljude da se interno transformišu, od egocentrične do sociocentrične ka globalnoj svesti, što je jedina pozicija sa koje mogu shvatiti globalne dimenzije problema na prvom mestu, sa koje se slobodno, čak i željno, prihvataju globalna rešenja… Globalna svest nije ciljno uverenje koje se može naučiti, već subjektivna transformacija u unutrašnjim strukturama svesti, koja na prvom mestu stvara nova uverenja, i koja je proizvod duge linije razvoja unutrašnje svesti.”
Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (1995, 2000)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 01

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-02-STUPAR

OASA-24072-02
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 02

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Tema: ŽIVA FABRIKA

Rad na studiju će se zasnivati na idejama iznetim u ARUP-ovom okviru za ravoj Jatkasari naselja u Helsinkiju, čiji je cilj postizanje održivog i karbon-neutralnog okruženja. Živa fabrika stoga predstavlja višeznačnu koncepciju: fabrika znanja – gde prostorne intervencije omogućuju razmenu i prelivanje znanja, jačajući socijalnu interakciju i stvarajući osećaj zajedništva; fabrika ekološke osvešćenosti – gde se upotrebom novih materijala i pozitivnim odnosom prema prirodnom okruženju stvaraju uslovi za očuvanje životne sredine; fabrika novih mogućnosti – gde tehnološke pogodnosti i inovativni pristupi kreiraju radna mesta, podižući kvalitet; čineći IMT svojevrsnim poligonom gde prostor i korisnici perpetualno konstituišu urbani prostor budućnosti.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 02

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-03-DJUKIC

Schmidt Hammer Lassen Architects – West Shanghai Workers Cultural Palace, Šangaj, Kina | Ilustracija © Schmidt Hammer Lassen Architects

OASA-24072-03
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 03

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Tema: KREATIVNI-PAMETAN GRAD (Creative City Vs. Smart City)

Uža tema studija 03 je sagledavanje interakcije koncepata kreativnog i pametnog grada na nivou susedstva – Creative-Smart Neighbourhoods, u funkciji formiranja programsko-konceptualnog rešenja. Studenti će se kroz ovaj studio susresti sa najnovijim tokovima razvoja u urbanizmu. Biće im predstavljen veliki dijapazon mogućnosti razvoja, gde će se savremena kultura i kreativnost, kao i kulturne/kreativne industrije povezati sa primenom IKT tehnologija i digitalizacijom grada – umrežavanje gradskog, virtuelnog i kreativnog prostora u jedinstvenu celinu. Na ovaj način studenti će se, pored produbljivanja već usvojenih veština urbanističkog planiranja i projektovanja, steći i sposobnost sagledanja i primene inovacija i novih tehnologija i koncepata u gradskom prostoru.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 03

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_05

Foto © Aleksandar Kujučev

OASA-24072-04
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 04

Nastavnik:
dr Jelena Živković, vanredni profesor

Tema: ZDRAV GRAD = AKTIVAN GRAD

U cilju očuvanja i obezbeđenja stanja dobrog telesnog, psihičkog i društvenog blagostanja ljudi, u studiju se razmatra koncept aktivnog dizajna kao osnov prostornog razvoja održive stambene zajednice. Fokus rada je na prostorima i sadržajima urbane rekreacije koji se sagledavaju kao okosnica za uspostavljanje veza između čoveka sa drugim ljudima, kao i sa prirodom. Teži se formiranju mreža rekreativnih prostora koje istovremeno doprinose zadovoljavanju rekreativnih potreba i održivom urbanom razvoju.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 04

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_06

Borneo-Sporenburg, Amsterdam | Autor fotografije: Uroš Radosavljević

OASA-24072-05
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 05

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Tema: PRAVEDAN GRAD

Kako možemo da kreiramo održivu urbanu zajednicu u odnosu na vrednosti pravednog grada: različitosti, demokratije i jednakosti? Učićemo da sprovedemo vrednosti pravednog grada na konkretnu urbanu situaciju kroz koncipiranje mešovitih urbanih sadržaja i prostora za različite životne stilove i stanovnike. Kreiraćemo dostupne kvalitetne javne i rekreativne prostore i objekte društvenog standarda. Istraživaćemo ponudu različitih tipova stanovanja, poput pristupačnih stanova ili stanova/radnog prostora za mlade kreativne ljude i umetnike. Sagledaćemo da li ima mesta za male firme da se lociraju i lokalnu proizvodnju u kojoj bi i budući stanovnici učestvovali i radili. Zagovaraćemo i održive načine kretanja, pešačenje, bicikle i javni prevoz, kao i prostore ulica u kojima se kretanje odvija, ali i kvalitetno živi život.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 05

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Autor: Predrag Milovanović | Izvor: dobromesto.tumblr.com

OASA-24072-06
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 06

Nastavnik:
dr Marija Maruna, vanredni profesor

Tema: interAKTIVNE ZAJEDNICE

Ljudi su društvena bića. Odnosi među ljudima se smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj će se zasnivati rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa. Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te će se u studiju tragati za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 06

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Autor: Predrag Milovanović | Izvor: dobromesto.tumblr.com

OASA-24072-07
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 07

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Tema: interAKTIVNE ZAJEDNICE

Ljudi su društvena bića. Odnosi među ljudima se smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj će se zasnivati rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa. Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te će se u studiju tragati za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 07

OASA-24072-08
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 08

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Tema: TRI U JEDAN

Održivost kao pristup razvoja grada obuhvata više protivrečnih koncepata: Sve treba da je nadohvat ruke i ekološki prihvatljivo – a treba da bude jeftino izvedeno; treba obezbediti radna mesta – a neprihvatljivo je zagađenje životne sredine; treba sve efikasno izvesti, u kratkom roku – a treba uvažiti sve grupe korisnika…

U ovom amalgamu kontradiktornih ciljeva i dobrih namera, potreban je balans i simbioza elemenata, praktična mudrost, a pomalo i sreća.

Balans sastojaka kao u šoljici dobre kafe :)

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 08

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-09-NIKOLIC

Industrija mašina i traktora a.d, logo kompanije

OASA-24072-09
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 09

Nastavnik:
arh. Ivica Nikolić, docent

Tema: FABRIKA snova…

FABRIKA snova* *igra sa pismom je namerna – od “latiničnih” vremena (logotip IMT), do savremenih “ćiriličnih” vremena. “Snova” na jednom drugom slovenskom jeziku znači “opet, ponovo, ispočetka”, što ostavlja mogućnost slobodnog i simboličnog tumačenja teme studija “IMT-a kao fabrike komercijalnih snova” ili mogućeg “Novog početka”.

1988. fabrika IMT je zapošljavala 9.800 radnika, proizvela 40.000 traktora i 35.000 mašina… 2000-tih je to “obično” građevinsko zemljište, 35 ha, plan za stambeno-poslovni kompleks, 10.000 stanovnika. Nekada “Fabrika snova” socijalističkog napretka i uspeha, a danas? Šta je i kako obezbediti javni interes u savremenim situacijama kada je osnova za planiranje jednostrana perspektiva isključivog finansijskog uspeha?

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 09

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-10-FURUNDZIC

Kadar iz filma Naturopolis (Tokyo); Bernard Guerrini, režija

OASA-24072-10
STUDIO 02A – Održive urbane zajednice – Projekat – 10

Nastavnik:
dr Danilo Furundžić, docent

Tema: INDUSTRIJSKI NATUROPOLIS: ZELENA REVOLUCIJA

Sve moderne metropole danas moraju odgovoriti na ključno pitanje: kako priroda može pomoći ekološkom i održivom razvoju grada, i omogući stanovnicima život u harmoniji sa ekosistemom? Kako ponovo uspostaviti vezu pojedinca sa prirodom? Za budućnost grada je potrebno da se poboljša kvalitet života, da bi grad postao atraktivniji i prijatniji prostor za život.

Fokus rada u studiju je na de-urbanizaciji urbanog okruženja i proučavanju transformativne promene industrijskih zona grada. Težište je na formiranju održive urbane zajednice kroz urbanu proizvodnju i poljoprivredu, kao i renoviranje postojeće industrije.

Metamorfoza grada je već počela: zelena revolucija je u toku!

KURIKULUM: Održive urbane zajednice – Projekat – 10