УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Елементи пројектовања*
01 ОАСА-11011

Архитектонско пројектовање

Основни циљеви рада се односе на разумевање улоге архитекте у стваралачким процесима (од идеје до реализације) везаним за просторну и програмску артикулацију арх. пројекта. Идеја је развити логику о арх. пројектовању као следу креативних активности који има тачно одређен циљ: формирање функционалног, употребљивог и естетски уређеног простора.

КУРИКУЛУМ: Архитектонско пројектовање ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ: Архитектонско пројектовање

Подлоге за пројектовање се налазе на Арх.Порталу.

02 ОАСА-11012

Ликовни елементи

Циљ наставе је да студнети усвоје знања о основним ликовним елементима и стекну практична ликовна искуства из области на које се односе теорија форме и теорија боје. Циљ наставе је и да се истражују везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре на нивоу једноставних и апстрактних ликовних истраживања.

КУРИКУЛУМ: Ликовни елементи
03 ОАСА-11013

Визуелна истраживања

Циљ курса Визуелна истраживања је да се током процеса извођења наставе, одабраним тематским јединицама и адекватним педагошким методама, код студената поступно и перманентно развијају аналитичке, креативне и извођачке способности неопходне за активно учешће у визуелном истраживачком процесу.

КУРИКУЛУМ: Визуелна истраживања
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Увод у архитектуру и уметност*
Формирање студентских елабората
04 ОАСА-11021

О архитектури

Предмет О архитектури упознаје студенте са основниме елементима струке, са областима и дисциплинама које је чине, као и са основним идејама и претпоставкама савремене архитектонске теорије и праксе. Кроз предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу почетни увид у основне појмове у архитектури и испитују њихов садржај и значења.

КУРИКУЛУМ: О архитектури
05 ОАСА-11022

Архитектура данас

Циљ наставе на предмету јесте да се студенти упознају са значајним савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму у свету од друге половине 20. века до данас, што представља добру теоријску подлогу за њихове будуће пројектанске задатке.

КУРИКУЛУМ: Архитектура данас
06 ОАСА-11023

Уметност данас

Циљ наставе на предмету Уметност данас је да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности, као и облицима и областима које је чине.
Студенти треба да се упознају са основним појмовима уметности каква се испољава данас, а који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема савремене уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Уметност данас
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Основе урбанизма 1
07 ОАСА-11030

Град: форме и процеси

Настава на предмету је усмерена на упознавање и сагледавање феномена града, његову улогу и позицију у контексту друштва, технологије и животне средине. У предавањима се наглашава веза града и архитектуре кроз проучавање урбане форме и објашњавају се процеси који директно и индиректно утичу на градски простор и друштво.

КУРИКУЛУМ: Град: форме и процеси
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 1 и материјали
08 ОАСА-11040

Архитектонске конструкције 1

Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима конструисања и материјализације зграда мањег габарита и распона у масивном конструктивном склопу.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 1
09 ОАСА-11050

Материјали и физика зградa

Проучавајући одабране карактеристике и облике понашања материјала, студенти стичу свест о њиховим потенцијалима, могућностима и начинима на који се они примењују у архитектонским објектима, као и о узрочно-последичној вези коју одабир материјала има на понашање зграде као целине, односно, на остваривање потребних услова комфора у њој.

КУРИКУЛУМ: Материјали и физика зградa
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина:
Геометрија архитектонске форме 1
10 ОАСА-11060

Математика у архитектури

Предмет Математика у архитектури својим називом говори о свом карактеру. Садржи одабрана поглавља математике која имају своју непосредну примену у области архитектуре и урбанизма.

КУРИКУЛУМ: Математика у архитектури
11 ОАСА-11070

Геометрија облика 1

• развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и професионално компетентног читања тродимензионалног простора и унапређење способности имагинације;

• упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања – екстеријерно и ентеријерно;

• упознавање студената са методама геометријско-конструктивне обраде и представљања 3Д форми применљивих у архитектури и урбанизму – у „ортогоналним приказима“, сагласно захтевима савремене CAAD технологије.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 1
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Графичке форме
12 ОАСА-11080

Трансформација графичке форме

Циљ курса Трансформација графичке форме је да се студенти почетници, кроз низ пригодних тематских јединица, теоретски и практично упознају са начинима формирања артикулисаних геометризованих графичких форми и њиховом трансформацијом у нове афирмативне појавне облике погодне за даљу практичну примену.

КУРИКУЛУМ: Трансформација графичке форме

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета

2. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Простор и облик*
13 ОАСА-12011

Простор и облик

Студенти се уводе у пројекат архитектуре, истражујући идеје о односу простора и облика, испитујући основне елементе структуре архитектонског простора, изграђујући просторе и ситуације, и пројектујући сопствена средства за рад у задатом оквиру – ради уједначавања основних знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио пројекту.

КУРИКУЛУМ: Простор и облик ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ: Простор и облик
14 ОАСА-12012

Ликовне форме

Настава на предмету Ликовне форме омогућава студентима целовито разумевање обрађених ликовних проблема, простор за истраживање различитих ликовних техника и представља основу за примену искустава ликовних уметности у подручју архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Ликовне форме
15 ОАСА-12013

Архитектонска графика

Примарни циљ курса Архитектонска графика је пружање графичке подршке паралелном курсу Простор и облик кроз сукцесивни низ одговарајућих задатака, уз поштовање индивидуалног ауторског графичког концепта и коришћење адекватних презентационих поступака и доступних технологија којима се креативна идеја преводи у афирмативни инжењерски цртеж, мануелни или рачунарски модел, фотографију и текст.

Секундарни циљ курса Архитектонска графика је самостална примена стечених знања и вештина, у реализацији завршних графичких и моделарских презентација на осталим наставним курсевима током студија архитектуре, који се базирају на геометризованом начину графичког представљања и духу савременог графичког дизајна.

КУРИКУЛУМ: Архитектонска графика
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Историја модерне
16 ОАСА-12020

Историја модерне архитектуре и урбанизма

Предмет има за циљ да се студенти упознају са основама историје модерне архитектуре и урбанизма које укључују теоријске аспекте проучавања архитектуре и урбанизма у 19. и 20. веку. Поред стицања базичних знања из историје модерне архитектуре и урбанизма, рад на предмету доприноси, у извесној мери, развијању критичког мишљења студената и њихове опште интелектуалне компетенције.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне архитектуре и урбанизма
17 ОАСА-12030

Историја модерне уметности и дизајна

Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности, дизајна и визуелне културе. У предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од појаве индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њихових теорија, као и најразличитија питања односа и интеракција које владају између различитих уметности у контексту естетских и теоријских промишљања.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне уметности и дизајна
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Основе урбанизма 2
18 ОАСА-12040

Морфологија града

Упознавање са методама морфолошких и типоморфолошких истраживања, са релевантним урбаним процесима, феноменима и идејама које су битно утицале и одредиле истраживања морфологије града.

КУРИКУЛУМ: Морфологија града
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 2
19 ОАСА-12050

Архитектонске конструкције 2

Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима конструисања и материјализације кровова зграда мањег габарита и распона у масивном конструктивном склопу. Студент током наставе на овом предмету усваја знања неопходна за адекватно дефинисање кровних конструкција, материјализацију покривања кровова, отворе у кровном покривачу и ентеријерске облоге подова, зидова и плафона. Предмет представља заокружен корпус знања наопходних за конструисање и материјализацију кровова мањих зграда.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 2
20 ОАСА-12060

Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде

Циљ предмета је да се кроз израду извођачког пројекта за мањи индивидуални објекат провежбају стечена знања из теоретских предмета Архитектонске конструкције 1 и 2. Рад на пројекту студентима пружа неопходна знања о конструкцији и материјализацији једног мањег објекта и практично заокружује у целину појединачне сегменте склопа објекта са којима се сусретао у теоретској настави.

КУРИКУЛУМ: Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 1
21 ОАСА-12070

Механика и отпорност материјала

Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава студентима стицање основних знања у вези са природом, расподелом и величином унутрашњих сила у напрегнутим линијским елементима конструктивних склопова архитектонских објеката, као и стицање основних знања у вези са димензионисањем ових елемената тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности. Настава се састоји из два часа предавања недељно и два часа вежбања недељно. У току наставе студенти полажу два колоквијума. Студенти полажу и завршни испит.

КУРИКУЛУМ: Механика и отпорност материјала
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина:
Геометрија архитектонске форме 2
22 ОАСА-12080

Геометрија облика 2

Развијање вештина:
• конструисања 2Д приказа архитектонских и урбанистичких простора: косе пројекције и перспективе,
• конструисања сенке за задати извор светлости – у различитим типовима 2Д приказа
• фотомонтаже и реконструисања обликовних и димензионих карактеристика архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама – перспективном реституцијом њихових геометријских својстава и параметара осветљаја, и
• «тродимензионалног мишљења» у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања – коришћењем погодности виртуелних CAАD 3D простора.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 2

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.