UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

5. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Teorija projekta 1
44 OASA-35010

Metodologija projekta

Sticanje sposobnosti za uočavanje i analizu strukture projektovanog prostora u odnosu na postupak projektovanja – prepoznavanje sklopova i elemenata i njihovih uzročno-posledičnih veza koje su od značaja za način izrade projekta.

KURIKULUM: Metodologija projekta
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Organizacija prostora 3
45 OASA-35020

Industrija i trgovina

Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja trgovačkih i industrijskih objekata. Pored osnovnih načela lociranja, zoniranja, komponovanja i funkcionalnog rešavanja organizacije navedenih programa, studenti se upoznaju i sa njihovim specifičnim oblikovnim i konstruktivnim zahtevima i karakteristikama.

KURIKULUM: Industrija i trgovina
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Graditeljsko nasleđe
46 OASA-35030

Graditeljsko nasleđe u Srbiji

Cilj je da se studenti upoznaju sa graditeljskim nasleđem u Srbiji, njegovim nastankom, karakteristikama i vrednostima. Kroz proučavanje opštih tokova i odlika naselja i arhitekture na prostoru Srbije, studenti će se upoznati sa osnovnim prostornim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama istorijske sakralne, profane i stambene arhitekture, što će upotpuniti njihova saznanja o vlastitoj graditeljskoj tradiciji i unaprediti njihove kreativne sposobnosti. Pored toga studenti će se upoznati i sa snovnim problemima vezanim za očuvanje i zaštitu graditeljskog nasleđa.

KURIKULUM: Graditeljsko nasleđe u Srbiji
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Urbana obnova i planiranje 1
47 OASA-35040

Urbana analiza i planiranje

Težište predmeta je na uočavanju, pozicioniranju i izučavanju suštine problema u urbanom razvoju, kao i definisanju i analizi problema u odnosu na moguće pravce njihovog rešavanja. Problemi se posmatraju u okviru domena javne intervencije. Predmet je usmeren ka objašnjenju problema, a ne ka njihovom rešavanju. Posebni ciljevi predmeta su:
– Razvijanje interesa za složene probleme sa kojima se gradovi susreću.
– Razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja, jasnoće komunikacije i sprovođenja uređenih istraživanja.
– Podsticanje kreativnog mišljenja koje omogućava uključivanje u stručno delovanje na koncipiranju alternativnih puteva razvoja gradova u
budućnosti

KURIKULUM: Urbana analiza i planiranje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Instalacije
48 OASA-35050

Instalacije

Osposobljavanje studenata za izradu glavnih projekata vodovoda i kanalizacije za arhitektonske objekte. Upoznavanje sa savremenim instalacionim mrežama i uređajima u arhitektonskim objektima, njihova međusobna koordinacija i prostorne potrebe u objektima, kao i povezivanje na gradsku infrastrukturu.

KURIKULUM: Instalacije RASPORED PO GRUPAMA: Instalacije NOVO

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za OASAIASA-35060 Projektovanje i proračun konstrukcija 2 – 2016/17

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 4
49 OASA-35060

Projektovanje i proračun konstrukcija 2

Cilj nastave je sticanje osnovnih znanja u oblasti projektovanja i dimenzionisanja drvenih i metalnih konstrukcija arhitektonskih objekata. Usvojena znanja na ovom premetu doprineće povećanju obima znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 2

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za OASAIASA-35070 Studio 03a – Razvoj projekta – 2016/17

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 03a
50 OASA-35070

Studio 03a – Razvoj projekta

SALON JAHTI I PLOVILA na prostoru Marine Dorćol
Cilj predmeta je da se studenti kroz različite faze i elemente arhitektonsko- urbanističkog projekta, kao simulacije postupka projektovanja zgrada upoznaju sa potrebnim sadržajem tehničke dokumentacije, kao i sa relevantnom regulativom iz domena arhitektonskog projektovanja i građenja, sagledavajući normativne uticaje na sam proces projektovanja. Projektnim zadatkom se predviđa da se na zadatoj lokaciji Marine Dorćol u Beogradu projektuje prodajno-izložbeni SALON JAHTI I PLOVILA, kao prostor namenjen različitim vidovima izlaganja, koji shodno tome, može imati fleksibilnu organizaciju prostora. Konstruktivni sistem objekta treba da bude usklađen sa njegovom namenom, oblikovanjem i materijalizacijom salona treba obezbediti energetsku racionalnost, kao i potrebnu vizuelnu prepoznatljivost.

KURIKULUM: Studio 03a – Razvoj projekta

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2016/17
Raspored nastavnika po salama za OASAIASA-35080 Studio 03b – Višeporodično stanovanje – 2016/17

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 03b
51 OASA-35080

Studio 03b – Višeporodično stanovanje

VIŠEPORODIČNO STANOVANJE NA VRAČARU
Osnovni cilj predmeta je definisanje arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa dispozicijom elemenata saobraćajne infrastrukture i prostorno kompozicionog plana objekta višeporodičnog stanovanja za lokaciju koja obuhvata postojeći gradski blok na Vračaru u Beogradu. Kroz inkorporiranje savremenih rešenja arhitektonsko-urbanističkih sklopova višeporodičnog stanovanja, studenti stuču znanja o faktorima relevantnim za formiranje projektantskog rešenja, uz razumevanje odnosa zadate funkcije prema zatečenim vrednostima. Mogućnost da se interveniše u realnim prostornim okvrima pruža mogućnost studentima da istraže načine formiranja novih ambijentalnih vrednosti i ispitaju potencijale za drugačije doživljaje prostora.

KURIKULUM: Studio 03b – Višeporodično stanovanje PRILOG: Studio 03b – Višeporodično stanovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Izborni predmet
52 OASA-35090

Izborni predmet 1

Predmet ima za cilj da studentima omogući dalje usavršavanje iz oblasti stanovanja. Nakon teoretskih predavanja iz stanovanja i studijskog rada u prethodnom semestru iz oblasti porodičnog stanovanja i prelaznih oblika stanovanja, na ovom predmetu se kroz serijal predavanja i rad u studiju, studenti upoznaju sa problematikom višeporodičnog stanovanja. Kroz namenska predavanja u vezi sa specifičnostima ovog vida stanovanja, kao i kroz izradu projekta, na
konkretnoj lokaciji, studenti se upoznaju sa prednostima i ograničenjima višeporodičnog stanovanja. Rad u studiju, serija diskusija, kao i studije slučaja, a sve to u skladu sa kontekstom, pružaju mogućnost studentima da formiraju savremeni arhitektonski stav o temi i savladavaju veštine neophodne za kreiranje idejnog projekta višeporodičnog objekta.

6. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Teorija projekta 2
53 OASA-36010

Proces projektovanja

Proces projektovanja predstavlja rezime dela teorijske nastave na osnovnim akademskim studijama. Ciljevi predmeta su ispitivanje arhitekture kao komunikacijskog i socijalnog fenomena i shvatanje nastajanja arhitektonskog dela kao niza relativnih stanja, koja se sukcesivno nadovezuju u traganju za jednom od mogućnosti organizacije prostora. Kroz nastavu će se težiti uspostavljanju mreže uporišnih tačka, preko kojih će biti moguće kretanje kroz širu sferu fenomena kulture, informacije i komunikacije, uz neophodnu kombinaciju pristupa, kao i izbegavanje isključivosti i stavova koji se unapred podrazumevaju.

KURIKULUM: Proces projektovanja
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Urbana obnova i planiranje 2
54 OASA-36020

Urbana obnova

Predmet ima za cilj upoznavanje sa osnovnim znanjima vezanim za integralnu i održivu urbanu obnovu. Uvođenje studenata u oblast urbane obnove, regeneracije i urbane reciklaže. Pregled najnovijih saznanja o urbanoj obnovi i regeneraciji, kroz prilagođavanje globalnim promenama, prihvatanje novih senzacija i fenomena u smislu socijalnih odnosa, novog oblika stanovanja, ekološkog dizajna, kulturnih datosti, graditeljskog nasleđa i njegove zaštite, a sve to unutar konteksta velikih urbanih obnova.

KURIKULUM: Urbana obnova
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Organizacija građenja
55 OASA-36030

Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Upoznavanje studenata sa pojmovima koje se odnose na aktivnosti i obaveze arhitekte kao učesnika u izgradnji, kao i zakonski regulisane procedure u oblasti arhitekture, urbanizma i realizacije objekata. Cilj je, takođe, osposobljavanje budućih arhitekata za preuzimanje aktivne uloge u procesu izgradnje objekata, nadzoru, kontroli kvaliteta, kao i ostalim aktivnostima vezanim za proces realizacije arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Organizacija građenja i osnove menadžmenta
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Konstruktivni sistemi
56 OASA-36040

Konstruktivni sistemi

Cilj predmeta je upoznavanje sa različitim tipologijama konstruktivnih sistema, njihovim specifičnim performansama, elementima i metodama povezivanja elemenata sistema kojima se ostvaruju noseće uloge struktura, odnosno obezbeđuju adekvatni načini prenosa opterećenja i zadovoljavaju zahtevi ravnoteže, stabilnosti, čvrstoće i krutosti. Upoznavanje sa sistematskim pristupom izboru konstruktivnog sistema prema projektnom zadatku. Koordiniranje arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta u cilju nalaženja optimalnog rešenja i racionalne primene u arhitekturi.

KURIKULUM: Konstruktivni sistemi
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Regulativa
57 OASA-36050

Regulativa

Nastava na predmetu ima za cilj da studente upozna sa značajem, razvojem i sadržajem regulativnog okvira u procesima urbanističkog i prostornog planiranja, arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i procesu realizacije arhitektonskih objekata, kao i sistemom standarda i normativa koji obavezuju arhitekte u njihovom profesionalnom radu. Razvijanje sposobnosti da se stečena znanja primene u praksi, kao i da se prepoznaju obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja različitih učesnika u procese planiranja, projektovanja i građenja. Svest o uzročno-posledičnoj povezanosti društvenog konteksta i procesa u arhitekturi. Sposobnost studenata za primenu praktičnih znanja o procesima realizacije i upravljanja.

KURIKULUM: Regulativa

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za OASA-36060 – Studio 04 – Sinteza – 2016/17

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 04 – Sinteza
58 OASA-36060

Studio 04 – Sinteza

TRA:G:RADA
Projektovanje gradskog bloka u kontekstu starog gradskog jezgra, njegovo koncepcijsko, modelsko i tipološko istraživanje, osnovne su teme zadatka. Teorijski nivo projekta zahteva istraživanje kako projektantskih ili programskih, tako i svih ostalih (socioloških, istorijskih, psiholoških…) odrednica koje definišu gradski blok, uz pokušaj da se analizira i istakne specifična veza sa bogatim i kompleksnim arhitektonskim nasleđem u starom gradskom jezgru. Konačni rezultat trebao bi da bude iskazan kroz izradu arhitektonsko- urbanističkog projekta koji je po svom sadržaju, značenju i prezentaciji internacionalno prepoznatljiv, komunikativan i jasan, a po načinu izrade individualan i potkrepljen čvrstim projektantskim i teorijskim stavovima.

KURIKULUM: Studio 04 – Sinteza PRILOG KURIKULUMA: Studio 04 – Sinteza
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
59 OASA-36070

Stručna praksa

Cilj nastave je primena stečenih znanja i njihova provera u praksi. Student se upoznaje sa raznim fazame procesa realizacije objekta, od formiranja tehničke dokumentacije, odnosa sa klijentom, procedurom dobijanja raznih dozvola i saglasnosti, pa do konkretnog rada na izvođenju objekta i uloge arhitekte u nadzoru i kontroli kvaliteta radova.

KURIKULUM: Stručna praksa Obaveštenje o Stručnoj praksi Prijava za Stručnu praksu