UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za OASA-35090 – IP 1 – 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za IASA-35090 – IP 1 – 2016/17

broj šifra Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
III godina – 1. semestar
STUDIJSKA CELINA IZBORNI PREDMET
52 OASA-35090

Izborni predmet 1

Predmeti izbornog bloka:
1. OASA-35090-01: Privatno i javno u stambenoj arhitekturi antike i srednjeg veka
2. OASA-35090-02: Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa
3. OASA-35090-03: Projektovanje u ruralnim područjima 1 – Stanovanje na selu
4. OASA-35090-04: Projekat mobilnih umetničkih rezidencija
5. OASA-35090-05: Uvod u nove medije
6. OASA-35090-06: Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata
7. OASA-35090-07: Engleski za arhitekte 1
8. OASA-35090-08: Urbani marketing
9. OASA-35090-09: Otvoreni gradski prostori
10. OASA-35090-10: Mobilnost u gradu
11. OASA-35090-11: Detalj u arhitekturi
12. OASA-35090-12: Ekološki aspekti projektovanja i građenja
13. OASA-35090-13: Elementi armiranobetonskih konstrukcija
14. OASA-35090-14: Ogledi iz konstrukcija
15. OASA-35090-15: Strukturalne forme
16. OASA-35090-16: Zelena arhitektura
17. OASA-35090-17: Koncepti susedstva
18. OASA-35090-18: Arhitektura ili revolucija

Lista izbornih predmeta:

201617_OASA-35090-1-PRIVATNO-I-JAVNO-U-ST.-ARH-ANTIKE-I-SREDNJEG-VEKA

Izvor ilustracije: Adobe Stark

OASA-35090-01 – IZBORNI PREDMET 1:
PRIVATNO I JAVNO U STAMBENOJ ARHITEKTURI ANTIKE I SREDNJEG VEKA

Nastavnik:
dr Gordana Milošević- Jevtić, docent

Helenizacija u umetnosti i arhitekturi postaje osnovni okvir privatnog i javnog života u Rimskom carstvu. Socijalna i istorijska raznolikost u organizaciji kuće na istoku i zapadu sublimira jedinstven razvojni tip stambene arhitekture Rimske imperije-domus. Tokom pozne antike dolazi do transformacije odnosa javno i privatno, a vile i palate postaju mesto koje više liči na privatizovani forum. Stambena arhitektura feudalnog Zapada i organizovanje javnog i privatnog u jednoprostornim i višeprostornim kućama. Srednjovekovna kuća i uspostavljanje koncepta građanina-domaćin. Transformacija privatnog i javnog u kontekstu ranohrišćanskog dvora. Stečena specifična znanja u oblasti antičke i srednjovekovne stambene arhitekture bila bi od neposredne koristi u projektovanju savremenog stanovanja u gradu i selu.

KURIKULUM: PRIVATNO I JAVNO U STAMBENOJ ARHITEKTURI ANTIKE I SREDNJEG VEKA

201617_OASA--35090-02

Arheo-etno park, Ravna kod Knjaževca | Foto © Mirjana Roter Blagojević

OASA-35090-02 – IZBORNI PREDMET 1:
ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Kroz nastavu na predmetu Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa studenti se upoznaju sa razvojem zaštite graditeljskog nasleđa kod nas i u svetu, kao i sa savremenim normama, preporukama i poveljama. Oni se upućuju u proces valorizacije i određivanja spomeničkih svojstava istorijskih građevina i prostora,kao i osnovnim kategorijama spomeničkih vrednosti. Pored osnovnih principa i metoda zaštite, oni se upućuju u ciljeve i principe revitalizacije graditeljskog nasleđa, kao i u mogućnosti revitalizacije i savremene pristupe obnovi istorijskih građevina i prostora. Tokom obilaska na terenu, neposredno se upoznaju sa problemima i praksom zaštite i prezentacije istorijskih ambijenata i građevina. Kroz rad na samostalnim temama studenti istražuju i prezentuju različite vidove savremene zaštite i prezentacije.

KURIKULUM: ZAŠTITA I REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

201516_17.2_IP2_Ribar

Kuća u Kali Basinu, Mađarska | Izvor fotografije: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

OASA-35090-03 – IZBORNI PREDMET 1:
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 1 – STANOVANJE NA SELU

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Sticanje teoretskih i praktičnih znanja studenata u oblasti planiranja i projektovanja prostora privatnog karaktera u ruralnim sredinama, imajući u vidu mogući odnos života i rada (poljoprivredno, mešovito i nepoljoprivredno stanovništvo). Nastava je koncipirana da unapredi sposobnosti studenata u savladavanju urbanističkih i arhitektonskih problema stambenih sadržaja u seoskim naseljima, poštujući posebnosti njihove organizacije u raličitim okruženjima i prostornim situacijama. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima sa pejzažnom likovnošću, i podizanje zainteresovanosti studenata za stručno delovanje u uslovno manje atraktivnim okruženjima, u cilju formiranja sopstvenih stvaralačkih okvira, oslobođenih uticaja pomodnih, kratkotrajnih i tržišno – komercijalnih tendencija.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 1 – STANOVANJE NA SELU

201617_OASA-35090-6-INTEGRISANO-MODELIRANJE-ARH-OBJEKATA

Studentski rad, Ana Ognjanović 2014/15

OASA-35090-06 – IZBORNI PREDMET 1:
INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković, docent

U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovama integrisanog modeliranja i upravljanja informacijama o arhitektonskim objektima, koristeći program Revit i oslanjajući se na obrazovne resurse firme Autodesk poznate kao BIM Curriculum. Predmet integrisanog modeliranja je stambeni objekat koji su studenti projektovali u okviru predmeta Studio projekat 1, u drugoj godini osnovnih akademskih studija.

KURIKULUM: INTEGRISANO MODELIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

201516_17.1_IP_G.VukovicNikolic

Ilustracija: doc. dr Gordana Vuković-Nikolić

OASA-35090-07 – IZBORNI PREDMET 1:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv.“opisnog diskursa“ u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku, da se obogati sposobnost „gledanja“ tako važna za arhitektonsku struku.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 1

201617_OASA-35090-9-OTVORENI-GRADSKI-PROSTORI

Foto © dr Zoran Đukanović

OASA-35090-09 – IZBORNI PREDMET 1:
OTVORENI GRADSKI PROSTORI

Nastavnik:
dr Zoran Đukanović, docent

Program „Otvoreni gradski prostori“ se bavi osposobljavanjem studenata da povezuju teoretska stanovišta i praktično delovanje kroz uspostavljanje autentičnih metoda i principa planiranja i projektovanja otvorenih gradskih prostora, kao i upoznavanjem studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u otvorenim gradskim prostorima, odnosno specifično u javnim gradskim prostorima koji se ostvaruju interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.

KURIKULUM: OTVORENI GRADSKI PROSTORI

201415_MASA_12040-03_o

Foto © dr Uroš Radosavljević

OASA-35090-10 – IZBORNI PREDMET 1:
MOBILNOST U GRADU

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Zadatak studenata je projekat urbanog dizajna sa fokusom na mobilnost i integraciju javnih prostora na međunarodnom stud. konkursu Schindler Global Award ‘Transformisanje urbanog jezgra: mobilnost i integracija javnih prostora’. Lokacija je Sao Paolo, Brazil, na mestu velike pijace planirane za izmeštanje, čime se oslobađa prostor za regeneraciju. Rok za predaju konkursa je 30.12.2016, više na www.schindler.com.

Mobilnost u gradu je sistem mera i projekata, kao i dostupnost gradskim sadržajima različitim vidovima saobraćaja: javnim, biciklističkim, pešačkim, automobilskim. Arhitekti se aktivno uključuju u projektovanje i planiranje mreža različitih vidova kretanja, kreirajući privlačna mesta. Cilj nastave je sticanje znanja za projektovanje i planiranje urbane mobilnosti za postizanje kvalitetnih mesta za život u gradu.

KURIKULUM: MOBILNOST U GRADU

201617_OASA-35090-11-DETALJ-U-ARH

Heyri Art Valley | Foto © Liao Yusheng

OASA-35090-11 – IZBORNI PREDMET 1:
DETALJ U ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jasna Čikić Tovarović, docent

Osnovne teme koje će biti predmet rada su: detalj kao deo arhitektonskog koncepta; značaj detalja za percepciju objekta kao celine; veza objekta sa terenom na nivou detalja; specifični detalji fasada; detalji ulaza, nadstrešnica; ograde; zastori; venci, atike; specifični detalji obloga u enterijeru; kombinovanje materijala, kompatibilnost; jednostavno- kompleksno u rešavanju detalja i dr.

KURIKULUM: DETALJ U ARHITEKTURI

201617_OASA-35090-12-EKOLOSKI-ASPEKTI-PROJEKTOVANJA-I-GRADJENJA-1

Le musée du quai Branly, Pariz – Jacques Chirac, arch. Jean Nouvel | Foto © dr Nataša Ćuković Ignjatović

OASA-35090-12 – IZBORNI PREDMET 1:
EKOLOŠKI ASPEKTI PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Građenjem permanentno oblikujemo svoje neposredno životno okruženje ali takođe mešamo i širu ekološku sliku. Pitanja održivosti tradicionalnih pristupa i ekoloških implikacija različitih koncepata u domenu arhitekture i urbaniѕma su posebno aktuelna poslednjih nekoliko decenija i dovela su do razvoja novih teorijskih modela ali i snažno uticala na arhitektonsku praksu. Studenti se kroz predavanja i sopstveni istraživački rad upoznaju sa osnovnim ekološkim aspektima projektovanja i građenja, pojmovima i konceptima iz ove oblasti, ali i podstiču na diskusiju i kritičko sagledavanje izloženih tema.

KURIKULUM: EKOLOŠKI ASPEKTI PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

Foto © dr Ruža Okrajnov-Bajić

OASA-35090-13 – IZBORNI PREDMET 1:
ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Cilj ovog kursa je temeljnije upoznavanje studenata sa mogućnostima primene armiranog betona u savremenim arhitektonskim objektima, kroz upoznavanje sa pravilima projektovanja i proračuna armiranobetonskih konstrukcija.

KURIKULUM: ELEMENTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

201415_17_1_IP_M.Glisic_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

OASA-35090-14 – IZBORNI PREDMET 1:
OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja velikih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostalih javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona.

KURIKULUM: OGLEDI IZ KONSTRUKCIJA

201617_OASA-35090-15-Strukturalne-forme

Prostorna struktura | 3D foto © S. Matejić

OASA-35090-15 – IZBORNI PREDMET 1:
STRUKTURALNE FORME

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Cilj predmata je upoznavanje studenata sa nekim od geometrijsko-strukturalnih relacija koje je moguće koristiti pri koncipiranju arhitektonskih struktura. Struktura je integralni deo arhitekture, a njeno poznavanje je osnov za razumevanje kako mehaničkih tako i konceptualnih aspekata inherentnih umetnosti građenja. Predmetom se afirmiše pristup u kome se integrišu sklopovi elementa sa obrazcima, proporcijama, razmerom, a koji su povezani sa esencijalnim aspektima arhitektonskog dizajna: formalnom i prostornom kompozicijom i koordinacijom. Strukturalna forma je arhitektonična forma, matemetički zasnovana, strukturalno efikasna, ekonomična i estetski prihvatljiva.
Cilj predmeta biće realizovan modelskim ispitivanjima koja će omogućiti istraživanja, simulaciju, komunikaciju, vizualizaciju, prezentaciju i produkciju strukturalnih formi.

KURIKULUM: STRUKTURALNE FORME

201617_OASA-35090-16-Zelena-arhitektura

Projekat O’Mighty Green, Eco NPP (eko-nuklearna elektrana) – Beatriz Ramo | Ilustracija © Beatriz Ramo

OASA-35090-16 – IZBORNI PREDMET 1:
ZELENA ARHITEKTURA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, docent

Studenti se u okviru nastave na predmetu upoznaju sa konceptom „zelene arhitekture“ kao celovitim teoretsko-ekološko-energetsko-tehnološkim pristupom projektovanju.
Cilj predmeta je sagledavanje osnovnog filozofskog okvira zelene arhitekture u savremenom ekološkom i energetskom kontekstu, različitim modalitetima i projektantsko tehnološkim pristupima kao i principima verifikacije i sertifikacije performansi.

KURIKULUM: ZELENA ARHITEKTURA

201516_17.1_IP_Koncepti-susedstva_o

Foto © EPA

OASA-35090-17 – IZBORNI PREDMET 1:
KONCEPTI SUSEDSTVA

Nastavnik:
dr Milica Milojević, docent

Nastava je interaktivna i obuhvata aspekte planiranja, projektovanja i konceptualizacije urbanog sklopa na nivou susedstva. Studenti angažuju različita interesovanja u istraživanju kompleksnih relacija koje se manifestuju i regulišu u malim razmerama.

KURIKULUM: KONCEPTI SUSEDSTVA

201516_17.1_IP_VMihajlov

Le Corbusier | Foto © Willy Rizzo

OASA-35090-18 – IZBORNI PREDMET 1:
ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Polazeći od dileme Le Corbusier-a, izborni predmet razmatra idealne i utopijske aspekte planiranja i arhitekture gradova, kao potencijale za razvoj Beograda.
Svi smo svedoci da su pojedini elementi distopijskog koncepta poput “1984 – te” DŽ. Orvela već realizovani u savremenom gradu, pa kurs stoga razmatra mogućnosti za realizaciju idealnih koncepata, odnosno pozitivnih, utopijskih planskih i arhitektonskih zamisli.

KURIKULUM: ARHITEKTURA ILI REVOLUCIJA