UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Organizacija prostora 1
23 OASA-23010

Stanovanje

Predmet kursa je upoznavanje studenata sa tematikom arhitektonsko- urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja. Tematske oblasti arhitekture i urbanizma vezane za problematiku stanovanja koje obuhvata sadržaj nastave leže u sferi istraživanja uslova i uticaja konteksta i uticajnih faktora koji dovode do različitih tipologija sklopova, njihovih identifikacija i komparacija. Izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru jedna je od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju praktičnih projektantskih problema u postupku projektovanja.

KURIKULUM: Stanovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Istorija arhitekture
24 OASA-23020

Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila

Upoznavanje sa najznačajnijim graditeljskim dometima u istoriji arhitekture od praistorije do pojave renesanse i baroka. Izdvajanje arhetipova kao univerzalnih ideja koje se transformišu u različitom programskom rešenju, funkciji i konstrukciji. Posebno težište u predavanjima je na izabranim primerima javne (sakralne i profane) arhitekture, nastalim u izvorištu određenih civilizacija i stilskih grupa, kao i njihov uticaj na formiranje škola i takozvane „provincijalne“ arhitekture. Paralelno čitanje tekstova u više knjiga ili delova teksta u jednoj knjizi i izdvajanje pojedinačnog od opšteg u kontekstu razvoja arhitekture.

KURIKULUM: Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 1*
25 OASA-23031

Oblikovanje gradskih prostora

U osnovi predmeta je upoznavanje i osposobljavanje studenata za razumevanje, sistematizaciju i analizu procesa formiranja i transformacije gradskih prostora i ambijenata, a radi prepoznavanja alata i sticanja osnovnih znanja za bavljenje urbanističkim projektovanjem i oblikovanjem gradskih prostora. Ovo se ostvaruje kroz podsticanje profesionalne radoznalosti kod studenata i stvaranje samostalnog puta u razumevanju odnosa i procesa i kreativnog pristupa u izražavanju problema grada i javnih prostora.

KURIKULUM: Oblikovanje gradskih prostora
26 OASA-23032

Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija

Predmet je usmeren na upoznavanje studenata sa problemskim i tematskim pristupom oblikovanju gradskog prostora kroz sagledavanje veza urbanog dizajna i planiranja, arhitekture i pejzažne arhitekture. Prepoznaju se aktuelne teme urbanog dizajna i sagledavaju različite uloge koje on ostvaruje u razvoju savremenih gradova. Specifična problematike oblikovanja pojedinih vrsta gradskih prostora razmatra se na primeru razvoja otvorenih i rekreativnih prostora u gradu.

KURIKULUM: Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 3
27 OASA-23040

Arhitektonske konstrukcije 3

Upoznavanje sa savremenim principima, logikom i metodama projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armirano-betonskom nosećom konstrukcijom i upućivanje u principe projektovanja materijalizacije različitih koncepata fasada. Razmatraju se koncepti i detalji fasada različitih u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje uzimajući u obzir uticaj funkionalno – oblikovnih i konstruktivnih zahteva i kriterijuma konfora boravka. Izlažu se specifičnosti materijalizacije erkera, balkona i krovova. Stiču se znanja o osnovnim principima industrijalizovane i montažne gradnje, principima projektovanja i izvođenja sklopova, elemenata i spojeva montažnih objekata, principima projektovanja i oblikovnim potencijalima prefabrikovanih i poluprefabrikovanih fasada i fasadnih obloga.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 3
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 2
28 OASA-23050

Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.

KURIKULUM: Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala za OASAIASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje – 2016/17

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 01A
29 OASA-23060

Studio 01A – Porodično stanovanje

NOVA KUĆA NA NOVOM BRDU
Tema kursa je težišno vezana za “porodično stanovanje” i njegove prelazne oblike ka višeporodičnim strukturama. Projektni zadatak odnosi se na arhitektonsko urbanitičko rešenje grupacije (ili više grupacija) jedinica namenjenih “porodičnom stanovanju” (odnosno stanovanju nižih gustina), koja pripadaju zajedničkoj parceli ili nizu pojednačnih parcela i rešenju slobodnostojećih, dvojnih ili drugačije oranizovanih grupacija porodičnih kuća na zasebnim, autonomnim parcelama. Kroz zadatak je potrebno istražiti neposredne individualne doživljaje prostora stanovanja kao i širu društvenu percepciju istog. Projektantskom analizom i interpretacijom različitih oblika zajedničkog života, teži se uopštavanju i relativizaciji termina “porodično stanovanje” u okviru arhitektonsko-urbanističkog diskursa.

KURIKULUM: Studio 01A – Porodično stanovanje PRILOG: Studio 01A – Porodično stanovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 01B*
30 OASA-23071

Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina

Rad na predmetu je usmeren na upoznavanje studenata sa osnovama i principima urbanističkog projektovanja malih urbanih celina pretežno stambenog karaktera. Problematika se sagledava u relaciji sa specifičnim prirodnim i društvenim kontekstom i razmatra na različitim prostornim i problemskim nivoima.

KURIKULUM: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina
31 OASA-23072

Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/

Urbanistički projekat male stambene celine
Tema rada u studiju je urbanistički projekat male stambene celine na zadatoj lokaciji u Beogradu. Na osnovu analiza karakteristika urbanog područja i identifikacije ključnih tipova izgrađenosti, kao i problema i vrednosti funkcionalno-fizičke strukture, studenti predlažu i razrađuju urbanistički projekat male urbane celine.

Rad na zadatku treba da omogući studentima da sagledaju višeslojnost i složene odnose u urbanom prostoru, da prodube i primene znanja o urbanom stanovanju, kao i da se upoznaju sa razlčitim metodama i tehnikama analize urbanog prostora i elementima urbanističke tehnike.

KURIKULUMI: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Likovne forme 1
32 OASA-23080

Likovno prikazivanje u arhitekturi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja.

KURIKULUM: Likovno prikazivanje u arhitekturi

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.

4. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Organizacija prostora 2
33 OASA-24010

Edukacija i prostor

Nastava na predmetu ima za cilj da, kroz teorijsku nastavu, studente upozna sa karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja prostora namenjenih edukaciji. Upoznavanje sa specifičnostima funkcionalne organizacije, konstruktivnim, oblikovnim i zahtevima komfora predmetnih prostora kao i uslovnostima socijalnog i društvenog konteksta i značajem aktuelnih pedagoških metoda kao uticajnim faktorima u izboru projektanskog pristupa i formiranju arhitektonskog koncepta.

KURIKULUM: Edukacija i prostor SEMINARSKI RAD: Teme i struktura rada
34 OASA-24020

Poslovanje

Cilj nastave je da se kroz predavanja i seminarske radove unaprede znanja studenata u oblasti arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Uži tematski okvir je projektovanje poslovnih objekata. Radom na predmetu studenti će biti u prilici da se susretnu sa savremenim tendencijama u projektovanju poslovnih objekata.

KURIKULUM: Poslovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Istorija umetnosti
35 OASA-24030

Istorija umetnosti

Nastava na predmetu bavi se pitanjima vizuelnog identiteta, odnosa umetnosti i društvenog konteksta, odnosa između vizuelnih umetnosti i arhitekture, odnosa između umetnosti i nauke, kulturoloških aspekata umetnosti, te društvenih i političkih funkcija umetnosti.

KURIKULUM: Istorija umetnosti
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 2*
36 OASA-24041

Urbana infrastruktura

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja infrastrukturnih mreža i servisa. Prepoznavanje strukture, elemenata, procesa i faktora razvoja urbane infrastrukture u odnosu na racionalnu potrošnju energije i planiranje namene zemljišta u građenim sredinama.

KURIKULUM: Urbana infrastruktura
37 OASA-24042

Saobraćaj i društvena infrastruktura

Kretanje ljudi, roba i informacija je oduvek bilo osnovna komponenta ljudskih društava. Savremeni ekonomski procesi praćeni su značajnim povećanjem mobilnosti i višim nivoima dostupnosti svim urbanim funkcijama, a posebno javnim službama i društvenoj infrastrukturi. Urbana mobilnost i dostupnost i distribucija i kvalitet javnih službi predstavljaju glavne izazove u funkcionisanju gradova, kako za gradske vlasti tako i za njihove stanovnike. Dobar saobraćajni sistem, kvalitetne javne službe i visok kvalitet urbane sredine u 21. veku znači izbor: kvalitetan javni prevoz, bezbedan biciklistički saobraćaj, podsticanje opcija za pešačenje, dobar javni prostor i mesto za život u gradu gde je vožnja automobila izbor, a ne nužnost, kao i kvalitetno raspoređene i dostupne javne službe.

KURIKULUM: Saobraćaj i društvena infrastruktura
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 4
38 OASA-24050

Arhitektonske konstrukcije 4

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu sledećih konstruktivnih materijala: drvo, čelik, staklo; projektovanje fasada i krovova, unutrašnjih pregrada, spuštenih plafona i podova u sistemu suvo montažne gradnje.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 4
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 3
39 OASA-24060

Projektovanje i proračun konstrukcija 1

Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih konstrukcija arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 1
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 02A*
40 OASA-24071

Održive urbane zajednice

Održive i otporne urbane zajednice_ studija slučaja naselja Ovča u Beogradu

Tema otpornosti je u planiranje gradova ušla kao odgovor na posledice klimatskih promena, a zatim se proširila i na druge fizičke, društvene i ekonomske izazove sa kojima se suočavaju gradovi XXI veka. Grad Beograd je posle velikih poplava iz 2014. godine prepoznao značaj ovog aspekta održivosti, aplicirao za Program „100 otpornih gradova“ i krajem 2016. godine otpočeo rad na Strategiji otpornosti Grada Beograda. Cilj je razvijanje urbanih resursa, kapaciteta i sistema koji će bolje podnositi, reagovati i prilagođavati se akutnim šokovima i hroničnim stresovima, koji će se lakše i brže oporavljati nakon nedaća i bolje funkcionisati u dobrim vremenima. U školskoj 2016/17 godini nastavni program u okviru ove studijske celine biće realizovan u saradnji sa Sekretarijatom za investicije Grada Beograda, a u okviru Programa otpornosti za Grad Beograd.

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/

PRAKTIKUM: Održive urbane zajednice – Teorija i projekat I KURIKULUM: Održive urbane zajednice
41 OASA-24072

Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

Urbanističko rešenje otporne i održive naseljske zajednice u Ovči

Po prvi put u istoriji, većina ljudi u svetu živi u gradovima. Stopa urbanizacije će nastaviti da raste, stvarajući ključni izazov 21. veka – stvoriti pristupačne, socijalno, ekonomski i ekološki žive urbane zajednice sa otpornim servisima vodnih sistema, hrane i energenata. Ovaj izazov zahteva nove pristupe dizajnu, planiranju i organizaciji korišćenja i razvoja urbanih prostora. To znači pronalaženje novih načina, tehnika i alata za svakodnevno, ali kvalitativno stratšeko delovanje. Uloga arhitekata i urbanista u ovim procesima bitno se menja – od pružaoca usluga arhitekti se transformišu u lidere promena i proaktivne inicijatore transformacije vrednosti kvaliteta urbanog života.

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Studio 02b
42 OASA-24080

Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije

Upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu konstruktivnih materijala: armirani beton, drvo, čelik i staklo. Osnovni cilj predmeta je projektovanje i rešavanje konstrukcije objekta u skladu sa primenjenim materijalima i funkcionalnim zahtevima, kao i sticanje veština projektovanja i materijalizacije podsistema u objektu različitih u pogledu tehnika gradnje: fasade, krovovi, unutrašnje montažne pregrade, plafoni, podovi, itd, od koncepta do detalja. Student se upoznaje sa izradom specifičnih grafičkih priloga u slučaju objekta građenog na licu mesta i prefabrikovanog.

KURIKULUM: Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17
Studijska celina: Likovne forme 2
43 OASA-24090

Boja i likovni koncept

Cilj nastave na predmetu Boja i likovni koncept je da studenti usvoje znanja i praktično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti.

KURIKULUM: Boja i likovni koncept

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.