УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године ОАСА 2015/16 (12.02.2016)
Коначан списак студената:
ОАСА-24072 Студио 02А – Одрживе урбане заједнице

Green-Loops-City_Sports_park_copyright_ADEPT

Green Loops City, Sports park | © ADEPT

број шифра_______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Студио 02А*
II година – 4. семестар
41 ОАСА-24072

Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

Урбанистичко решење насељске заједнице на Новом Београду

По први пут у историји, већина људи у свету живи у градовима. Стопа урбанизације ће наставити да расте, стварајући кључни изазов 21. века – створити приступачне, социјално, економски и еколошки живе урбане заједнице са одрживим сервисима водних система, хране и енергената. Овај изазов захтева нове приступе дизајн у и планирању организацији, коришћења и развоја урбаних простора. то значи проналажење нових начина, техника и алата за свакодневно, али квалитативно стратшеко деловање. Улога архитеката и урбаниста у овим процесима битно се мења. Од пружаоца услуга архитекти се трансформишу у лидере промена и проактивне иницијаторе тренсформације вредности урбаних квалитета живота.

Циљ предмета
Упознавање студената са основним аспектима савремених концепата одрживих урбаних заједница и њихове примене у посматраном друштвеном, економском и културном контексту. Упознавање са основним методолошким приступима пројектовању одрживих урбаних заједница.

ПРАКТИКУМ: СТУДИО 2А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_01

Dynamic Urban Network | Илустрација © Si-Gal

ОАСА-24072-01
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Тема: ИНФРАСТРУКТУРА И СУПРАСТРУКТУРА – УМРЕЖЕНЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Истраживање могућности трансформације постојеће мање урбане целине, са акцентом на унапређењу и могућој измени инфраструктурне мреже. Предмет има за циљ упознавање студената са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања кроз препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја једне урбане заједнице у односу на рационалну потрошњу енергије и у складу са еколошким, економским и друштвеним аспектима одрживости.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_02

Блок 45, Нови Београд | Фото: Душан Бојковић

ОАСА-24072-02
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Тема: URBAN TRIBES

“The single greatest world transformation would simply be the embrace of global reasonableness and pluralistic tolerance — the global embrace of egoic-rationality (on the way to centauric vision-logic) … In other words, the real problem is not exterior. The real problem is interior. The real problem is how to get people to internally transform, from egocentric to sociocentric to worldcentric consciousness, which is the onlystance that can grasp the global dimensions of the problem in the first place, and thus the only stance that can freely, even eagerly, embrace global solutions … Global consciousness is not an objective belief that can be taught to anybody and everybody, but a subjective transformation in the interior structures that can hold belief in the first place, which itself is the product of a long line of inner consciousness development.”… Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (1995, 2000)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02
OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_03
Domestic Robocop | © Keiichi Matsuda

ОАСА-24072-03
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Тема: УРБАНИ ИНТЕРФЕЈС

Тежиште рада на студију ће бити на проучавању, испитивању и примени савремених концепата урбаног повезивања/интеракције свих елемената градског живота који доприносе унапређењу одрживости, резилијентности и ефикасности простора. Користећи компјутерско значење речи ”interface”, која означава заједничку границу преко које се остварује размена информација између софтвера, хардвера, периферних елемената и корисника, пројекти у овом студију ће посматрати простор као сложени интерфејс који спаја дигиталне и материјалне токове унутар новопланиране заједнице и њених флексибилних простора.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

ОАСА-24072-04
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Тема: KРЕАТИВНА ЗАЈЕДНИЦА У ПАМЕТНОМ ГРАДУ (Creative City Vs. Smart City)

У студију ће се истраживати могућност примене концепата креативног и паметног града. Покушаћемо да одговоримо на следећа питања: Шта је то креативни град и ко чини креативну класу?; Да ли креативни простор ствара креативну јединку или креативни човек формира простор у којем ће на најбољи начин испољити своју креативност?; Зашто креативни региони и градови пoстају магнети за креативну класу?; Шта креативна класа очекује од средине у којој живи и ради? Са друге стране, концепт паметног града, који подразумева коришћење савремених (паметних) технологија, је визија којој теже готово сви европски градови. У студију ће тежиште бити на интеракцији између ова два концепта, која ће послужити као основа за формирање програмско-концептуалног решења суседства.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_05

© Александар Кујучев

ОАСА-24072-05
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

Наставник:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Тема: ЗДРАВ ГРАД = АКТИВАН ГРАД

У циљу очувања и обезбеђења стања доброг телесног, психичког и друштвеног благостања људи, у студију се разматра концепт активног дизајна као основ просторног развоја одрживе стамбене заједнице. Фокус рада је на просторима и садржајима урбане рекреације који се сагледавају као окосница за успостављање веза између човека са другим људима, као и са природом. Тежи се формирању мрежа рекреативних простора које истовремено доприносе задовољавању рекреативних потреба и одрживом урбаном развоју.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_06

Borneo-Sporenburg Amsterdam | Aутор фотографије: Урош Радосављевић

ОАСА-24072-06
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема: ПРАВЕДНИ ГРАД

Како можемо да креирамо одрживу урбану заједницу у односу на вредности праведног града: различитости, демократије и једнакости? Учићемо да спроведемо вредности праведног града на конкретну урбани ситуацију кроз коницпирање мешовитих урбаних садржаја и простора за различите животне стилове и становнике. Креираћемо доступне квалитетне јавне и рекреативне просторе и објекте друштвеног стандарда. Истраживаћемо понуду различитих типова становања, попут приступачних станова или станова/радног простора за младе креативне људе и уметнике. Сагледаћемо да ли има места за мале фирме да се лоцирају и локалну производњу у којој би и будући становници учествовали и радили. Заговараћемо и одрживе начине кретања, пешачење, бицикле и јавни превоз, као и просторе улица у којима се кретање одвија, али и квалитетно живи живот.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_07

Колаж | Аутори: Коврлија Наташа и Петровић Јована

ОАСА-24072-07
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Тема: КУЛТУРНА РАЗНОЛИКОСТ ГРАДА

Питања културе, културних права, културне одрживости, културних политика, итд., добијају централно место у светским агендама и декларацијама. Област културе се све више посматра као посебaн, четврти стуб одрживости који има улогу повезивања свих осталих аспеката урбаног развоја, наглашавајући важност уважавања разноврсног начина живота, вредности, традиција и сећања заједница. Очекује се да урбане интервенције представљају одговор на легитимна очекивања учесника у урбаном животу и уважавање разлика које постоје. Култура као специфичан систем образаца који су материјално и просторно одређени, може служити као основа за разумевање разлика међу појединцима и групама, те може бити полазна тачка за развој креативних и иновативних дизајнерских предлога.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07
OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_08
Илустрација: Inside Outside | © Michael Kirkham

ОАСА-24072-08
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

Наставник:
aрх. Зоран Ђукановић, доцент

Тема: ЗАЈЕДНИЦА

“The city is a projection of the society on the ground.”… Henry Lefebvre, Production of Space (1991.)

“A man cannot plan his own world without projecting himself into it.”… Rudolf Schwarz, Von der Bebauung der Erde (1949.)

“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.”…  Italo Calvino, Le città invisibili (1972.)

“Architecture is always dream and function, expression of a utopia and instrument of a convenience.”… Roland Barthes, La Tour Eiffel (1979.)

“Work stops at sunset. Darkness falls over the building site. The sky is filled with stars. “There is the blueprint”, they say.”… Italo Calvino, Le città invisibili (1972.)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_09

Илустрација © RIBA

ОАСА-24072-09
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса. Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_10

Вавилонска кула (1563), Pieter Brueghel the Elder | @ Kunsthistorisches Museum, Беч

ОАСА-24072-10
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Тема: НОВИ ВАВИЛОН

Тема Нови Вавилон сугерише тежњу ка идеалним обрасцима заједница и критичко преиспитивање таквих приступа. Шта је одрживо, а шта је неодрживо на макро и микро плану? Циљ пројекта није свеобухватно решење нити кула која симболизује Нови Вавилон већ је овај мотив изабран да унесе опрез у пројектовању и планирању одрживих урбаних заједница. Кроз анализу примера пројеката (од нуклеарних суседства до еколошких дистрикта) студенти сазнају како се кроз просторно и програмско решење градских целина разматрају питања заједништва, кооперативности, штедљивости, одговорности и одмерености.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

ОАСА-24072-11
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 11

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Тема: ТРИ У ЈЕДАН

Одрживост као приступ развоја града обухвата више противречних концепата: Све треба да је надохват руке – а треба да буде јефтино изведено; треба да се обезбеде радна места и да се развија производња – а неприхватљиво је загађење животне средине; треба све ефикасно извести, у кратком року – а треба уважити све групе корисника…
У овом амалгаму контрадикторних циљева и добрих намера, потребан је баланс и симбиоза елемената, практична мудрост, а помало и срећа.
Као у шољици добре кафе:)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 11 ФОРМУЛАР: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 11