UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Organizacija prostora 1
23 OASA-23010

Stanovanje

Predmet kursa je upoznavanje studenata sa tematikom arhitektonsko- urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja. Tematske oblasti arhitekture i urbanizma vezane za problematiku stanovanja koje obuhvata sadržaj nastave leže u sferi istraživanja uslova i uticaja konteksta i uticajnih faktora koji dovode do različitih tipologija sklopova, njihovih identifikacija i komparacija. Izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru jedna je od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju praktičnih projektantskih problema u postupku projektovanja.

KURIKULUM: Stanovanje FORMULAR: Stanovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija arhitekture
24 OASA-23020

Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila

Upoznavanje sa najznačajnijim graditeljskim dometima u istoriji arhitekture od praistorije do pojave renesanse i baroka. Izdvajanje arhetipova kao univerzalnih ideja koje se transformišu u različitom programskom rešenju, funkciji i konstrukciji. Posebno težište u predavanjima je na izabranim primerima javne (sakralne i profane) arhitekture, nastalim u izvorištu određenih civilizacija i stilskih grupa, kao i njihov uticaj na formiranje škola i takozvane „provincijalne“ arhitekture. Paralelno čitanje tekstova u više knjiga ili delova teksta u jednoj knjizi i izdvajanje pojedinačnog od opšteg u kontekstu razvoja arhitekture.

KURIKULUM: Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila FORMULAR: Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 1*
25 OASA-23031

Oblikovanje gradskih prostora

U osnovi predmeta je upoznavanje i osposobljavanje studenata za razumevanje, sistematizaciju i analizu procesa formiranja i transformacije gradskih prostora i ambijenata, a radi prepoznavanja alata i sticanja osnovnih znanja za bavljenje urbanističkim projektovanjem i oblikovanjem gradskih prostora. Ovo se ostvaruje kroz podsticanje profesionalne radoznalosti kod studenata i stvaranje samostalnog puta u razumevanju odnosa i procesa i kreativnog pristupa u izražavanju problema grada i javnih prostora.

KURIKULUM: Oblikovanje gradskih prostora FORMULAR: Oblikovanje gradskih prostora
26 OASA-23032

Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija

Predmet je usmeren na upoznavanje studenata sa problemskim i tematskim pristupom oblikovanju gradskog prostora kroz sagledavanje veza urbanog dizajna i planiranja, arhitekture i pejzažne arhitekture. Prepoznaju se aktuelne teme urbanog dizajna i sagledavaju različite uloge koje on ostvaruje u razvoju savremenih gradova. Specifična problematike oblikovanja pojedinih vrsta gradskih prostora razmatra se na primeru razvoja otvorenih i rekreativnih prostora u gradu.

KURIKULUM: Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija FORMULAR: Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Rekreacija
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 3
27 OASA-23040

Arhitektonske konstrukcije 3

Upoznavanje sa savremenim principima, metodama i logikom projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armirano-betonskom nosećom konstrukcijom i upućivanje u principe projektovanja materijalizacije različitih koncepata fasada u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje. Razmatraju se koncepti i detalji fasada različitih u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje uzimajući u obzir uticaj funkcionalno-oblikovnih i konstruktivnih zahteva i kriterijuma komfora boravka. Izlažu se specifičnosti materijalizacije erkera, balkona i krovova. Stiče se znanje o osnovnim principima industrijalizovane i montažne gradnje, principima projektovanja i izvođenja sklopova, elemenata i spojeva montažnih objekata, principima projektovanja i oblikovnim potencijalima prefabrikovanih i poluprefabrikovanih fasada.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 3 FORMULAR: Arhitektonske konstrukcije 3
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 2
28 OASA-23050

Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom, sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.

KURIKULUM: Principi konstruisanja arhitektonskih objekata FORMULAR: Principi konstruisanja arhitektonskih objekata
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 01A
29 OASA-23060

Studio 01A – Porodično stanovanje

Osnovni cilj predmeta je definisanje arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa dispozicijom elemenata saobraćajne infrastrukture i prostorno kompozicionog plana objekata porodičnog stanovanja. Kroz inkorporiranje savremenih rešenja arhitektonsko- urbanističkih sklopova porodičnog stanovanja, sudenti stiču znanja o faktorima relevantnim za formiranja projektantskog rešenja, uz razumevanje odnosa zadate funkcije prema zatečenim stvorenim vrednostima i mogućnosti da se prostornom intervenciom u realnim prostornim okvirima formiraju nove ambijentalne vrednosti i drugačiji doživljaji korisnika.

KURIKULUM: Studio 01A – Porodično stanovanje FORMULAR: Studio 01A – Porodično stanovanje SPISAK STUDENATA: Studio 01A – Porodično stanovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 01B*
30 OASA-23071

Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina

Rad na predmetu je usmeren na upoznavanje studenata sa osnovama i principima urbanističkog projektovanja malih urbanih celina pretežno stambenog karaktera. Problematika se sagledava u relaciji sa specifičnim prirodnim i društvenim kontekstom i razmatra na različitim prostornim i problemskim nivoima.

KURIKULUM: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina FORMULAR: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina
31 OASA-23072

Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/

Mala stambena celina na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu

Tema rada u studiju je projekat male stambene celine na zadatoj lokaciji na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu. Na osnovu analiza karakteristika urbanog područja i identifikacije ključnih problema i vrednosti funkcionalno-fizičke strukture, studenti predlažu i razrađuju urbanistički projekat male urbane celine.
Rad na zadatku treba da omogući studentima da sagledaju višeslojnost i složene odnose u urbanom prostoru, da prodube i primene znanja o urbanom stanovanju, kao i da se upoznaju sa različitim metodama i tehnikama analize urbanog prostora i elementima urbanističke tehnike.

KURIKULUM: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/ FORMULAR: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/ SPISAK STUDENATA: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Likovne forme 1
32 OASA-23080

Likovno prikazivanje u arhitekturi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom
predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja.

KURIKULUM: Likovno prikazivanje u arhitekturi FORMULAR: Likovno prikazivanje u arhitekturi

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.

4. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Organizacija prostora 2
33 OASA-24010

Edukacija i prostor

Nastava na predmetu ima za cilj da, kroz teorijsku nastavu, studente upozna sa osnovnim principima projektovanja i specifičnostima prostora i programskih sadržaja objekata namenjenih edukaciji kao i sa uslovnostima socijalnog i društvenog konteksta i značajem aktuelnih pedagoških metoda kao uticajnim faktorima u izboru projektanskog pristupa i formiranju prostornog koncepta.

KURIKULUM: Edukacija i prostor FORMULAR: Edukacija i prostor SEMINARSKI RAD: Teme i struktura rada 
34 OASA-24020

Poslovanje

Cilj nastave je da se kroz predavanja i seminarske radove unaprede znanja studenata u oblasti arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Uži tematski okvir je projektovanje poslovnih objekata. Radom na predmetu studenti će biti u prilici da se susretnu sa savremenim tendencijama u projektovanju poslovnih objekata.

KURIKULUM: Poslovanje FORMULAR: Poslovanje
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija umetnosti
35 OASA-24030

Istorija umetnosti

Nastava na predmetu bavi se pitanjima vizuelnog identiteta, odnosa umetnosti i društvenog konteksta, odnosa između vizuelnih umetnosti i arhitekture, odnosa između umetnosti i nauke, kulturoloških aspekata umetnosti, te društvenih i političkih funkcija umetnosti.

KURIKULUM: Istorija umetnosti FORMULAR: Istorija umetnosti
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 2*
36 OASA-24041

Urbana infrastruktura

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja infrastrukturnih mreža i servisa. Prepoznavanje strukture, elemenata, procesa i faktora razvoja urbane infrastrukture u odnosu na racionalnu potrošnju energije i planiranje namene zemljišta u građenim sredinama.

KURIKULUM: Urbana infrastruktura FORMULAR: Urbana infrastruktura
37 OASA-24042

Saobraćaj i društvena infrastruktura

Kretanje ljudi, roba i informacija je oduvek bilo osnovna komponenta ljudskih društava. Savremeni ekonomski procesi praćeni su značajnim povećanjem mobilnosti i višim nivoima dostupnosti svim urbanim funkcijama, a posebno javnim službama i društvenoj infrastrukturi. Urbana mobilnost i dostupnost i distribucija i kvalitet javnih službi predstavljaju glavne izazove u funkcionisanju gradova, kako za gradske vlasti tako i za njihove stanovnike. Dobar saobraćajni sistem, kvalitetne javne službe i visok kvalitet urbane sredine u 21. veku znači izbor: kvalitetan javni prevoz, bezbedan biciklistički saobraćaj, podsticanje opcija za pešačenje, dobar javni prostor i mesto za život u gradu gde je vožnja automobila izbor, a ne nužnost, kao i kvalitetno raspoređene i dostupne javne službe.

KURIKULUM: Saobraćaj i društvena infrastruktura FORMULAR: Saobraćaj i društvena infrastruktura
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 4
38 OASA-24050

Arhitektonske konstrukcije 4

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu sledećih konstruktivnih materijala: drvo, čelik, staklo; projektovanje fasada i krovova, unutrašnjih pregrada, spuštenih plafona i podova u sistemu suvo montažne gradnje.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 4 FORMULAR: Arhitektonske konstrukcije 4
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 3
39 OASA-24060

Projektovanje i proračun konstrukcija 1

Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih konstrukcija arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 1 FORMULAR: Projektovanje i proračun konstrukcija 1
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 02A*
40 OASA-24071

Održive urbane zajednice

Urbanističko rešenje naseljske zajednice na Novom Beogradu

Po prvi put u istoriji, većina ljudi u svetu živi u gradovima. Stopa urbanizacije će nastaviti da raste, stvarajući ključni izazov 21. veka – stvoriti pristupačne, socijalno, ekonomski i ekološki žive urbane zajednice sa održivim servisima vodnih sistema, hrane i energenata. Ovaj izazov zahteva nove pristupe dizajn u i planiranju organizaciji, korišćenja i razvoja urbanih prostora. to znači pronalaženje novih načina, tehnika i alata za svakodnevno, ali kvalitativno stratšeko delovanje. Uloga arhitekata i urbanista u ovim procesima bitno se menja. Od pružaoca usluga arhitekti se transformišu u lidere promena i proaktivne inicijatore trensformacije vrednosti urbanih kvaliteta života.

Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima savremenih koncepata održivih urbanih zajednica i njihove primene u posmatranom društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu. Upoznavanje sa osnovnim metodološkim pristupima projektovanju održivih urbanih zajednica.

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/

KURIKULUM: Održive urbane zajednice FORMULAR: Održive urbane zajednice
41 OASA-24072

Održive urbane zajednice – Projekat /IG2/

Urbanističko rešenje naseljske zajednice na Novom Beogradu

Po prvi put u istoriji, većina ljudi u svetu živi u gradovima. Stopa urbanizacije će nastaviti da raste, stvarajući ključni izazov 21. veka – stvoriti pristupačne, socijalno, ekonomski i ekološki žive urbane zajednice sa održivim servisima vodnih sistema, hrane i energenata. Ovaj izazov zahteva nove pristupe dizajn u i planiranju organizaciji, korišćenja i razvoja urbanih prostora. to znači pronalaženje novih načina, tehnika i alata za svakodnevno, ali kvalitativno stratšeko delovanje. Uloga arhitekata i urbanista u ovim procesima bitno se menja. Od pružaoca usluga arhitekti se transformišu u lidere promena i proaktivne inicijatore trensformacije vrednosti urbanih kvaliteta života.

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 02b
42 OASA-24080

Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije

Upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu konstruktivnih materijala: armirani beton, drvo, čelik i staklo. Osnovni cilj predmeta je projektovanje i rešavanje konstrukcije objekta u skladu sa primenjenim materijalima i funkcionalnim zahtevima, kao i sticanje veština projektovanja i materijalizacije podsistema u objektu različitih u pogledu tehnika gradnje: fasade, krovovi, unutrašnje montažne pregrade, plafoni, podovi, itd., od koncepta do detalja. Student se upoznaje sa izradom specifičnih grafičkih priloga u slučaju objekta građenog na licu mesta i prefabrikovanog.

KURIKULUM: Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije FORMULAR: Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Likovne forme 2
43 OASA-24090

Boja i likovni koncept

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti. Cilj nastave je da se istraži likovni koncept rada i veze i aplikativnost takvog koncepta na projektovanje u arhitekturi.

KURIKULUM: Boja i likovni koncept FORMULAR: Boja i likovni koncept

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.