UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Prostor i oblik*
01 OASA-11011

Elementi projektovanja

Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima arhitektonskog projektovanja, kompozicijom, arhitektonskom analizom, strukturom arhitektonskog projekta, kontekstom, razmerom, odnosima, dimenzionisanjem, merama i proporcijama, percepcijom i simulacijom, logikom prostorne organizacije i elementima arhitektonskog programa. Osposobljavanje studenata za izradu smislenih grafičkih, likovnih i prostornih priloga u cilju čitljivog prikazivanja stvarnosti na svojim projektima, od projektnog programa, prostornog koncepta, izraza i crteža, karaktera i modela do ukupne pojavnosti i forme.

KURIKULUM: Elementi projektovanja FORMULAR: Elementi projektovanja PRILOG KURIKULUMU: Elementi projektovanja SPISKOVI I RASPORED SALA: Elementi projektovanja
02 OASA-11012

Likovni elementi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja o osnovnim likovnim elementima i steknu
praktična likovna iskustva iz oblasti na koje se odnose teorija forme i teorija boje. Cilj nastave je i da se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture na nivou jednostavnih i apstraktnih likovnih istraživanja.

KURIKULUM: Likovni elementi FORMULAR: Likovni elementi
03 OASA-11013

Vizuelna istraživanja

Cilj kursa Vizuelna istraživanja je da se tokom procesa izvođenja nastave, odabranim tematskim jedinicama i adekvatnim pedagoškim metodama, kod studenata postupno i permanentno razvijaju analitičke, kreativne i izvođačke sposobnosti neophodne za aktivno učešće u vizuelnom istraživačkom procesu.

KURIKULUM: Vizuelna istraživanja SPISKOVI I RASPORED SALA: Vizuelna istraživanja FORMULAR: Vizuelna istraživanja
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Uvod u arhitekturu i umetnost*
Formiranje studentskih elaborata
04 OASA-11021

O arhitekturi

Cilj rada na predmetu je upoznavanje sa osnovnim elementima arhitekture, sa oblastima i disciplinama koje je čine, kao i sa osnovnim idejama i pretpostavkama savremene arhitektonske prakse. Kroz predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču početni uvid u osnovne pojmove u arhitekturi i ispituju njihov sadržaj i značenja.

KURIKULUM: O arhitekturi FORMULAR: O arhitekturi
05 OASA-11022

Arhitektura danas

Predmet Arhitektura danas upoznaje studente sa savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu, obuhvatajući reference na istorijsku perspektivu 20. veka i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu.

KURIKULUM: Arhitektura danas FORMULAR: Arhitektura danas
06 OASA-11023

Umetnost danas

Cilj nastave na predmetu Umetnost danas je da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti, kao i oblicima i oblastima koje je čine. Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima umetnosti kakva se ispoljava danas a koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema savremene umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture.

KURIKULUM: Umetnost danas FORMULAR: Umetnost danas
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Osnove urbanizma 1
07 OASA-11030

Grad: forme i procesi

Nastava na predmetu je usmerena na upoznavanje i sagledavanje fenomena grada, njegovu ulogu i poziciju u kontekstu društva, tehnologije i životne sredine. U predavanjima se naglašava veza grada i arhitekture kroz proučavanje urbane forme i objašnjavaju se procesi koji direktno i indirektno utiču na gradski prostor i društvo.

KURIKULUM: Grad: forme i procesi FORMULAR: Grad: forme i procesi
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali
08 OASA-11040

Arhitektonske konstrukcije 1

Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona u masivnom konstruktivnom sklopu.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 1 FORMULAR: Arhitektonske konstrukcije 1
09 OASA-11050

Materijali i fizika zgrada

Proučavajući odabrane karakteristike i oblike ponašanja materijala, studenti stiču svest o njihovim potencijalima, mogućnostima i načinima na koji se oni primenjuju u arhitektonskim objektima, kao i o uzročno-posledičnoj vezi koju odabir materijala ima na ponašanje zgrade kao celine, odnosno, na ostvarivanje potrebnih uslova komfora u njoj.

KURIKULUM: Materijali i fizika zgrada FORMULAR: Materijali i fizika zgrada
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1
10 OASA-11060

Matematika u arhitekturi

Predmet Matematika u arhitekturi svojim nazivom govori o svom karakteru. Sadrži odabrana poglavlja matematike koja imaju svoju neposrednu primenu u oblasti arhitekture i urbanizma.

KURIKULUM: Matematika u arhitekturi FORMULAR: Matematika u arhitekturi
11 OASA-11070

Geometrija oblika 1

• razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja, sposobnosti sveobuhvatnog sagledavanja i profesionalno kompetentnog čitanja trodimenzionalnog prostora i unapređenje sposobnosti imaginacije;

• upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja – eksterijerno i enterijerno;

• upoznavanje studenata sa metodama geometrijsko-konstruktivne obrade i predstavljanja 3D formi primenljivih u arhitekturi i urbanizmu – u „ortogonalnim prikazima“, saglasno zahtevima savremene CAAD tehnologije.

KURIKULUM: Geometrija oblika 1 FORMULAR: Geometrija oblika 1
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Grafičke forme
12 OASA-11080

Transformacija grafičke forme

Cilj kursa Transformacija grafičke forme je da se studenti početnici, kroz niz prigodnih tematskih jedinica, teoretski i praktično upoznaju sa načinima formiranja artikulisanih geometrizovanih grafičkih formi i njihovom transformacijom u nove afirmativne pojavne oblike pogodne za dalju praktičnu primenu.

KURIKULUM: Transformacija grafičke forme SPISKOVI I RASPORED SALA: Transformacija grafičke forme FORMULAR: Transformacija grafičke forme

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta

2. semestar

broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Elementi projektovanja*
13 OASA-12011

Prostor i oblik

Studenti se uvode u projekat arhitekture, istražujući ideje o odnosu prostora i oblika, ispitujući osnovne elemente strukture arhitektonskog prostora, izgrađujući prostore i situacije i projektujući sopstvena sredstva za rad u zadatom okviru – radi ujednačavanja osnovnih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.

KURIKULUM: Prostor i oblik FORMULAR: Prostor i oblik
14 OASA-12012

Likovne forme

Cilj nastave u modulu Likovne forme je da se studentima omogući celovito razumevanje, praktikovanje i aplikacija likovnih umetnosti u području arhitekture. Takođe, cilj nastave je da se studenti upoznaju sa različitim oblicima likovnih umetnosti i njihovim savremenim formama i interpretacijama, što im omogućava profesionalni pristup likovnom izražavanju i radu.

KURIKULUM: Likovne forme FORMULAR: Likovne forme
15 OASA-12013

Arhitektonska grafika

Cilj kursa Arhitektonska grafika je izučavanje principa i procedura grafičkog predstavljanja geometrizovanih arhitektoničnih formi kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni ili računarski model uz primenu stečenih znanja i veština u realizaciji arhitektonskih projektantskih zadataka.

KURIKULUM: Arhitektonska grafika FORMULAR: Arhitektonska grafika
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija moderne
16 OASA-12020

Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Predmet Istorija moderne arhitekture i urbanizma u osnovnim crtama upoznaje studente sa značajnim pravcima i autorima moderne arhitekture i urbanizma.

KURIKULUM: Istorija moderne arhitekture i urbanizma FORMULAR: Istorija moderne arhitekture i urbanizma
17 OASA-12030

Istorija moderne umetnosti i dizajna

Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa istorijom i teorijom likovne umetnosti, dizajna i vizuelne kulture od nastanka industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njihovih teorija, kao i najrazličitija pitanja odnosa i interakcija koje vladaju između različitih umetnosti u kontestu estetskih i teorijskih promišljanja.

KURIKULUM: Istorija moderne umetnosti i dizajna FORMULAR: Istorija moderne umetnosti i dizajna
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Osnove urbanizma 2
18 OASA-12040

Morfologija grada

KURIKULUM: Morfologija grada FORMULAR: Morfologija grada
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 2
19 OASA-12050

Arhitektonske konstrukcije 2

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 2 FORMULAR: Arhitektonske konstrukcije 2
20 OASA-12060

Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade

Cilj predmeta je da se kroz izradu izvođačkog projekta za manji individualni objekat provežbaju stečena znanja iz teoretskih predmeta Arhitektonske konstrukcije 1 i 2. Rad na projektu studentima pruža neophodna znanja o konstrukciji i materijalizaciji jednog manjeg objekta i praktično zaokružuje u celinu pojedinačne segmente sklopa objekta sa kojima su se susretali u teoretskoj nastavi.

KURIKULUM: Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade FORMULAR: Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 1
21 OASA-12070

Mehanika i otpornost materijala

Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava studentima sticanje osnovnih znanja u vezi sa prirodom, raspodelom i veličinom unutrašnjih sila u napregnutim linijskim elementima konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, kao i sticanje osnovnih znanja u vezi sa dimenzionisanjem ovih elemenata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti. Nastava se sastoji iz dva časa predavanja nedeljno i dva časa vežbanja nedeljno. U toku nastave studenti polažu dva kolokvijuma. Studenti polažu i završni ispit.

KURIKULUM: Mehanika i otpornost materijala FORMULAR: Mehanika i otpornost materijala
broj_ šifra______ Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2
22 OASA-12080

Geometrija oblika 2

Razvijanje veština:

• konstruisanja 2D prikaza arhitektonskih i urbanističkih prostora: kose projekcije i perspektive,

• konstruisanja senke za zadati izvor svetlosti – u različitim tipovima 2D prikaza

• fotomontaže i rekonstruisanja oblikovnih i dimenzionih karakteristika arhitektonskih i urbanističkih prostora prikazanih na fotografijama – perspektivnom restitucijom njihovih geometrijskih svojstava i parametara osvetljaja, i

• «trodimenzionalnog mišljenja» u fazi arhitektonsko-urbanističkog projetovanja – korišćenjem pogodnosti virtuelnih CAAD 3D prostora.

KURIKULUM: Geometrija oblika 2 FORMULAR: Geometrija oblika 2

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.