УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАСА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – 2015/16

Модул 17 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.1. – Изборни предмет 1, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија Архитектура – 2015/16.

G.Milosevic_ilustracija_o

 

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН

Наставник:
др Гордана Милошевић- Јевтић, доцент

Основна идеја предмета под општим радним насловом “АРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН” је упознавање појединих области античког градитељства кроз основне текстове из трактата Десет књига о архитектури (De Architectura libri decem), архитекте Витрувија, из друге половине 1. века пре наше ере. У интерактивном раду биће анализовани елементи његовог трактата са посебним освртом на доследну примену или одступање у време највећих градитељских подухвата у Римском царству, и са посебним освртом на далекосежнији утицај овог дела на ренесансне архитекте и теоретичаре архитектуре. Проучавање Витрувијевих препорука и њихова примена у ренесансној архитектури као и архитектури новог доба уопште, представља добру основу за будући рад на пројектовању применом пропорција, модула, симетрије и других препознатљивих елемента у савременој архитектури. Стечена специфична знања била би од непосредне користи будућим градитељима за правилно разумевање и описмењавање у области историјске и савремене архитектуре.

КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН ФОРМУЛАР: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН

201516_17.1_IP_VMihajlov

Le Corbusier | Фото © Willy Rizzo

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Полазећи од дилеме Le Corbusiera, изборни предмет разматра идеалне и утопијске аспекте планирања и архитектуре градова, као потенцијале за развој Београда .
Сви смо сведоци да су поједини елементи дистопијских концепата попут „1984-те“ Џ. Орвела већ реализовани у савременом граду, па курс стога разматра могућности за реализацију идеалних концепата, односно позитивних, утопијских планских и архитектонских замисли .
Позивајући се на тзв. „филозофију наде“ Ернста Блоха, упознају се и разматрају утопијски концепти различитих аутора – функционални, саобраћајни, хигијенски и естетски, (нпр. Град Сунца, Икарија, Вртни град, Хигија, Broadacre city, Ville Radieuse…), у циљу проналажења потенцијалних решења за одређене проблеме у различитим деловима Београда.
Поред основних предзнања из урбанистицког пројектовања и урбаних функција, овде се подразумева и неопходно упознавање са друштвено – хуманистичком димензијом града, јер свака утопија, односно замисао о бољем граду, захтева и промене друштва.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА

201415_17_1_IP_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

 

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

Циљ овог курса је темељније упознавање студената са могућностима примене армираног бетона у савременим архитектонским објектима, кроз упознавање са правилима пројектовања и прорачуна армиранобетонских конструкција.
Кроз циклус предавања студенти се упознају са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону.
Детаљније ће се проучавати обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција.
Решени бројни примери биће објашњени да би студенти могли самостално да ураде своје задатке у оквиру елабората.

КУРИКУЛУМ: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

201516_17.1_IP_G.VukovicNikolic

Илустрација: доц. др Гордана Вуковић-Николић

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на енглеском језику.

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1
201516_17.1_IP_Koncepti-susedstva_o
Фото © EPA

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Разумевање комплексности феномена суседства, културе грађења и регулације дистанце у стамебеним групацијама. Упознавање са различитим концептима суживота у граду, у плански и спонтано организованим насељима како би се у малој размери (микроплану) сагледала комплексност урбаних феномена и релација. Садржај наставе обухвата аспекте планирања, пројектовања и концептуализације урбаног склопа на нивоу суседства тако да студенти различитих интересовања развију лични истраживачки сензибилитет и ангажују стечене вештине у креирању и интерпретацији концепта суседства. У испитном раду акценат је на повезивању концептуалне равни социо-просторне организације, урбанистичког пројекта и културе грађења.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА ФОРМУЛАР: КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

201415_17_1_IP_A.Djukic_ilustracija_o

 

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и рекоснтрукције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање оснивних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посебним акцентом на градове Србије. Истраживање се спроводи на конкретном простору – полигну. Рад студената подразумева две целине: истраживачку и предлог интервенције.

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА ФОРМУЛАР: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

201415_17.2_IP_V.Mako_o

Ново читање архитектуре ❘ Колаж: др Рената Јадрешин-Милић ❘ Лого дизајн: Владимир Ковач

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Рената Јадрешин-Милић, доцент

Настава на овом предмету заснована је на идеји да се студенти архитектуре на нов начин упознају са процесом развоја градитељства кроз време. У жељи да сагледају континуитет и трансформације везане за филозофију грађења и основне токове архитектонске мисли, студентима се историја архитектуре представља као интересантна материја – подлога из које се учи. Анализом готових архитектонских дела из прошлости студенти стичу искуства о томе како се тада пројектовало, са којим проблемима су се аутори суочавали и како су их решавали у пројектантском смислу.
Који су практични пројектантски проблеми стајали пред архитектама и градитељима кроз историју архитектуре? Шта су се питали? Које су им биле бриге? Давањем одговора на питања која се у архитектури тичу историје, савременог тренутка и будућег, попут: Какав задатак архитекта добија кроз историју? Како на њега одговара формом и стилом? Чиме то постиже? Који односи владају између природног и грађеног простора? Како настаје архитектонски архетип и како се развија? Шта се дешава са грађевином када се мењају њен облик или величина? Како се мире конфликтни детаљи и димензије на фасади? Која је улога фасаде грађевине у показивању статуса њеног власника? Које потребе, осим физичких, грађевина треба да изрази и како то архитекта испуњава?, студенти уочавају корист овог вишехиљадугодишњег градитељског искуства за сопствено стваралаштво.

КУРИКУЛУМ: НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ ФОРМУЛАР: НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

201415_17_1_IP_M.Glisic_R.OkrajnovBajic_ilustracija_o

 

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент

Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања великих распона кровних конструкција спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.

КУРИКУЛУМ: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА

201415_17_1_IP_R.Korica_ilustracija_o

 

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
САОБРАЋАЈ У ГРАДУ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

кретање -> повезаност -> саобраћај -> инфраструктура -> град

Циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са основним карактеристикама, начином функционисања и планирања саобраћаја у граду кроз сагледавање стања саобраћајне инфраструктуре, карактеристика и параметара који је одређују (природни и створени), са посебаним освртом на немоторизовани и јавни градски саобраћај.

Кроз интерактивну наставу и мултимедијална предавања студенти ће се упознати са различитим саобраћајним решењима и концептима и на тај начин увидети значај адекватног одвијања и развоја саобраћаја за нормално функционисање градова. Саобраћај, односно мрежа саобраћајница директно утиче на физичку структуру самог града, али и доступност садржаја и распоред функција, па самим тим диктира темпо и начин живота у граду, омогућавајући несметано одвијање економских и друштвених активности. Главни правци развоја саобраћаја у ближој будућности биће усмерени на проширење, унапређење и осавремењивање капацитета већ постојећих система, пре свега у погледу брзине, и квалитета, удобности и еколошке одрживости.

Задатак студента чине израда презентације, активно учествовање у дискусијама, израда и усмена одбрана семинарског рада. Вреднују се систематичност, креативност, истраживачки рад, способност комуникације и презентације, као и правилна употреба извора, односно обавезне и препоручене литературе.

КУРИКУЛУМ: САОБРАЋАЈ У ГРАДУ ФОРМУЛАР: САОБРАЋАЈ У ГРАДУ

201516_17.1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic

Илустрација: доц. Зоран Ђукановић

Курс 17.1. – Изборни предмет 1:
УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МАЛЕ УРБАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Наставници:
арх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент

Циљ програма “Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space” је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.

Задатак студената је да изаберу, анализирају и презентују један специфичан феномен из ширег поља малих урбаних интервенција, те да понуде и реализују сопствени, оригинални контекстуално-специфичан пројекат микро интервенције Public Art-а у изабраном јавном градском простору.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МЕМОРИЈА ГРАДА ФОРМУЛАР: УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE – МЕМОРИЈА ГРАДА