UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i ciljevi studijskog programa

NAZIV PROGRAMA:
Osnovne akademske studije Arhitektura, trogodišnje studije – 180 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

  1. Tehničko-tehnološke nauke;
  2. Društveno-humanističke nauke;
  3. Umetnost.

GLAVNI CILJEVI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTURE SU:
Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonske tehnologije. Podrazumeva se i sticanje određenih primenjenih znanja i veština radi mogućnosti konkurisanja na tržištu rada. Sticanje prava na nastavak obrazovanja na Master akademskim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma ili drugih srodnih oblasti.

DSCF1894_opt

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studije prvog stepena su akademskog karaktera, i u tom pogledu sadrže nastavu iz oblasti širokog skupa nastavnih oblasti iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, i umetnosti. Ishod procesa učenja je sticanje kvalifikacije koja omogućava nastavak studija i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji su u skladu sa stečenim znanjima i veštinama.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Inženjer arhitekture (Bachelor of Architecture)

Uslovi za upis na studijski program

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju. Položen prijemni ispit za studije arhitekture.

Moduli i kursevi

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja i predmeta (moduli i kursevi), sa okvirnim sadržajem:

Način izvođenja studija

Nastava se ostvaruje predavanjima, vežbama, projektovanjem u studiju (ateljeu), seminarima, konsultacijama, obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim radom, mentorskim radom,stručnom praksom kao i drugim oblicima obrazovno-naučnog rada.

Nastavni časovi u tabelama plana izraženi su na sledeći način:

Predavanja + Vežbe + (Projektovanje u studiju).

Samo jedan broj u tabeli govori da je u okviru datog fonda sati moguće izvoditi nastavu na više različitih načina. Fond vežbi od 1 časa nedeljno odvija se u formi interaktivne nastave (zajedno sa predavanjima).

Ukupno predviđeno trajanje studija je tri godine, odnosno 180 ESPB.

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta iskazana je u dokumentu OAS – ARHITEKTURA (2014/15) – STUDIJSKI PROGRAM, u tabelama pod tačkom 5.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama

Na osnovnim studijama nije predviđen završni rad.

Ovu funkciju u metodološkom okviru ima modul Studio projekat 4 – Sinteza.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta

Preduslovi su dati u opisima modula i kurseva.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa

Student može odabrati izborni predmet drugog studijskog programa u okviru Izbornog modula na III godini studija. Uslov za izbor je odobrenje Prodekana za nastavu.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može preći na studijski program sa drugog studijskog programa iste oblasti studija, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i procedurom koja će biti definisana posebnim pravilnikom.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Studije su zasnovane po metodu „STUDIO DRIVEN“, koji podrazumeva težišno nastavu u okviru studija, u kojima studenti radom na individualnom ili grupnom projektu stiču potrebna znanja, veštine i kompetencije u oblasti arhitekture. Teoretska nastava prvenstveno je orijentisana kao podrška radu na projektu.

Nastavni predmeti grupisani su u okviru studijskih područja. Rezultat pohađanja nastave na svakom studijskom području izražava se jedinstvenom ocenom. Provera znanja vrši se putem izrade i odbrane projektnih ili elaborata sa vežbi, seminarskih radova, putem kolokvijuma i (pismenih ili usmenih) ispita.

Napomena:
spisak izbornih programa i izbornih predmeta može se menjati i dopunjavati za svaku školsku godinu.

Dokumenti

Više informacija o studijskom programu Osnovnih akademskih studija – Arhitektura 2015/16 (akreditovane 2009) možete naći ovde:

OASA (2015/16) – STUDIJSKI PROGRAM za III godinu (akreditovan 2009)