УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање практичних искуства кроз похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује (укупно 5 дана – 40 сати).

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нема.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица: Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. и 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2014/15.

201415_23.2_R_M.Nenadovic

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
MEDSTARA – GROUND:ZERO

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Извођење предложених(од стране учесника и организатора скупа) пројеката (објеката од дрвета),
од пре свега локално доступних материјала, у циљу функционалног и естетског обогаћивања туристичког региона на подручију планине Таре, а све у уметничком, еколошком али и економском контексту.

MEDSTARA – GROUND:ZERO

201415_23.2_R_I.Raskovic_o

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
POST-BIENNALE

Наставници:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Oдабрати објекaт архитектуре и направити кратак видео запис у функцији формулисања архитектонске теме. Тему формулисати у односу на просторни оквир перцепције постојеће архитектуре изван (независно од) времена одржавања изложбе. Тему, као изабрани оквир, појам или угао посматрања, одредити поступком селекције, апстракције или редукције.

POST-BIENNALE

201415_23_2_R_MRalevic_o

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
RESILIENTHABLAB MONTENEGRO

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Радионица има за циљ истраживање развојних могућности осетљивих простора и места на територији Црне Горе уз креирање концептуалних, интегралних решења урбаног дизајна узимајући у обзир интересе релевантних стејкхолдера. Тематске целине се везују за природне елементе воде, ваздуха и земље као полазишта у трасирању нових путања уз креирање резилистентних и одрживих јединица (повремених, привремених, сталних) које су адаптивне и системски антиципаторне у односу на укупне захтеве из окружења, како садржински тако и обликовно-архитектонски. Радионица се реализује у периоду од 14-18.05.2015. године на локацијама Колашин, Биоградска Гора, Круче, Улцињ.

RESILIENTHABLAB MONTENEGRO

201415_OASA_23.2_MNenadovic_o

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Задатак радионице је да се кроз визуелну идентификацију изабраних градских амбијената, потеза или уличних фронтова, уоче и дефинишу особине које их чине карактеристичним за Београд. Потребно је препознати њихову специфичност и анализом одабране локације доћи до одговора како је кроз период од њеног настанка па до данас постала део менталне мапе града.

УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА

kurs_thumb_grey

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
WALKSCAPE NEW BELGRADE

Наставници:
арх. Милош Ненадовић, доцент
др Милица Милојевић, доцент

Циљ радионице је нова мапа центра Новог Београда. Тема није идентификација постојећег стања, нити упознавање са архитектонским вредностима плански изграђених структура. Шетњом кроз један блок сваки студент открива специфичну ситуацију и мапира лични доживљај проласка кроз блок. Заједничка мапа настаје као колаж засебно креираних мапа док различите теме мапа сажимају комплексност затечених ситуација.

WALKSCAPE NEW BELGRADE