UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pogledajte kako je bilo na ispitu: https://flic.kr/s/aHskeeDnrp

Obaveštenje za studente III godine OASA 2014/15
Spiskovi studenata i raspored sala MODUL 19 – Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza (09.02.2015)

Modul 19 – Studio projekat 4 – sinteza

Prostorni i tematski okvir zadatka:
Arhitektonsko-urbanistički projekat

Biće g:rada!

Arhitektonsko-urbanistički projekat stambene celine višeporodičnog stanovanja sa pratećim sadržajima u naselju Sremčica, opština Čukarica, Beograd

ZADATAK:
Zadatak na predmetu Studio projekat 4-Sinteza u prolećnom semestru šk. 2014/15. godine u prostornom i tematskom smislu nadovezuje se na zadatak iz prethodnog (petog) semestra sa predmeta Studio projekat 3- Urbanizam (Departman za urbanizam). Na taj način se ostvaruje kontinuitet u nastavi na osnovnim studijama i kroz međudepartmansku saradnju daje bolja slika studentima o značaju i osobinama profesije za koju se školuju. U prethodnom semestru obrađivana je zona naselja Sremčica, kroz zadatak pod zajedničkim naslovom „Grad u gradu“ koji je diferenciran u 12 mentorskih studija sa specifičnim metodološkim pristupom svakog od nastavnika- rukovodilaca studija. Rezultat tog rada predstavljaju studentski, urbanističko- arhitektonski projekti koji su razrađeni od konceptualnog, preko programskog nivoa pa sve do situacionog, saobraćajnog, regulaciono-volumetrijskog rešenja u razmeri 1/1000 i 1/500. Za potrebe rada u prolećnom semestru biće izabrani najuspešniji studentski projekti sa predmeta SP-3 Urbanizam, koji će poslužiti kao podloga za dalju analizu i projektovanje.

ŠIRI TEMATSKI I PROSTORNI OKVIR ZADATKA:
U zadatom prostornom okviru (Sremčica) ispitati prostorne, programske i konceptualne potencijale lokacije i uraditi arhitektonsko-urbanistički projekat manje urbane (stambene) celine višeporodičnog stanovanja sa pratećim-komplementarnim sadržajima.

PROJEKTNI PROGRAM:
Projektni program je baziran na tipologiji višeporodičnog stanovanja sa projektantskom proverom njenih savremenih konceptualnih, kontekstualnih i modelskih varijacija. Težište analitičkog rada na studiju je u domenu ispitivanja prostorne i programske korelacije STANOVANJE – RAD, sa idejom da se naselju Sremčica u budućnosti omogući održivi ekonomski i prostorni razvoj, sa akcentovanim ekološkim i sociološkim unapređenjima. Bliže definisanje projektnog programa je tema za svaki pojedinačni studio i biće prezentirano kroz kurikulume i usmenu prezentaciju studija. (04.02.2015. u 14.00č, Amfiteatar AF)

CILJ ZADATKA:
Ispitivanje novih tipoloških modela višeporodičnog stanovanja i njihova arhitektonska interpretacija jesu ključni cilj zadatka. Od studenata se očekuje predani rad uz primenu svih do sada usvojenih znanja sa studija, ali i kreativnost, projektantska hrabrost i odgovornost u pronalaženju novih, modernih pristupa temi koja se obrađuje. Konačni rezultat trebao bi da bude iskazan kroz izradu arhitektonsko-urbanističkog projekta koji je po svom sadržaju, značenju i prezentaciji internacionalno prepoznatljiv, komunikativan i jasan, a po načinu izrade individualan i potkrepljen čvrstim projektantskim i teorijskim stavovima.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 19 – Studio projekat 4 – sinteza: Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza , 12 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

Rukovodilac studijske celine:
v. prof. mr Milan Vujović

Studiji Departmana za arhitekturu

Rukovodioci studija i saradnici sa Departmana za arhitekturu:

 1. prof. arh. Vladimir Lojanica; dem. Maja Dragišić, d.i.a. dem.Anđela Nikolić, student MASA
 2. prof. arh. Dejan Miljković; ass. dr Milena Kordić; dem. mast.inž.arh. Dejan Todorović, dem. Miloš Mitrović, stud. MASA
 3. v.prof. mr Milan Vujović; ass. arh. Ksenija Pantović; dem. Marko Babić, stud. DOS
 4. v.prof. arh. Borislav Petrović; ass. arh. Vladan Stevović; dem. mast.inž.arh.Dalia Dukanac
 5. v.prof. arh. Ivan Rašković; ass. arh. Jelena R. Trajković; dem. Milica Borović stud. MASA
 6. v.prof. arh. Goran Vojvodić; ass. arh. Ivana Rakonjac; dem. Milica Dukić stud. MASA
 7. doc. dr Vladimir Milenković; ass. arh. Dragana Ćirić; dem. Nebojša Stevanović, stud. DOS; dem. mast.inž.arh. Stefan Vasić
 8. doc. dr Ana Nikezić; v.n.s. arh. Nataša Janković
 9. doc. arh. Miloš Nenadović; dem. Danira Sovilj, stud. DOS
 10. doc. dr Milan Maksimović; dem. Ivana Nešić stud.MASA, dem.Tijana Jablanović stud.MASA
 11. doc. arh. Miloš Komlenić; ass. dr Vanja Panić
 12. doc. dr Marija Milinković; ass. arh Anđelka Đirović; dem. Aleksandra Ognjanov, stud. MASA i dem.Nemanja Zlatanović, stud. MASA.

201415_19_SP4_VLojanica_o

Imaginativna arhitektura
Foto © Filip Dujardin
Izvor fotografije: http://a-plus.be/fr/focus/representer-larchitecture/

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
STAMBENI EKO-TEHNO-FLEKSI-HIBRID

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Tema zadatka je projektovanje stambene strukture za različite socijalne slojeve od studentskog stanovanja do porodičnog koncepta sa pratećim sadržajima na lokaciji koja će biti odabrana u okviru studija ili pojedinačno ili po radnim timovima u skladu sa dogovorom u studiju. Izbor lokacije takođe je deo odgovora na zadatak. Koncipiranje stambene strukture biće usmereno na izučavanje, odabir, adaptaciju kroz brojne primere, postojećih stambenih tipologija i organizacija sa ciljem da se savlada i izuči predmetna materija i dođe do mogućih alternativnih, hibridnih, fleksibilnih, inovativnih rešenja kako na nivou organizacije plana tako i na nivou likovno plastičnog izraza stambenih grupacija.
Savremeni materijali i tehnologije gradnje, ekološki iprincipi i brzina života, dinamika promena traži odgovor stambene arhitekture koja će na moderan i fleksibilan način moći da prati trendove vremena u kome se dešava. Za očekivati je da ponuđene koncepcije budu hrabro i kreativno avangardne za okruženje u kome će se naći sa očiglednom namerom da povuku sredinu ka novom sistemu vrednosti i novim kvalitetima i izdignu je van granica zatečenog dostupnog i prosečnog.

KURIKULUM: STAMBENI EKO-TEHNO-FLEKSI-HIBRID

201415_SP4_DMiljkovic_o

Agnes Denes: Wheatfield – A Confrontation, lower Manhattan, NY, summer of 1982
Izvor fotografije: Relational Architectural Ecologies, ed. by Peg Rawes

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
UMETNOST STANOVANJA SA PRIRODOM

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir zadatka traži tretman gorućih problema današnjice kao što su klimatske promene, iscrpljivanje prirodnih resursa i destabilizacija prirodnih procesa u novom razumevanju saživota sa prirodom, u novim modelima svakodnevice koji menjaju (svoje) rutine u odnosu na uspostavljanje novih veza sa prirodom.
Naglasićemo odnose arhitektosnkih i umetničkih praksi, koji istražuju mogućnosti rekonceptualizacije arhitekture u otklonu od tektonskih a u približavanju ka (mikro) klimatskim pitanjima, u prelasku sa vidljivih na nevidljive parametre prostora. Budući da umetnost promoviše nove modele postojanja, arhitektonski okvir za svakodnevni život okrenut prirodi tražimo u otklonu ka umetnosti, da bi osigurali konceptualni nivo promišljanja ekoloških pitanja, za razliku od tehničkih ili tehnoloških nivoa na kojima se danas praksa većinom zasniva.

KURIKULUM: UMETNOST STANOVANJA SA PRIRODOM

201415_19_SP4_MVujovic_o

Život običnog tempa

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
ŽIVOT OBIČNOG TEMPA

Nastavnik:
mr. Milan Vujović, vanredni profesor

Tema zadatka, Život običnog tempa, predstavlja istraživačku provokaciju u okviru koje studenti kritički preispituju i sagledavaju faktore koji utiču na kreiranje savremenih arhitektonsko-urbanističkih koncepcija naselja lociranog na periferiji grada. Dinamika i raznovrsnost užeg prostornog okruženja Sremčice, naselje Gorica, izražena kroz specifičnu lepezu sačinjenu od urbanog i divljeg, gradskog i ruralnog, izgrađenog i neizgrađenog, visokog i niskog, predstavlja izazovnu projektantsku platformu. Posebno interesantan deo Gorice je toponim Provalija, sa značajnom visinskom razlikom, koja će otvoriti temu vizura, kao i projektovanja na strmom terenu.

KURIKULUM: ŽIVOT OBIČNOG TEMPA

201415_19_SP4_BPetrovic_o

Foto © Iwan Baan – Torre de David, Caracas, Venezuela, 2011.

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
SAMODOVOLJNIGRAD – budućnost stanovanja

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Budućnost stanovanja se razmatra iz aspekta socijalne održivosti koja zapravo predstavlja stepen prihvaćenosti određenih koncepata (tipova) organizacije stambenog prostora na svim nivioma – od stana i njegovih elemenata, preko sklopa, do susedstva, naselja, i t.d.
U tom smislu, socijalna održivost je katalizator promene odnosa prema stanovanju u novoj (sledećoj) epohi. Po svojoj suštini, ova komponenta održivosti neposredno utiče na nivo zainteresovanosti i mogućnosti organizovanja individualne ili grupne aktivnosti, usmerene ka poboljšanju sopstvene (stambene) situacije, uz odgovornost da to neće pogoršati situaciju drugih grupa ili pojedinaca.

KURIKULUM: SAMODOVOLJNIGRAD – budućnost stanovanja

201415_19_SP4_IRaskovic_o

TREĆA PRIRODA_ amid.cero
Izvor ilustracije: designboom

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
BIHEVIORALNA EKOLOGIJA
korisnik – okruženje – ponašanje

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Obavezan tekst o predmetu – kratak opis predmeta na stranici vebsajta:
Tematski okvir zadatka, Bihevioralna ekologija, zastupa pristup arhitektonskom projektovanju koji omogućava kontinuirano unapređivanje odgovora arhitektonske prakse na envajronmentalne aspekte okruženja, klime i mesta, odnosno na nepredvidivosti ljudskog ponašanja i karakteristike lokalnog konteksta. U odnosu na ovakvo polazište predmet rada u pogledu lokacije, uže prostorno okruženje Sremčice, predstavlja veoma pogodan ambijent za istraživanje i kreiranje novih tipologija višeporodičnog stanovanja. Istraživanje se sprovodi kroz ispitivanje envajronmentalnih aspekata i principa u okviru načina arhitektonskog projektovanja, kao i bihevioralnih aspekata odnosa arhitekture, prirode i korisnika, praćenjem promena u ovim odnosima kroz aspekte arhitektonskog prostora.

KURIKULUM: BIHEVIORALNA EKOLOGIJA korisnik – okruženje – ponašanje

201415_19_SP4_GVojvodic_o

fleksibilnost / modelske varijacije
Izvor ilustracije: www.falaatelier.com/bio5

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
KAMPUS

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Zadatak predstavlja specifičan projektantski problem koji se bavi formiranjem savremene stambene strukture koja omogućava život i rad akademske zajednice pozicionirane u neposrednom okruženju zatečenog akvatorijuma zvanog Rakina bara, u naselju Sremčica.

Kampus predstavlja kompleks sadržaja koji svojom fizičkom i funkcionalnom strukturom, uz neophodnu pripadajuću infrastrukturu, određuje specifičnu celinu koja u potpunosti podržava život i rad studenata i nastavnog osoblja u sprovođenju akademske misije. U okviru sklop, kampus sadrži prostore namenjene različitim aktivnostima koje život korisnika čine ugodnijim – prostore koji omogućavaju smeštaj, neometan rad, rekreaciju, zabavu, druženje.

Projektovana struktura bi trebalo da zadovolji potrebe stalnog, privremenog ili povremenog smeštaja studenata i nastavnog osoblja. Trebalo bi da odgovori na pitanja u vezi sa specifičnostima načina života, rada, boravka i stanovanja. Cilj zadatka je ispitivanje novih tipoloških modela višeporodičnog i kolektivnog stanovanja, kao i njihova arhitektonska interpretacija u skladu sa tematskim i prostornim kontekstom. Akcenat je na projektantskoj proveri savremenih konceptualnih, kontekstualnih i modelskih varijacija stanovanja kroz analizu izgrađene forme, ali i identifikaciju otvorenih prostora i mogućnosti razvoja i aktiviranja istih.

KURIKULUM: KAMPUS
201415_19_SP4_VMilenkovic_o
slika slike
Joe Goode – Torn Cloud Painting (1975), ulje na platnu

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
‘FIFTY–FIFTY’ VIDLJIVO

Nastavnik:
dr. Vladimir Milenković, docent

Isprojektovati arhitektonsko-urbanistički sklop u okruženju Rakine bare, u Sremčici, čiji je program definisan ravnopravnim odnosom stanovanja i njemu komplementarne funkcionalne i/ili tematske dopune. Dopunu je moguće prostorno tumačiti u dijapazonu od njene fizičke pojavnosti kao projektovane praznine do koncepcijskih postavki u ravni ambivalentnosti same arhitekture.

KURIKULUM: ‘FIFTY–FIFTY’ VIDLJIVO

201415_19_SP4_ANikezic_o

HOST
Foto © Mark Dorf

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
SOS LANDSCAPE

Nastavnik:
dr. Ana Nikezić, docent

SOS LandScape problematizuje stanovanje na rubu grada u suživotu sa prirodnim predelom. Cilj je radikalizacija ideje grada, urbanog stanja društva i prirode, te posmatranje prostornog okvira za stanovanje kroz jukstapoziciju prirodnog i stvorenog. Ovo podrazumeva upotrebu predela, te svih njenih svojstava (tla, vode, vazduha, svetlosti), klime, kao i činilaca (flore, faune) koji je određuju uvek kao specifičan i neponovljivi fenomen. Landscape nije uređena priroda, već upravo prostor nastao u interakciji prirodnih i stvorenih faktora sredine, dinamično polje sila u kome predeo ima ulogu mentora ili metafore, odnosno postaje izvor novih načina života.

KURIKULUM: S O S LANDSCAPE FORMULAR: S O S LANDSCAPE

201415_19_SP4_MNenadovic_o

Berlin Pixelated House
Foto © brandt + simon architekten

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
LOKALNO = ODRŽIVO

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent

Istraživanje po kom modelu je moguće formirati lokalnu zajednicu koja je „samodovoljna“. Kakva je ciljna struktura stanovništva, koji model stanovanja i koji komplementarni sadržaji osiguravaju održivost i perspektivu života u zajednici. Odnos zajednice prema najbližem okruženju, uticaj na razvoj postojećih kapaciteta i sadržaja u Sremčici.

KURIKULUM: LOKALNO = ODRŽIVO

201415_19_SP4_MMaksimovic_o

Brainstorming typology diagram
Ilustracija: M.M. | © Branchecarica

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
_BRAINSTORMING TYPOLOGY

Nastavnik:
dr. Milan Maksimović, docent

Ispitivanje novih tipoloških modela višeporodičnog stanovanja i njihova arhitektonska interpretacija jesu ključni cilj ovog programa.
Prva faza rada na zadatku realizuje se kroz interaktivan grupni rad u sali primenom tehnike brejnstorminga u smislu ispitivanja mogućih tipoloških modela stanovanja na predmetnom području. Cilj je da svaki student kroz aktivno učešće u okviru grupe, uspostavi i odabere tipološki model za razradu, sagleda njegova osnovna ograničenja, karakteristike i potencijale kako bi iskristalisao individualne smernice za urbanističku postavku i razradu. U drugoj fazi rada svaki student se opredeljuje za koncept u okviru zajednički postavljene tipologije, istražujući elemente razrade projekta, funkcionalne organizacije i oblikovanja kroz konkretizaciju polaznih konceptualnih stanovišta.

KURIKULUM: _BRAINSTORMING TYPOLOGY

201415_19_SP4_MKomlenic_o

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
„KVALITET VIŠE“

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

U svetu u kome živimo sve teže je i dobiti platu (redovan posao), a i živeti od iste takođe. Ispitivanje novih tipoloških modela višeporodičnog socijalnog stanovanja i njihova arhitektonsko-urbanistička interpretacija na lokaciji po izboru u naselju Sremčica, shodno mogućim dopunama stanovanja u vidu sadržaja kojima stanovništvo obezbeđuje svoju egzistenciju (različite delatnosti ili proizvodnja hrane).
Cilj programa i rada u Studiju su projektantska ispitivanja novih tipoloških modela višeporodičnog stanovanja, socijalnog i(ili) eksperimentalnog karaktera i njihova arhitektonska interpretacija. Prva faza rada na zadatku realizuje se kroz interaktivan rad u Studiju u smislu ispitivanja mogućih tipoloških modela stanovanja na predmetnom području Sremčica. Cilj je da svaki student kroz aktivno učešće u nastavi uspostavi i odabere tipološki model za razradu, sagleda njegove prednosti i ograničenja, karakteristike i potencijale kako bi definisao individualnu arhitektonsko-urbanističku postavku i razradu sklopa. U drugoj fazi rada svaki student se opredeljuje za izabrani koncept tipologije, istražujući elemente razrade projekta, funkcionalne organizacije i oblikovanja kroz konkretizaciju polaznih konceptualnih i projektantskih postavki.

KURIKULUM: „KVALITET VIŠE“

201415_19_SP4_MMilinkovic_o

Documenta 12, Kassel, 2007.
Foto: © Marija Milinković

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
KONZERVATORIJUM, BAŠTA, PREDEO

Nastavnik:
dr. Marija Milinković, docent

Okvir projektnog zadatka čine dve komplementarne i međusobno suprotstavljene teme: stanovanje na periferiji grada (1) i “umetnost lepog baštovanstva” (N. Dobrović) (2). Prva tema ispituje mogućnosti prostorne organizacije svakodnevnog života na periferiji metropole, kroz istraživanje “rubnih posebnosti” i alternativnih, “ne-tržišnih” modela stambene izgradnje. Druga tema se bavi ispitivanjem odnosa između građene strukture i prirodnih elemenata okruženja (tlo, drvored, livada, šuma, bara, vrtača, zabran). U središtu pažnje je arhetipski prostor bašte, kao mesto primarne proizvodnje i društvene interakcije.

KURIKULUM: KONZERVATORIJUM, BAŠTA, PREDEO

Studiji Departmana za urbanizam

Rukovodioci studija i saradnici sa Departmana za urbanizam:

 1. prof. dr Miodrag Ralević; ass. dr Tatjana Mrđenović; dem. mr Sonja Radović-Jelovac, d.i.a., dem. Milena Ivanović, mast.inž.arh. Konsultant u izvođenju nastave: Ivana Milić, d.i.a.
 2. prof. dr Aleksandra Stupar; ass. arh. Ivan Simić
 3. doc. dr Vladimir Mihajlov;  Jelena Masnikosić d.i.a., Filip Petrović mast.inž.arh.

201415_19_SP4_MRalevic_o

Rezilistentni grad
Foto © Tatjana Mrđenović

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
REZILISTENTNI GRAD I STANOVANJE

Nastavnik:
dr. Miodrag Ralević, redovni profesor

Pristup rada u studiju se vezuje za tematiku Rezilistentnog grada kao dinamičng razvojnog, otvorenog sistema, ujedno otpornog i adaptibilnog na promene u okruženju. On sagledava razvoj urbanih zajednica u svetlu dizajna kao dinamičkog procesa podržavjući različite problemske, tematske, disiciplinarne, prostorne nivoe urbane regeneracije. Urbani dizan se sagledava kao proces modelovanja elemenata urbanih sistema od ekoloških, kulturoloških, politčkih, estetskih, upravljačkih. U takvoj poziciji razmatranja dizana u studiju će se otvarati mnoga pitanja na relaciji dzajna i održivosti ka rezilistentnim gradovima kako u izgrađenim tako i u otvorenim, javni, prostorima u odnosu na principe inkluzivnosti, dostupnosti, raznovrsnosti, ekološke principe

Projektni program je baziran na modelovanju varijacija višeporodičnog stanovanja sa projektantskom proverom njenih rezilistentnih varijacija. Cilj rada u studiju je u domenu ispitivanja prostorne i programske korelacije STANOVANJE – REZILISTENTNI GRAD, sa idejom da se naselju Sremčica u budućnosti omogući održivi ekonomski i prostorni razvoj, sa akcentovanim ekološkim i sociološkim unapređenjima. Rezultat rada u studiju je usmeren ka razradi urbanističko-arhitektonskog projekta, definisnog na predmetu SP3, kao i tre kroz izradu arhitektonsko- urbanističkog projekta koji je po svom sadržaju, značenju i prezentaciji internacionalno prepoznatnjiv, komunikativan i jasan, a po načinu izrade individualan i potkrepljen čvrstim projektantskim i teorijskim stavovima.

KURIKULUM: REZILISTENTNI GRAD I STANOVANJE
201415_19_SP4_AStupar_oKonkursni rad Atelier Bow Wow – The Great Pyramid
Foto © Atelier Bow Wow

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
META-G:RAD

Nastavnik:
dr. Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Sledeći metodologiju japanskog ateljea Bow Wow, studio će biti orijentisan na ispitivanje i uspostavljanje relacije između jednoporodičnog i višeporodičnog stanovanja. Istovremeno, pažnja će biti usmerena na definisanje različitih varijanti razvoja hibridnih (meta) tipologija čija prostorno-funkcionalna svojstva postaju posebno interesantna u de-regulisanim područjima (poput prigradskog naselja Sremčice).

KURIKULUM: META-G:RAD

Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza:
BEZ AGENDE

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Nemati jasan plan ili dugoročnu agendu je potpuno paradoksalna situacija za svakog samosvesnog pojedinca, a posebno za arhitektu. Međutim, u uslovima savremene društvene neizvesnosti, očekuju se brze i fleksibilne reakcije stručnjaka, kao i njihov kritički stav, jer se velikom brzinom menjaju potrebe koje oblikuju naselja. Prema filozofu Žaku Deridi, postoje tri osnovna nalaza o savremenim naseljima: arhitektura programa zamenjuje se arhitekturom događaja; strukture su stoga nedovršene i promenljive; problemi se rešavaju novom inovativnom logikom, koja je različita od one pod čijim uticajem je nastao problem (Specters of Marx, 1993).
Studenti će razmatrati inovativna rešenja u kolektivnom i individualnom stanovanju i njegovom pratećim sadržajima u Sremčici, kao i mogućnosti za dinamične promene i transformacije struktura u skladu sa odgovorima potrebama korisnika koje se brzo menjaju u vremenu.

KURIKULUM: BEZ AGENDE