УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Погледајте како је било на испиту: https://flic.kr/s/aHskeeDnrp

Обавештење за студенте III године ОАСА 2014/15
Спискови студената и распоред сала МОДУЛ 19 – Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза (09.02.2015)

Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза

Просторни и тематски оквир задатка:
Архитектонско-урбанистички пројекат

Биће г:рада!

Архитектонско-урбанистички пројекат стамбене целине вишепородичног становања са пратећим садржајима у насељу Сремчица, општина Чукарица, Београд

ЗАДАТАК:
Задатак на предмету Студио пројекат 4-Синтеза у пролећном семестру шк. 2014/15. године у просторном и тематском смислу надовезује се на задатак из претходног (петог) семестра са предмета Студио пројекат 3- Урбанизам (Департман за урбанизам). На тај начин се остварује континуитет у настави на основним студијама и кроз међудепартманску сарадњу даје боља слика студентима о значају и особинама професије за коју се школују. У претходном семестру обрађивана је зона насеља Сремчица, кроз задатак под заједничким насловом „Град у граду“ који је диференциран у 12 менторских студија са специфичним методолошким приступом сваког од наставника- руководилаца студија. Резултат тог рада представљају студентски, урбанистичко- архитектонски пројекти који су разрађени од концептуалног, преко програмског нивоа па све до ситуационог, саобраћајног, регулационо-волуметријског решења у размери 1/1000 и 1/500. За потребе рада у пролећном семестру биће изабрани најуспешнији студентски пројекти са предмета СП-3 Урбанизам, који ће послужити као подлога за даљу анализу и пројектовање.

ШИРИ ТЕМАТСКИ И ПРОСТОРНИ ОКВИР ЗАДАТКА:
У задатом просторном оквиру (Сремчица) испитати просторне, програмске и концептуалне потенцијале локације и урадити архитектонско-урбанистички пројекат мање урбане (стамбене) целине вишепородичног становања са пратећим-комплементарним садржајима.

ПРОЈЕКТНИ ПРОГРАМ:
Пројектни програм је базиран на типологији вишепородичног становања са пројектантском провером њених савремених концептуалних, контекстуалних и моделских варијација. Тежиште аналитичког рада на студију је у домену испитивања просторне и програмске корелације СТАНОВАЊЕ – РАД, са идејом да се насељу Сремчица у будућности омогући одрживи економски и просторни развој, са акцентованим еколошким и социолошким унапређењима. Ближе дефинисање пројектног програма је тема за сваки појединачни студио и биће презентирано кроз курикулуме и усмену презентацију студија. (04.02.2015. у 14.00ч, Амфитеатар АФ)

ЦИЉ ЗАДАТКА:
Испитивање нових типолошких модела вишепородичног становања и њихова архитектонска интерпретација јесу кључни циљ задатка. Од студената се очекује предани рад уз примену свих до сада усвојених знања са студија, али и креативност, пројектантска храброст и одговорност у проналажењу нових, модерних приступа теми која се обрађује. Коначни резултат требао би да буде исказан кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта који је по свом садржају, значењу и презентацији интернационално препознатљив, комуникативан и јасан, а по начину израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 19 – Студио пројекат 4 – синтеза: Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза , 12 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2014/15.

Руководилац студијске целине:
в. проф. мр Милан Вујовић

Студији Департмана за архитектуру

Руководиоци студија и сарадници са Департмана за архитектуру:

 1. проф. арх. Владимир Лојаница; дем. Маја Драгишић, д.и.а. дем.Анђела Николић, студент МАСА
 2. проф. арх. Дејан Миљковић; асс. др Милена Кордић; дем. маст.инж.арх. Дејан Тодоровић, дем. Милош Митровић, студ. МАСА
 3. в.проф. мр Милан Вујовић; асс. арх. Ксенија Пантовић; дем. Марко Бабић, студ. ДОС
 4. в.проф. арх. Борислав Петровић; асс. арх. Владан Стевовић; дем. маст.инж.арх.Далиа Дуканац
 5. в.проф. арх. Иван Рашковић; асс. арх. Јелена Р. Трајковић; дем. Милица Боровић студ. МАСА
 6. в.проф. арх. Горан Војводић; асс. арх. Ивана Ракоњац; дем. Милица Дукић студ. МАСА
 7. доц. др Владимир Миленковић; асс. арх. Драгана Ћирић; дем. Небојша Стевановић, студ. ДОС; дем. маст.инж.арх. Стефан Васић
 8. доц. др Ана Никезић; в.н.с. арх. Наташа Јанковић
 9. доц. арх. Милош Ненадовић; дем. Данира Совиљ, студ. ДОС
 10. доц. др Милан Максимовић; дем. Ивана Нешић студ.МАСА, дем.Тијана Јаблановић студ.МАСА
 11. доц. арх. Милош Комленић; асс. др Вања Панић
 12. доц. др Марија Милинковић; асс. арх Анђелка Ђировић; дем. Александра Огњанов, студ. МАСА и дем.Немања Златановић, студ. МАСА.

201415_19_SP4_VLojanica_o

Имагинативна архитектура
Фото © Filip Dujardin
Извор фотографије: http://a-plus.be/fr/focus/representer-larchitecture/

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
СТАМБЕНИ ЕКО-ТЕХНО-ФЛЕКСИ-ХИБРИД

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Тема задатка је пројектовање стамбене структуре за различите социјалне слојеве од студентског становања до породичног концепта са пратећим садржајима на локацији која ће бити одабрана у оквиру студија или појединачно или по радним тимовима у складу са договором у студију. Избор локације такође је део одговора на задатак. Конципирање стамбене структуре биће усмерено на изучавање, одабир, адаптацију кроз бројне примере, постојећих стамбених типологија и организација са циљем да се савлада и изучи предметна материја и дође до могућих алтернативних, хибридних, флексибилних, иновативних решења како на нивоу организације плана тако и на нивоу ликовно пластичног израза стамбених групација.
Савремени материјали и технологије градње, еколошки ипринципи и брзина живота, динамика промена тражи одговор стамбене архитектуре која ће на модеран и флексибилан начин моћи да прати трендове времена у коме се дешава. За очекивати је да понуђене концепције буду храбро и креативно авангардне за окружење у коме ће се наћи са очигледном намером да повуку средину ка новом систему вредности и новим квалитетима и издигну је ван граница затеченог доступног и просечног.

КУРИКУЛУМ: СТАМБЕНИ ЕКО-ТЕХНО-ФЛЕКСИ-ХИБРИД

201415_SP4_DMiljkovic_o

Agnes Denes: Wheatfield – A Confrontation, lower Manhattan, NY, summer of 1982
Извор фотографије: Relational Architectural Ecologies, ed. by Peg Rawes

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
УМЕТНОСТ СТАНОВАЊА СА ПРИРОДОМ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тематски оквир задатка тражи третман горућих проблема данашњице као што су климатске промене, исцрпљивање природних ресурса и дестабилизација природних процеса у новом разумевању саживота са природом, у новим моделима свакодневице који мењају (своје) рутине у односу на успостављање нових веза са природом.
Нагласићемо односе архитектоснких и уметничких пракси, који истражују могућности реконцептуализације архитектуре у отклону од тектонских а у приближавању ка (микро) климатским питањима, у преласку са видљивих на невидљиве параметре простора. Будући да уметност промовише нове моделе постојања, архитектонски оквир за свакодневни живот окренут природи тражимо у отклону ка уметности, да би осигурали концептуални ниво промишљања еколошких питања, за разлику од техничких или технолошких нивоа на којима се данас пракса већином заснива.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНОСТ СТАНОВАЊА СА ПРИРОДОМ

201415_19_SP4_MVujovic_o

Живот обичног темпа

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
ЖИВОТ ОБИЧНОГ ТЕМПА

Наставник:
мр. Милан Вујовић, ванредни професор

Тема задатка, Живот обичног темпа, представља истраживачку провокацију у оквиру које студенти критички преиспитују и сагледавају факторе који утичу на креирање савремених архитектонско-урбанистичких концепција насеља лоцираног на периферији града. Динамика и разноврсност ужег просторног окружења Сремчице, насеље Горица, изражена кроз специфичну лепезу сачињену од урбаног и дивљег, градског и руралног, изграђеног и неизграђеног, високог и ниског, представља изазовну пројектантску платформу. Посебно интересантан део Горице је топоним Провалија, са значајном висинском разликом, која ће отворити тему визура, као и пројектовања на стрмом терену.

КУРИКУЛУМ: ЖИВОТ ОБИЧНОГ ТЕМПА

201415_19_SP4_BPetrovic_o

Фото © Iwan Baan – Torre de David, Caracas, Venezuela, 2011.

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
САМОДОВОЉНИГРАД – будућност становања

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Будућност становања се разматра из аспекта социјалне одрживости која заправо представља степен прихваћености одређених концепата (типова) организације стамбеног простора на свим нивиома – од стана и његових елемената, преко склопа, до суседства, насеља, и т.д.
У том смислу, социјална одрживост је катализатор промене односа према становању у новој (следећој) епохи. По својој суштини, ова компонента одрживости непосредно утиче на ниво заинтересованости и могућности организовања индивидуалне или групне активности, усмерене ка побољшању сопствене (стамбене) ситуације, уз одговорност да то неће погоршати ситуацију других група или појединаца.

КУРИКУЛУМ: САМОДОВОЉНИГРАД – будућност становања

201415_19_SP4_IRaskovic_o

ТРЕЋА ПРИРОДА_ amid.cero
Извор илустрације: designboom

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
БИХЕВИОРАЛНА ЕКОЛОГИЈА
корисник – окружење – понашање

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Обавезан текст о предмету – кратак опис предмета на страници вебсајта:
Тематски оквир задатка, Бихевиорална екологија, заступа приступ архитектонском пројектовању који омогућава континуирано унапређивање одговора архитектонске праксе на енвајронменталне аспекте окружења, климе и места, односно на непредвидивости људског понашања и карактеристике локалног контекста. У односу на овакво полазиште предмет рада у погледу локације, уже просторно окружење Сремчице, представља веома погодан амбијент за истраживање и креирање нових типологија вишепородичног становања. Истраживање се спроводи кроз испитивање енвајронменталних аспеката и принципа у оквиру начина архитектонског пројектовања, као и бихевиоралних аспеката односа архитектуре, природе и корисника, праћењем промена у овим односима кроз аспекте архитектонског простора.

КУРИКУЛУМ: БИХЕВИОРАЛНА ЕКОЛОГИЈА корисник – окружење – понашање

201415_19_SP4_GVojvodic_o

флексибилност / моделске варијације
Извор илустрације: www.falaatelier.com/bio5

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
КАМПУС

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Задатак представља специфичан пројектантски проблем који се бави формирањем савремене стамбене структуре која омогућава живот и рад академске заједнице позициониране у непосредном окружењу затеченог акваторијума званог Ракина бара, у насељу Сремчица.

Кампус представља комплекс садржаја који својом физичком и функционалном структуром, уз неопходну припадајућу инфраструктуру, одређује специфичну целину која у потпуности подржава живот и рад студената и наставног особља у спровођењу академске мисије. У оквиру склоп, кампус садржи просторе намењене различитим активностима које живот корисника чине угоднијим – просторе који омогућавају смештај, неометан рад, рекреацију, забаву, дружење.

Пројектована структура би требало да задовољи потребе сталног, привременог или повременог смештаја студената и наставног особља. Требало би да одговори на питања у вези са специфичностима начина живота, рада, боравка и становања. Циљ задатка је испитивање нових типолошких модела вишепородичног и колективног становања, као и њихова архитектонска интерпретација у складу са тематским и просторним контекстом. Акценат је на пројектантској провери савремених концептуалних, контекстуалних и моделских варијација становања кроз анализу изграђене форме, али и идентификацију отворених простора и могућности развоја и активирања истих.

КУРИКУЛУМ: КАМПУС
201415_19_SP4_VMilenkovic_o
слика слике
Joe Goode – Torn Cloud Painting (1975), уље на платну

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
‘FIFTY–FIFTY’ ВИДЉИВО

Наставник:
др. Владимир Миленковић, доцент

Испројектовати архитектонско-урбанистички склоп у окружењу Ракине баре, у Сремчици, чији је програм дефинисан равноправним односом становања и њему комплементарне функционалне и/или тематске допуне. Допуну је могуће просторно тумачити у дијапазону од њене физичке појавности као пројектоване празнине до концепцијских поставки у равни амбивалентности саме архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ‘FIFTY–FIFTY’ ВИДЉИВО

201415_19_SP4_ANikezic_o

HOST
Фото © Mark Dorf

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
SOS LANDSCAPE

Наставник:
др. Ана Никезић, доцент

SOS LandScape проблематизује становање на рубу града у суживоту са природним пределом. Циљ је радикализација идеје града, урбаног стања друштва и природе, те посматрање просторног оквира за становање кроз јукстапозицију природног и створеног. Ово подразумева употребу предела, те свих њених својстава (тла, воде, ваздуха, светлости), климе, као и чинилаца (флоре, фауне) који је одређују увек као специфичан и непоновљиви феномен. Landscape није уређена природа, већ управо простор настао у интеракцији природних и створених фактора средине, динамично поље сила у коме предео има улогу ментора или метафоре, односно постаје извор нових начина живота.

КУРИКУЛУМ: S O S LANDSCAPE ФОРМУЛАР: S O S LANDSCAPE

201415_19_SP4_MNenadovic_o

Berlin Pixelated House
Фото © brandt + simon architekten

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
ЛОКАЛНО = ОДРЖИВО

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Истраживање по ком моделу је могуће формирати локалну заједницу која је „самодовољна“. Каква је циљна структура становништва, који модел становања и који комплементарни садржаји осигуравају одрживост и перспективу живота у заједници. Однос заједнице према најближем окружењу, утицај на развој постојећих капацитета и садржаја у Сремчици.

КУРИКУЛУМ: ЛОКАЛНО = ОДРЖИВО

201415_19_SP4_MMaksimovic_o

Brainstorming typology diagram
Илустрација: M.M. | © Branchecarica

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
_BRAINSTORMING TYPOLOGY

Наставник:
др. Милан Максимовић, доцент

Испитивање нових типолошких модела вишепородичног становања и њихова архитектонска интерпретација јесу кључни циљ овог програма.
Прва фаза рада на задатку реализује се кроз интерактиван групни рад у сали применом технике брејнсторминга у смислу испитивања могућих типолошких модела становања на предметном подручју. Циљ је да сваки студент кроз активно учешће у оквиру групе, успостави и одабере типолошки модел за разраду, сагледа његова основна ограничења, карактеристике и потенцијале како би искристалисао индивидуалне смернице за урбанистичку поставку и разраду. У другој фази рада сваки студент се опредељује за концепт у оквиру заједнички постављене типологије, истражујући елементе разраде пројекта, функционалне организације и обликовања кроз конкретизацију полазних концептуалних становишта.

КУРИКУЛУМ: _BRAINSTORMING TYPOLOGY

201415_19_SP4_MKomlenic_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
„КВАЛИТЕТ ВИШЕ“

Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

У свету у коме живимо све теже је и добити плату (редован посао), а и живети од исте такође. Испитивање нових типолошких модела вишепородичног социјалног становања и њихова архитектонско-урбанистичка интерпретација на локацији по избору у насељу Сремчица, сходно могућим допунама становања у виду садржаја којима становништво обезбеђује своју егзистенцију (различите делатности или производња хране).
Циљ програма и рада у Студију су пројектантска испитивања нових типолошких модела вишепородичног становања, социјалног и(или) експерименталног карактера и њихова архитектонска интерпретација. Прва фаза рада на задатку реализује се кроз интерактиван рад у Студију у смислу испитивања могућих типолошких модела становања на предметном подручју Сремчица. Циљ је да сваки студент кроз активно учешће у настави успостави и одабере типолошки модел за разраду, сагледа његове предности и ограничења, карактеристике и потенцијале како би дефинисао индивидуалну архитектонско-урбанистичку поставку и разраду склопа. У другој фази рада сваки студент се опредељује за изабрани концепт типологије, истражујући елементе разраде пројекта, функционалне организације и обликовања кроз конкретизацију полазних концептуалних и пројектантских поставки.

КУРИКУЛУМ: „КВАЛИТЕТ ВИШЕ“

201415_19_SP4_MMilinkovic_o

Documenta 12, Kassel, 2007.
Фото: © Марија Милинковић

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
КОНЗЕРВАТОРИЈУМ, БАШТА, ПРЕДЕО

Наставник:
др. Марија Милинковић, доцент

Оквир пројектног задатка чине две комплементарне и међусобно супротстављене теме: становање на периферији града (1) и “уметност лепог баштованства” (Н. Добровић) (2). Прва тема испитује могућности просторне организације свакодневног живота на периферији метрополе, кроз истраживање “рубних посебности” и алтернативних, “не-тржишних” модела стамбене изградње. Друга тема се бави испитивањем односа између грађене структуре и природних елемената окружења (тло, дрворед, ливада, шума, бара, вртача, забран). У средишту пажње је архетипски простор баште, као место примарне производње и друштвене интеракције.

КУРИКУЛУМ: КОНЗЕРВАТОРИЈУМ, БАШТА, ПРЕДЕО

Студији Департмана за урбанизам

Руководиоци студија и сарадници са Департмана за урбанизам:

 1. проф. др Миодраг Ралевић; асс. др Татјана Мрђеновић; дем. мр Соња Радовић-Јеловац, д.и.а., дем. Милена Ивановић, маст.инж.арх. Консултант у извођењу наставе: Ивана Милић, д.и.а.
 2. проф. др Александра Ступар; асс. арх. Иван Симић
 3. доц. др Владимир Михајлов;  Јелена Масникосић д.и.а., Филип Петровић маст.инж.арх.

201415_19_SP4_MRalevic_o

Резилистентни град
Фото © Татјана Мрђеновић

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
РЕЗИЛИСТЕНТНИ ГРАД И СТАНОВАЊЕ

Наставник:
др. Миодраг Ралевић, редовни професор

Приступ рада у студију се везује за тематику Резилистентног града као динамичнг развојног, отвореног система, уједно отпорног и адаптибилног на промене у окружењу. Он сагледава развој урбаних заједница у светлу дизајна као динамичког процеса подржавјући различите проблемске, тематске, дисициплинарне, просторне нивое урбане регенерације. Урбани дизан се сагледава као процес моделовања елемената урбаних система од еколошких, културолошких, политчких, естетских, управљачких. У таквој позицији разматрања дизана у студију ће се отварати многа питања на релацији дзајна и одрживости ка резилистентним градовима како у изграђеним тако и у отвореним, јавни, просторима у односу на принципе инклузивности, доступности, разноврсности, еколошке принципе

Пројектни програм је базиран на моделовању варијација вишепородичног становања са пројектантском провером њених резилистентних варијација. Циљ рада у студију је у домену испитивања просторне и програмске корелације СТАНОВАЊЕ – РЕЗИЛИСТЕНТНИ ГРАД, са идејом да се насељу Сремчица у будућности омогући одрживи економски и просторни развој, са акцентованим еколошким и социолошким унапређењима. Резултат рада у студију је усмерен ка разради урбанистичко-архитектонског пројекта, дефинисног на предмету СП3, као и тре кроз израду архитектонско- урбанистичког пројекта који је по свом садржају, значењу и презентацији интернационално препознатњив, комуникативан и јасан, а по начину израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима.

КУРИКУЛУМ: РЕЗИЛИСТЕНТНИ ГРАД И СТАНОВАЊЕ
201415_19_SP4_AStupar_oКонкурсни рад Atelier Bow Wow – The Great Pyramid
Фото © Atelier Bow Wow

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
МЕТА-Г:РАД

Наставник:
др. Александра Ступар, ванредни професор

Следећи методологију јапанског атељеа Bow Wow, студио ће бити оријентисан на испитивање и успостављање релације између једнопородичног и вишепородичног становања. Истовремено, пажња ће бити усмерена на дефинисање различитих варијанти развоја хибридних (мета) типологија чија просторно-функционална својства постају посебно интересантна у де-регулисаним подручјима (попут приградског насеља Сремчице).

КУРИКУЛУМ: МЕТА-Г:РАД

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
БЕЗ АГЕНДЕ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Немати јасан план или дугорочну агенду је потпуно парадоксална ситуација за сваког самосвесног појединца, а посебно за архитекту. Међутим, у условима савремене друштвене неизвесности, очекују се брзе и флексибилне реакције стручњака, као и њихов критички став, јер се великом брзином мењају потребе које обликују насеља. Према филозофу Жаку Дериди, постоје три основна налаза о савременим насељима: архитектура програма замењује се архитектуром догађаја; структуре су стога недовршене и променљиве; проблеми се решавају новом иновативном логиком, која је различита од оне под чијим утицајем је настао проблем (Specters of Marx, 1993).
Студенти ће разматрати иновативна решења у колективном и индивидуалном становању и његовом пратећим садржајима у Сремчици, као и могућности за динамичне промене и трансформације структура у складу са одговорима потребама корисника које се брзо мењају у времену.

КУРИКУЛУМ: БЕЗ АГЕНДЕ