UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente III godine OASA 2015/16 (17.02.2016)
Konačan spisak studenata:
Kurs 19. Studio projekat 4 – sinteza

Modul 19 – Studio projekat 4 – sinteza

NAZIV PREDMETA:
MODUL 19 – Studio projekat 4 – sinteza: Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza , 12 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2015/16.


Prostorni i tematski okvir zadatka:
Arhitektonsko-urbanistički projekat

Kraj g:rada

Arhitektonsko-urbanistički projekat stambene celine višeporodičnog stanovanja sa pratećim sadržajima u naselju Makiš, opština Čukarica, Beograd

Borja-Bonaque_Garden-Cities-report-Cover-illustration

Ciljevi i pristup nastavi:
Zadatak na predmetu Studio projekat 4-Sinteza u prolećnom semestru šk. 2015/16. godine u prostornom i tematskom smislu nadovezuje sa na zadatak iz prethodnog (petog) semestra sa predmeta Studio projekat 3- Urbanizam (Departman za urbanizam). Na taj način se ostvaruje kontinuitet u nastavi na osnovnim studijama i kroz međudepartmansku saradnju daje bolja slika studentima o značaju i osobinama profesije za koju se školuju. U prethodnom semestru obrađivana je zona naselja Makiš, opština Čukarica, kroz zadatak pod zajedničkim naslovom „Makiš – Beograd, novi deo grada“ koji je diferenciran u 12 mentorskih studija sa specifičnim metodološkim pristupom svakog od nastavnika- rukovodilaca studija. Rezultat tog rada predstavljaju studentski, urbanističko- arhitektonski projekti koji su razrađeni od konceptualnog, preko programskog nivoa pa sve do situacionog, saobraćajnog, regulaciono-volumetrijskog rešenja u razmeri 1/1000 i 1/500. Za potrebe rada u prolećnom semestru biće izabrani najuspešniji studentski projekti sa predmeta SP-3 Urbanizam, koji će poslužiti kao podloga za dalju analizu i projektovanje.

Širi tematski i prostorni okvir zadatka:
Širi prostorni okvir zadatka nalazi se na teritoriji opštine Čukarica, u okviru naselja Makiš. U odnosu na strukturu grada, pozicija lokacije na samom rubu, nameće kao istraživačko pitanje temu projektovanja novog gradskog KRAJA. Pojam kraja u kontekstu zadatka predstavlja kako arhitektonsko-urbanističku, tako i sociološku provokaciju, u okviru koje se prepliće niz tema koje mogu poslužiti kao konceptualna podloga za projektovanje novog gradskog bloka. U tom kontekstu, potrebno je preispitati i analizirati karakteristike arhitektonske, urbane, ali i društveno-socijalne fizionomije novog kraja. U prostornom smislu, kraj se sastoji iz više susedstava, prvenstveno određenih funkcijom stanovanja, ali istovremeno, to je i područje, mesto odrastanja ili boravka sa kojim se korisnici identifikuju i koji ih na neki način obeležavaju…

Projektni program:
Projektni program je baziran na tipologiji višeporodičnog stanovanja sa projektantskom proverom njenih savremenih konceptualnih, kontekstualnih i modelskih varijacija. Težište analitičkog rada u studiju je u domenu ispitivanja prostornih i programskih korelacija u novom GRADSKOM BLOKU. U programskom smislu, osim funkcije stanovanja, potrebno je predvideti i niz komplementarnih aktivnosti kao što su: trgovina, ugostiteljstvo, rekreacija, itd. U odnosu na pojedinačna urbanistička rešenja, ove aktivnosti mogu poslužiti kao konceptualna podloga za projektovanje ovih dodatnih sadržaja u sklopu stambenih objekata, ili u okviru posebnih objekata (vrtić, centar mesne zajednice, samoposluge, škola, sportski centar, itd) i to sa idejom da se naselju Makiš u budućnosti omogući održivi ekonomski i prostorni razvoj, sa akcentovanim ekološkim i sociološkim unapređenjima.

Cilj zadatka:
Ispitivanje novih tipoloških modela višeporodičnog stanovanja i njihova arhitektonska interpretacija jesu ključni cilj zadatka. Od studenata se očekuje predani rad uz primenu svih do sada usvojenih znanja sa studija, ali i kreativnost, projektantska hrabrost i odgovornost u pronalaženju novih, modernih pristupa temi koja se obrađuje. Konačni rezultat trebao bi da bude iskazan kroz izradu arhitektonsko- urbanističkog projekta koji je po svom sadržaju, značenju i prezentaciji internacionalno prepoznatljiv, komunikativan i jasan, a po načinu izrade individualan i potkrepljen čvrstim projektantskim i teorijskim stavovima.