УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте ОАС Архитектура 2013/14 (04.02.2014.)

Спискови студената за 17.2. Изборни предмет 2

Распоред сала за 17.2. Изборни предмет 2

Напомена: Доња граница за одржавање предмета је пет студената. По овом критеријуму, неће се одржати 17.2. Изборни предмети професора Александра Виденовића, Мирјане Ротер Благојевић, Милана Максимовића и Рајка Корице.

Молимо студенте који су се пријавили за изборне предмете код ових наставника да одреде други избор и ОБАВЕЗНО однесу потврду новог предметног наставника у Студентску службу, како би нови избор био важећи!

Модул 17 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.2. – Изборни предмет 2, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија – 2013/14.

G.Milosevic_ilustracija_o2

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН (Marcus Vitruvius Pollio)

Наставник:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

Основна идеја предмета под општим радним насловом АРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН је упознавање појединих области античког градитељства кроз основне текстове из трактата Десет књига о архитектури (De Architectura libri decem), архитекте Витрувија (Marcus Vitruvius Pollio), из друге половине 1. века пре наше ере. У интерактивном раду биће анализовани елементи његовог трактата са посебним освртом на доследну примену или одступање у време највећих градитељских подухвата у Римском царству, и са посебним освртом на далекосежнији утицај овог дела на ренесансне архитекте и теоретичаре архитектуре. Проучавање Витрувијевих препорука и њихова примена у ренесансној архитектури као и архитектури новог доба уопште, представља добру основу за будући рад на пројектовању применом пропорција, модула, симетрије и других препознатљивих елемента у савременој архитектури. Стечена специфична знања била би од непосредне користи будућим градитељима за правилно разумевање и описмењавање у области историјске и савремене архитектуре.

НОВО КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН НОВО Формулар записника за оцењивање: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН НОВО Упутство за портфолио: AРХИТЕКТА МОРА БИТИ ПИСМЕН

1314_17.2_R-Korijca_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Полазећи од дилеме LeCorbusiera, изборни предмет разматра идеалне и утопијске аспекте планирања и архитектуре градова, као потенцијале за развој Београда.
Сви смо сведоци да су поједини елементи дистопијског концепта попут „1984-те“ Џ. Орвела већ реализовани у савременом граду, па курс стога разматра могућности за реализацију идеалних концепата, односно позитивних, утопијских планских и архитектонских замисли.
Позивајући се на тзв. „филозофију наде“ Ернста Блоха, упознају се и разматрају утопијски концепти различитих аутора – функционални, саобраћајни, хигијенски и естетски, (нпр. Град Сунца, Икарија, Вртни град, Хигија, Broadacre city, Ville Radieuse…), у циљу проналажења потенцијалних решења за одређене проблеме у различитим деловима Београда.
Поред основних предзнања из урбанистичког пројектовања и урбаних функција, овде се подразумева и неопходно упознавање са друштвено-хуманистичком димензијом града, јер свака утопија, односно замисао о бољем граду, захтева и промене друштва.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ВИАДУКТИ И ПАСАРЕЛЕ – ГРАДСКA ЧВОРИШТА И ОБЕЛЕЖЈА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Курс има за циљ да студентима завршног семестра Основних студија омогући да се упусте у обликовање и конципирање градских обележја као што су виадукти и пасареле.
Кроз рефлексне креације треба дати одговоре на функционалне и обликовне захтеве ових градских спона, вежбати суперпозицију садржаја по вертикали, спајање инфраструктуре и супраструктуре објеката виадукта и пасарела, развијање осећаја за контекстуалност и обликовање важних градских обележја. Актуелност и атрактивност задатка је у одабиру познатих локација дуж саобраћајних токова Београда /аутопут, обале река,../, на којима недостају оваква чворишта или су девастирана и непримерена.
Свеобухватност задате проблематике даје студенту шансу да са урбанистичког, архитектонског и конструктивног аспекта употреби зрелост синтезног приступа у решавању задатка.

КУРИКУЛУМ: ВИАДУКТИ И ПАСАРЕЛЕ – ГРАДСКA ЧВОРИШТА И ОБЕЛЕЖЈА

1314_17.2_Rajko-Korica_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Изборни предмет студенте упознаје са основама инвестирања у граду, односно са постулатима сарадње приватног и јавног сектора кроз финансијско партнерство. Основни задатак курса је упознавање са процесом, методима и инстументима планирања, организације и контроле инвестиција у граду, односно разумевање како инвестиције могу поспешити привредни раст и развој градова кроз утицај који имају на привреду и колики значај инвестиције могу имати за земље у развоју и транзицији, као и за већ развијене земље, где корист имају улагачи.

КУРИКУЛУМ: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

kurs_thumb_1

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА (2)

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић, доцент

Предмет ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА (2) је наставак истоименог предмета из претходног семестра, у оквиру кога су студенти овладали најосновнијим поступцима израде информационих модела архитектонских објеката (BIM). За ово се користи програмска платформа Revit, једна од најзаступљенијих у савременој пракси. На бази савладаних основних поступака, студенти се упознају са укључивањем BIM концепта у процес пројектовања. Настава се изводи на бази BIM Curriculum-a фирме AutoDesk (Unit 2 – BIM Design Process).

НОВО КУРИКУЛУМ: ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА (2)

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству. Савремени токови у данашњем градитељству су одредили посебну улогу пројектанта конструктивног система, од кога се очекује свеобухватна анализа функционалних захтева, обликовних решења, економских услова, при избору материјала за елементе конструктивног система. Објекти остварени у овој технологији, решавањем система конструктивног склопа, добијају и у највећем делу дефинисану архитектуру унутрашњег простора. Обликовање унутрашњег простора мора бити унапред решено у комбинацији са конструктивним системом, јер сваки па и најмањи технички детаљ везе, детаљ ослонца или неопходни спрег за укрућење, може имати изванредан утицај на коначни утисак који стиче корисник објекта.

НОВО КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ НОВО Формулар записника за оцењивање: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ НОВО Упутство за портфолио: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

kurs_thumb_1

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Циљ предмета је подстицање развоја креативности студената архитектуре лингвистичким методама.
Развијају се плурилингвалне вербалне способности студената путем интеграције матерњег и страних језика које студент познаје (нуде се енглески, немачки и руски). У настави се интегрише комплетна језичка способност (читање, слушање, говорна продукција и, коначно, писање), а посредно способност асоцијативног мишљења и логичког закључивања. Претпоставља се да ће померањем контекста, развојем кооперативности, отворености и иновативности у областима животног дискурса које се свиђају студентима, кроз активирање и развој мотивације у лингвистичком домену, доћи до унапређења њихових укупних креативних потенцијала у области архитектуре.

НОВО КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ НОВО Упутство за портфолио: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

1314_17.2_Aleksandra-Djukic_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна. Истраживање се спроводи на конкретном простору, полигону.

НОВО КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

new_reading_of_architecture_opt

Ново читање архитектуре ❘ Колаж: др Рената Јадрешин-Милић
Лого дизајн: Владимир Ковач

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Настава на овом предмету заснована је на идеји да се студенти архитектуре на нов начин упознају са процесом развоја градитељства кроз време. У жељи да сагледају континуитет и трансформације везане за филозофију градјења и основне токове архитектонске мисли, студентима се историја архитектуре представља као интересантна материја – подлога из које се учи. Предмет се бави историјом архитектуре на такав начин да анализом готових архитектонских дела из прошлости студенти стичу искуства о томе како су ти људи пројектовали, са којим проблемима су се суочавали и како су их решавали у пројектантском смислу. Који су практични пројектантски проблеми стајали пред архитектама и градитељима кроз историју архитектуре? Шта су се питали? Које су им биле бриге? Давањем одговора на питања која се у архитектури тичу историје, савременог тренутка и будућег, попут: Какав задатак архитекта добија кроз историју? Како на њега одговара формом и стилом? Чиме то постиже? Зашто зграда или насеље из одређеног периода изгледају тако, а не другачије? Који односи владају између природног и грађеног простора? Како настаје архитектонски архетип и како се развија? Шта се дешава са грађевином када се мењају њен облик или величина? Како се мире конфликтни детаљи и димензије на фасади? Која је улога фасаде грађевине у показивању статуса њеног власника? Које потребе, осим физичких, грађевина треба да изрази и како то архитекта испуњава?, студенти уочавају корист овог вишехиљадугодишњег градитељског искуства за сопствано стваралаштво.

НОВО КУРИКУЛУМ: НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

201314_M17.2_Mirjana-Roter-Blagojevi__ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
РЕГЕНЕРАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА – ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ ОБНОВЕ СРЕДЊОВЕКОВНИХ УТВРЂЕЊА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Примарни циљ предмета је да се студенти упознају са проблемима везаним за савремену регенерацију градитељског наслеђа и његово активно укључивање у савремени живот. Кроз рад на предмету, кроз студију случаја везану за одабране примере средњовековних утврђења и утврђених насеља, студенти треба да продубе своја теоријска знања стечена у претходном семестру везана за историју архитектуре у Србији. Поред тога циљ је да они овладају практичном применом теоријских сазнања везаних за интегративну заштиту градитељског наслеђа, у складу са савременим принципима заштите градитељског наслеђа и одрживог развоја. Кроз рад на изборном предмету студенти овладавају компентенцијама и вештинама неопходним за правилно разумевање проблема везаних за интегративну заштиту градитељског наслеђа и изналажење одрживих решења која ће омогућити оживљавање и активирање културно-историјских простора у оквиру развоја непосредног и ширег окружења и промовисати их као значајан део укупног економског и културног развоја.

КУРИКУЛУМ: РЕГЕНЕРАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Београдска тврђава – Деспотова кула и капија
Фото: М. Ротер Благојевић

1314_17.2_IgorRajkovic_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти
слободно време и отворени простор

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Савремено друштво у коме живимо отвара нове потенцијале везане за рекреативне садржаје. „Нови начин живота“ урбане популације нас суочава са тенденцијама на које би требало одговорити правилним пројектантским ставом. Искуства које нуди глобално окружење пружа многе одговоре који су парцијално применљиви у овдашњим условима.
Циљ наставе је континуални развој пројектантских вештина, са тежиштем на дефинисању рекреативних садржаја у функцији слободног времена. У оквиру наставе се продубљују досада стечена знања студената у специфичним пројектантским условима и савременим околностима. Испитују се аспекти контекста, адаптације, реконструкције и екстензије постојећих објеката као и дефинисање отворених простора као пратећих елемената.

НОВО КУРИКУЛУМ: РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти НОВО Формулар записника за оцењивање: РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ / С_авремени П_ројектантски А_спекти

1314_modul17.2_ana-nikezic_ilustracija_o

Lessons For Students In Architecture 1991 – Herman Hertzberger

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
СТАНИЦЕ ПРИРОДНОСТИ У ГРАДУ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Испитивање слојевитости и вишезначности структуре природности у граду посматране кроз оквир свакодневице савременог друштва и урбане средине.
Основни циљ је испитивање потенцијала прожимања природе и града у условима савремене свакодневице. Оспособљавање студента за критичко промишљање и деловање у оквиру задате теме, те систематичност у анализи слојевитости и вишезначности структуре природности посматране кроз оквир савременог друштва са једне и урбане средине 21. века са друге стране. У току наставе инсистираће се на интегративном приступу рада који подразумева обједињавање знања из различитих дисциплина сродних архитектури, коришћење рационалних, интуитивних и емотивних метода долажења до решења, као и ослањање на истраживачки рад.

НОВО КУРИКУЛУМ: СТАНИЦЕ ПРИРОДНОСТИ У ГРАДУ НОВО Формулар записника за оцењивање: СТАНИЦЕ ПРИРОДНОСТИ У ГРАДУ

how-over-60s-might-impact-future-cities

Извор: architecture.com

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
СТАНОВАЊЕ И ПРОСТОРИ ЗА ОСТАРЕЛЕ ОСОБЕ

Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената Основних академских студија да се упознају са специфичностима живота и становања старих особа, било у виду њихових специфичних потреба у становању, било у виду допунских садржаја и програма тог становања. Студенти ће бити упознати са институционалним и ванинституционалним облицима становања, као и пратећих садржаја намењеним овој специфичној групи корисника.
Пројекат дневном центра/клуба на нивоу суседства заокружује овај сегмент наставе. Тачније, адаптација изабраног постојећег пословног простора омогућује интер-дисциплинарно истраживање и на основу њега студенти дефинишу мањи оквире за пројекат адаптације датог/изабраног простора у центар за дневну негу и збрињавање старије генерације, и то у складу са тенденцијама савремене праксе као и друштвених могућности. У току наставе инсистираће се на интегративном приступу рада који подразумева обједињавање знања из различитих дисциплина сродних архитектури, коришћење првенствено рационалних, али и интуитивних и емотивних метода долажења до решења, као и могуће ослањање на експериментални и истраживачки рад.

НОВО КУРИКУЛУМ: СТАНОВАЊЕ И ПРОСТОРИ ЗА ОСТАРЕЛЕ ОСОБЕ

kurs_thumb_1

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА У ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ је стицање и развој теоријског приступа архитектури. У посебном погледу, циљ курса је савладавање методолошке технике студије случаја, односно примене преузетих теоријских модела и знања на конкретним архитектонским примерима у нашој средини.

КУРИКУЛУМ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА У ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ

1314_17.2_Jelena-Zivkovic_ilustracija_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

Наставник:
мр Јелена Живковић, доцент

Програм се бави истраживањем релација: рекреација – туризам – градски простор у контексту савременог урбаног развоја. Циљ програма је да студенте упозна са различитим формама, факторима и концептима развоја рекреације у граду и омогући им стицање основних знања и вештина у планирању и дизајну отворених и рекреативних простора.

Тежиште рада на задатку јесте испитивање нових концепата урбане рекреације кроз истраживање просторног потенцијала одабраног урбаног подручја за повремено и привремено, организовано и неформално, планирано и алтернативно коришћење за културу, спорт, забаву, едукацију, окупљање, одмор и релаксацију.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА НОВО Формулар записника за оцењивање: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА

17.2_Urbani-marketing_slika-za-sajt

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
УРБАНИ МАРКЕТИНГ

Наставник:
проф. др Миодраг Ралевић

Циљ курса је пружање знања студентима о савременим техникама урбаног маркетинга и њихово оспособљавање да исте користе на различитим проблемима и нивоима маркетиншког моделовања развоја насељских система.

Курс ће својим садржајем обрадити проблематику техника процеса маркетиншког моделовања почев од појмовно употребљивог нивоа, а што ће зависити од заинтересованости сваког студента и потребе актуелне ситуације у струци. Истовремено својим приступом ће тежити повезивању проблематике са осталим предметима са циљем заокружења циклуса сазнајно-теоретског са практично-примењеним нивоом.

НОВО КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МАРКЕТИНГ НОВО Формулар записника за оцењивање: УРБАНИ МАРКЕТИНГ